eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Wniesienie udziałów do spółki w podatku dochodowym

Wniesienie udziałów do spółki w podatku dochodowym

2019-05-28 12:55

Wniesienie udziałów do spółki w podatku dochodowym

Jak uniknąć podatku od aportu udziałów? © Boonchai - Fotolia.com

Pod pewnymi warunkami podatnik nie uzyska przychodu podatkowego w postaci wartości udziałów nowej spółki, które to zostaną otrzymane w zamian za wniesione do niej udziały w innej spółce. Przy późniejszej sprzedaży udziałów w nowej spółce, podatnik rozpozna koszty w wysokości wydatków poniesionych na nabycie udziałów w spółce, które następnie wniesiono aportem do nowej spółki – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23.05.2019 r. nr ITPB3/4511-25/16-2/MJ.

Przeczytaj także: Aport środków trwałych do spółki w podatku dochodowym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca zostanie udziałowcem polskiej spółki z o.o. Obecnie jest też właścicielem udziałów w zagranicznej (cypryjskiej) spółce kapitałowej. W spółce cypryjskiej występują też inni udziałowcy, jednakże żaden z nich nie posiada samodzielnie większości udziałów (praw głosu).

Wszyscy udziałowcy, w tym wnioskodawca, jednocześnie wniosą do nowej spółki wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółce cypryjskiej, które łączne dadzą nowej spółce bezwzględną większość praw głosu w spółce cypryjskiej. W zamian za taki wkład wspólnicy otrzymają udziały w podwyższonym kapitale zakładowym nowej spółki.

Wartość nominalna otrzymanych tak udziałów będzie odpowiadała wartości rynkowej wniesionych udziałów spółki cypryjskiej. W wyniku aportu udziałów cała wartość rynkowa udziałów w spółce cypryjskiej zostanie przekazana na kapitał zakładowy nowej spółki. W związku z wnoszonymi wkładami nie są przewidywane dodatkowe rozliczenia w gotówce. Tak objęte udziały w nowej spółce wnioskodawca może w przyszłości zbyć.

Zainteresowany zadał pytanie, czy nie zaliczy on do swoich przychodów wartości udziałów w nowej spółce, które otrzyma za wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki cypryjskiej? Czy w przypadku późniejszego zbycia udziałów w nowej spółce, a objętych za opisany wyżej wkład niepieniężny, będzie on uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości kosztów nabycia/objęcia udziałów w spółce cypryjskiej? W przedmiotowej sprawie, uwzględniając wyroki sądów, organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, które brzmiało:

„(…) Ad. 1
Zdaniem Wnioskodawcy, do przychodów Wnioskodawcy nie zaliczy się wartości udziałów Nowej Spółki, które zostaną otrzymane w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki cypryjskiej dokonany w ramach wyżej opisanego aportu udziałów. Zastosowanie znajdzie wyłączenie określone w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT.

fot. Boonchai - Fotolia.com

Jak uniknąć podatku od aportu udziałów?

Do zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu wniesienia udziałów w zamian za udziały w innej spółce, określonego w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT ustawodawca wymaga, aby wskutek takiego wniesienia udziały spółka nabywa bezwzględną większość praw głosu w spółce, w której udziały są nabywane. Nie wymaga jednak, aby takiego aportu udziałów dokonał tylko jeden wspólnik.


Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednocześnie ustawodawca przewidział wyjątek dla powyższej zasady, ustanowiony
w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT, który reguluje sytuację tzw. wymiany udziałów.

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:
1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Jednocześnie na mocy art. 24 ust. 8b i 8c ustawy o PIT, ustawodawca określił dodatkowe warunki uznania transakcji za wymianę udziałów.

Zgodnie z art. 24 ust. 8b ustawy o PIT przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli:
1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Natomiast na mocy art. 24 ust. 8c ustawy o PIT, przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy uznać, że w przypadku transakcji wymiany udziałów, dla otrzymującego udziały nie powstanie przychód pod warunkiem, że:
• spółka nabywająca nabędzie od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekaże wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje),
• w wyniku nabycia spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane,
• podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia,
• spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
• wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej,
• w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), transakcje te zostaną przeprowadzone w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w przepisie art. 24a ust. 8a ustawy o PIT.

W tym miejscu Wnioskodawca chciałby dodatkowo wskazać, że zgodnie z treścią uzasadnienia do ustawy zmieniającej (druk 2330 Sejmu VII kadencji z dnia 14 kwietnia 2014 r.), w zakresie zmian wprowadzanych do art. 24 ustawy o PIT: „Poza zmianami o charakterze redakcyjnym oraz dostosowawczym wprowadza się regulację mającą na celu dookreślenie zakresu podmiotowego zwolnienia oraz wskazanie, iż spełnienie warunków dotyczących transakcji wymiany udziałów można oceniać przez pryzmat grupy wspólników, o ile transakcje wymiany

udziałów, które doprowadziły do spełnienia warunków do korzystania ze zwolnienia, nastąpiły w okresie 6 miesięcy poprzedzających uzyskanie bezwzględnej większości praw głosów w spółce, której udziały (akcje) są nabywane.

Skoro zatem warunek zwolnienia będzie spełniony w przypadku wniesienia udziałów przez grupę wspólników w okresie 6 miesięcy, to tym bardziej będzie on niewątpliwie spełniony w przypadku jednoczesnego, (tj. w ramach jednej transakcji i na mocy jednej umowy) wniesienia udziałów przez Wspólników, będącego przedmiotem niniejszego wniosku.

Mając na względzie powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanej sytuacji wszystkie przesłanki uznania przedmiotowego aportu za wymianę udziałów w rozumieniu art. 24 ust. 8a ustawy o PIT będą spełnione, w szczególności:
• wskutek transakcji wymiany udziałów (przeprowadzonej na mocy jednej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz w ramach jednej transakcji i na mocy jednej umowy zawartej ze Wspólnikami) Nowa Spółka nabędzie od Wspólników Spółki cypryjskiej udziały w jej kapitale zakładowym, a w zamian za te udziały przekaże Wspólnikom (w tym Wnioskodawcy) własne udziały,
• w wyniku nabycia Nowa Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce cypryjskiej,
• podmioty, które wezmą udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia,
• Nowa Spółka oraz Spółka cypryjska są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o PIT i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w państwie członkowskim Unii Europejskiej (tj. w Polsce i na Cyprze),
• Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego Nowej Spółki.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w związku z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Nowej Spółki na skutek wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki cypryjskiej nie powstanie u Wnioskodawcy przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje pełne potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, przykładowo:
• w interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2015 r., (sygn. IBPB-2-2/4511-435/15/MM) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że: „Skoro każdy z udziałowców dokona transakcji wniesienia udziałów w tym samym czasie, to transakcje nabycia udziałów przez Spółkę II będą przeprowadzone w okresie czasu krótszym niż 6 miesięcy, liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pierwsze ich nabycie, bowiem dokonane zostaną jednocześnie. Zastosowanie znajdzie zatem przepis art. 24 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wniesienia udziałów Spółki I do Spółki II."
• podobnie w interpretacji indywidualnej z dnia 18 września 2015 r. (sygn. IBPB-2-2/4511-291/15/NG) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że:

„skoro w następstwie wniesienia przez Wnioskodawcę oraz pozostałych wspólników do Spółki Przejmującej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki, nabywająca te udziały Spółka Przejmująca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce, to opisana transakcja będzie transakcją wymiany udziałów mieszczącą się w zakresie dyspozycji art. 24 ust. 8a w zw. z art. 4 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych."
• także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lipca 2015 r. (sygn. IPPB1/4511-719/15-2/DK) w odniesieniu do jednoczesnego wniesienia akcji przez akcjonariuszy stwierdził, że:

„skoro w następstwie wniesienia przez Wnioskodawcę i Wspólnika Spółki 1 do Spółki 2 wkładów niepieniężnych w postaci udziałów Spółki 1 na przestrzeni krótszej niż 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, nabywająca je Spółka 2 uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce 1, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach, to wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy. Zatem w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę opisana transakcja wymiany udziałów mieści się w zakresie zastosowania przepisu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stanie prawnym mającym zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r."

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy do przychodów Wnioskodawcy nie zaliczy się wartości udziałów Nowej Spółki, które zostaną otrzymane w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki cypryjskiej dokonany w ramach wyżej opisanego aportu udziałów. Zastosowanie znajdzie wyłączenie określone w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: