eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Kluby sportowe: zwrot kosztów dojazdu trenerów i zawodników w PIT

Kluby sportowe: zwrot kosztów dojazdu trenerów i zawodników w PIT

2019-05-21 13:55

Kluby sportowe: zwrot kosztów dojazdu trenerów i zawodników w PIT

Czy zawodnik płaci podatek od zwróconych mu kosztów dojazdu? © Koonsiri - Fotolia.com

Zwrot kosztów dojazdu, jaki otrzymują osoby niebędące pracownikami Klubu: zawodnicy, trenerzy i sędziowie, dojeżdżający z różnych miejscowości na treningi, mecze i zawody sportowe do miejscowości gdzie znajduje się siedziba Klubu, jest zwolniony z podatku dochodowego – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.05.2019 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.208.2018.9.MM.

Przeczytaj także: Zwolnienia grupowe: dodatkowa odprawa z podatkiem dochodowym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca (Klub Sportowy) jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i sportu. Jego celem statutowym jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i prowadzenie działalności sportowej. Klub organizuje treningi, szkolenia sportowe, zawody, mecze. Zawodnicy, trenerzy i sędziowie dojeżdżają na mecze bądź treningi z różnych miejscowości do miejscowości, w której mieści się siedziba klubu, własnymi środkami transportu bądź środkami komunikacji publicznej. Klub zwraca im koszty dojazdu na podstawie przedłożonej ewidencji przebiegu pojazdu, stosując stawkę za 1 km przebiegu pojazdu nie wyższą niż wynikającą z przepisów rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zawodnicy nie otrzymują żadnego wynagrodzeni od Klubu, a jedynie nagrody za wyniki w sporcie. Mogą też mieć przyznane stypendia sportowe. Z trenerami Klub ma podpisane umowy zlecenia.

Zadano pytanie, czy zwrot sędziom, zawodnikom i trenerom kosztów dojazdu na: treningi, mecze/zawody sportowe, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a w konsekwencji czy na Klubie ciąży obowiązek pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wypłatą ww. świadczeń? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym oraz w dacie wydania pierwotnej interpretacji w opisanym zdarzeniu przyszłym, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. Koonsiri - Fotolia.com

Czy zawodnik płaci podatek od zwróconych mu kosztów dojazdu?

Klub sportowy może dokonywać zwrotu kosztów dojazdu czy to trenerów czy nawet samych zawodników na mecze, zawody i treningi. Zwrócone koszty, gdy będą się mieścić w limicie tzw. kilometrówki będą przy tym zwolnione od podatku dochodowego. W efekcie Klub nie musi od nich pobierać zaliczek na podatek.


W myśl art. 21 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:
a. podróży służbowej pracownika,
b. podróży osoby niebędącej pracownikiem
- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Odrębnymi przepisami, o których mowa powyżej są przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

Zgodnie z treścią § 2 ww. rozporządzenia, z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:
1. diety;
2. zwrot kosztów:
a. przejazdów,
b. dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
c. noclegów,
d. innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia wynika natomiast, że środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca.

Na mocy § 3 ust. 2 tego rozporządzenia pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy (§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Natomiast zgodnie z § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21).

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:
1. w celu osiągnięcia przychodów lub
2. w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
3. przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
4. przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji.

Podkreślić przy tym należy, że – jak wskazał w swym wyroku z dnia 6 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 621/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie - o ile w przypadku pracowników nie ma wątpliwości, że zwolnieniem objęte są wyłącznie diety i inne należności za czas podróży służbowej to w przypadku osób niebędących pracownikami uwzględnić należy świadczenia otrzymane w związku z szeroko rozumianą podróżą (podatek dochodowy od osób fizycznych – komentarz pod redakcją J. Marciniuka Warszawa 2014). Za Naczelnym Sądem Administracyjnym należy wskazać, że pojęcia „podróży" nie należy utożsamiać z „podróżą służbową"- pojęciem zdefiniowanym w Kodeksie pracy. Przy braku zaś ustawowej definicji „podróży" należy przyjąć, iż chodzi tu zarówno o podróż odbytą w związku z załatwianiem cudzych spraw, jak również o dojazd na miejsce wykonywania określonych czynności. (wyrok NSA z 12 stycznia 2018 r. II FSK 3509/15).

Tak więc znaczenie w sprawie ma czy podróż została odbyta przez osobę niebędącą pracownikiem; czy w związku z tą podróżą osoba ta otrzymała diety czy inne należności; czy osoba ta została wyznaczona do wykonania określonych zadań przez określony czas poza miejscem zamieszkania. Bowiem te właśnie przesłanki mają znaczenie przy ocenie czy odbyta podroż ma cechy skutkujące możliwością skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) u.p.d.o.f.(…)

Odnosząc powyższe uregulowania prawne na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że zwrot kosztów dojazdu, jaki otrzymują osoby niebędące pracownikami Klubu: zawodnicy, trenerzy i sędziowie dojeżdżający z różnych miejscowości (miejscowości zamieszkania) na treningi, mecze i zawody sportowe do miejscowości gdzie znajduje się siedziba Klubu – przy spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. w sytuacji gdy otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone przez te osoby do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów Klubu lub w celu realizacji jego zadań jako jednostki organizacyjnej, działającej na podstawie przepisów odrębnych ustaw) korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy, do wysokości określonej w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Końcowo wyjaśnić należy, że przedmiotowym zwolnieniem nie są/nie będą objęte ewentualne zwroty kosztów, jakie są/będą wypłacane tym osobom z tytułu jazd lokalnych.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: