eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Produkcja piwa: określenie podstawy opodatkowania dla podatku akcyzowego

Produkcja piwa: określenie podstawy opodatkowania dla podatku akcyzowego

2018-08-20 13:49

Produkcja piwa: określenie podstawy opodatkowania dla podatku akcyzowego

Jak naliczyć akcyzę przy produkcji piwa? © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com

Podstawą opodatkowania akcyzą piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. Wyrobem gotowym jest natomiast piwo rozlane do opakowań jednostkowych, przekazane do magazynu, gotowe do sprzedaży – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.08.2018 r. nr 0111-KDIB3-3.4013.141.2018.1.MAZ.

Przeczytaj także: Produkcja piwa - przedpłata akcyzy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji, magazynowania, zakupu i sprzedaży piwa. Podatek akcyzowy rozlicza w formie przedpłat.
Wnioskodawca składa dwie deklaracje akcyzowe – najpierw, do końca miesiąca, którego produkcja dotyczy – deklarację w zakresie przedpłaty (której towarzyszy przedpłata akcyzy) a następnie – do 25 dnia następnego miesiąca – deklarację rozliczającą faktyczną produkcję (w której jest ujmowana kwota przedpłaty).

Po procesie fermentacji w tankach dojrzałe piwo jest przelewane do zbiornika rozlewczego, wywzorcowanego przez urząd miar, które jest przeznaczone do rozlewów w opakowania jednostkowe. Piwo znajdujące się w zbiorniku rozlewczym przyjmuje się jako piwo gotowe (do opodatkowania akcyzą). Po odczytaniu ilości piwa następuje jego rozlew do butelek i pojemników jednorazowych i następnie trafia w opakowaniach jednostkowych do magazynu. Procedura ta nie uwzględnia strat piwa powstałych w wyniku jego rozlewu do opakowań jednostkowych.

Spółka zadała pytanie, czy może przyjąć za podstawę opodatkowania ilość piwa rozlanego w opakowania jednostkowe, przekazane do magazynu, jako iloraz liczby sztuk poszczególnych opakowań oraz ich pojemności? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1114, ze zm.; dalej jako: „ustawa”) – ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

fot. WavebreakmediaMicro - Fotolia.com

Jak naliczyć akcyzę przy produkcji piwa?

Wyrobem gotowym przy produkcji piwa jest piwo rozlane do pojemników przekazanych do magazynu i następnie do sprzedaży. Zatem to ilość piwa znajdująca się w tych pojemnikach winna być brana jako podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym.


W poz. 13 załącznika nr 1 do ustawy, do wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2203 00 zaliczono piwo otrzymywane ze słodu.
Jednocześnie w myśl art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Natomiast zgodnie z art. 94 ustawy:
1. Piwem w rozumieniu ustawy są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.
2. Produkcją piwa w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew.
3. Podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato.
4. Stawka akcyzy na piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe metody ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa, o których mowa w ust. 3, w szczególności wyznaczania liczby stopni Plato w piwie gotowym, uwzględniając przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie akcyzy oraz technologię wytwarzania piwa.

Wskazać przy tym należy, że stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych.

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Jak zatem z powyższych przepisów wynika, podstawę opodatkowania piwa określa się w stosunku do ilości gotowego wyrobu.

Stosownie do art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1-4 i 6, w przypadku produkcji poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, producent jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:
1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, według ustalonego wzoru,
2. obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu
-za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane. (…)

Jak z przywołanych przepisów wynika, w przypadku produkcji piwa podstawą opodatkowania jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. Wyrobem gotowym w przedstawionym opisie sprawy jest piwo rozlane do opakowań jednostkowych, przekazane do magazynu, gotowe do sprzedaży. Zatem należy się zgodzić z Wnioskodawcą, że do obliczenia podstawy opodatkowania należy przyjąć ilość piwa rozlanego do opakowań jednostkowych i przekazanego do magazynu. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: