eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Obowiązki płatnika podatku: pełnomocnik nie wystawia PIT-11

Obowiązki płatnika podatku: pełnomocnik nie wystawia PIT-11

2020-07-20 12:53

Obowiązki płatnika podatku: pełnomocnik nie wystawia PIT-11

PIT-11 © bzyxx - Fotolia.com

Pełnomocnik prowadzący sprawę swojego mocodawcy przed sądem nie jest zobowiązany do wystawienia temu mocodawcy PIT-11 o uzyskanych przychodach, nawet jeżeli zgodnie z zawartą umową zasądzone pieniądze trafiły na konto pełnomocnika, który następnie, po potrąceniu swojej prowizji, przekazał je mocodawcy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.07.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.380.2020.1.RS

Przeczytaj także: Odszkodowanie za śmierć członka rodziny w wypadku zwolnione z PIT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni (radca prawny) reprezentowała w sądzie osobę fizyczną w sprawie o zadośćuczynienie przeciwko P. na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego. Sąd zasądził zadośćuczynienie wraz z odsetkami za zwłokę, a płatność została w całości przekazana na rachunek bankowy wnioskodawczyni, zgodnie z udzielonym jej upoważnieniem. Po umniejszeniu otrzymanych pieniędzy o wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, resztę kwoty wnioskodawczyni przelała na rachunek bankowy klienta. Wystawiła też paragon fiskalny za swoje usługi.

Zasądzone odsetki są opodatkowane podatkiem dochodowym. Wnioskodawczyni zwróciła się z zapytaniem do P., czy wystawi jej klientowi PIT-11 z tego tytułu. Ten uznał że nie, bo pieniądze przelał na konto kancelarii wnioskodawczyni i to ona powinna wystawić tę informację.

Zainteresowana zadała w związku z tym pytanie, czy rzeczywiście to na niej spoczywa obowiązek wystawienia PIT-11 dla klienta? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. bzyxx - Fotolia.com

PIT-11

Pełnomocnik prowadzący sprawę swojego mocodawcy przed sądem nie jest zobowiązany do wystawienia temu mocodawcy PIT-11 o uzyskanych przychodach.


Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ww. ustawy).

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, do źródeł przychodów zalicza się inne źródła.

Natomiast w myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

W myśl art. 42a ust. 1 ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.(…)

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie Wnioskodawczyni nie jest podmiotem zobowiązanym do sporządzenia informacji PIT-11 oraz przesłania jej urzędowi skarbowemu, bowiem wypłata należności w rozumieniu art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez P., które jednocześnie ponosi ciężar finansowy tej operacji, dokonana została na rzecz poszkodowanego który uprawniony jest do otrzymania świadczenia.

Przekazanie płatności na rachunek bankowy Wnioskodawczyni nastąpiło zgodnie z udzielonym przez osobę fizyczną upoważnieniem, jednak w oparciu o zawartą umowę Wnioskodawczyni zobowiązana była do przekazania na rachunek bankowy klienta otrzymanej kwoty po pobraniu należnej Jej prowizji.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy zauważyć, że zgodnie z ustalonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2397) wzorem informacji PIT-8C, dotyczy ona wyłącznie niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych. Natomiast w przypadku podlegających opodatkowaniu należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, właściwym jest ich ujęcie w informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: