eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Kapitały pieniężne: prowizja banku w koszty uzyskania przychodu

Kapitały pieniężne: prowizja banku w koszty uzyskania przychodu

2014-02-14 12:36

Kapitały pieniężne: prowizja banku w koszty uzyskania przychodu

Prowizja banku w koszty uzyskania przychodu © Magdziak Marcin - Fotolia.com

Do kosztów uzyskania przychodu, ze źródła przychodów kapitały pieniężne, wnioskodawca może zaliczyć zapłaconą prowizję na rzecz banku prowadzącego jego rachunek inwestycyjny. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 27.01.2014 r. nr IPTPB2/415-652/13-4/AKr.

Przeczytaj także: Zaciąganie/udzielanie pożyczek jako działalność finansowa firmy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca – polski rezydent podatkowy – posiada rachunek inwestycyjny prowadzony przez bank zagraniczny, w ramach którego bank dokonuje w imieniu wnioskodawcy inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe (akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa, pożyczki korporacyjne). W stosunku do danej transakcji bank określa z tytułu wykonanej operacji swoją prowizję, zaś po zakończeniu roku przekazuje wnioskodawcy informację dotyczącą dochodów zrealizowanych na poszczególnych operacjach. W informacji tej nie jest uwzględniana prowizja, która z kolei znajduje się w wykazie zawartych transakcji. Prowizja ta jest pobierana w momencie zawarcia danej transakcji finansowej. Wnioskodawca zadał pytanie, czy ustalając dochód stanowiący podstawę opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych ma on prawo uznać za koszty uzyskania przychodów koszty prowizji banku zagranicznego odnoszące się do transakcji zrealizowanych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) – c).

fot. Magdziak Marcin - Fotolia.com

Prowizja banku w koszty uzyskania przychodu

Do kosztów uzyskania przychodu, ze źródła przychodów kapitały pieniężne, wnioskodawca może zaliczyć zapłaconą prowizję na rzecz banku prowadzącego jego rachunek inwestycyjny.


Zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:
1. odsetki od pożyczek,
2. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
3. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,
4. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:
a. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
b. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
c. podziału majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),
d. wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,
5. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,
6. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
a. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
b. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
7. przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,
8. przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,
9. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,
10. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a m.in.:
1. z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
2. z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
3. z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;
4. z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
5. od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;

Zgodnie z art. 30a ust. 6 ww. ustawy zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.
Przepis ten ma znaczenie takie, że nie pozwala na pomniejszanie przed opodatkowaniem przychodu o koszty jego uzyskania.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: