eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Objęcie udziałów: wkład niepieniężny a podatek dochodowy

Objęcie udziałów: wkład niepieniężny a podatek dochodowy

2012-07-16 13:32

Objęcie udziałów: wkład niepieniężny a podatek dochodowy

Objęcie udziałów: wkład niepieniężny a podatek dochodowy © Petr Kurgan - Fotolia.com

Podatnicy noszący się z zamiarem objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej muszą pamiętać, że czynność taka nie jest obojętna podatkowo w podatku dochodowym. Trzeba tutaj określić dochód podlegający opodatkowaniu w wysokości uzyskanego przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. W zależności od tego, co jest przedmiotem wkładu w zamian za objęte udziały lub akcje, sposób ustalenia kosztów jest różny.

Przeczytaj także: Wniesienie aportu do spółki kapitałowej w podatku dochodowym

1.1. Jak ustalić przychód?
W momencie wniesienia wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część przez wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitałowej, osiągnie on z tego tytułu przychód do celów podatkowych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 updof oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, wysokość tego przychodu wyznacza nominalna wartość objętych za ten wkład udziałów lub akcji.

U udziałowca (akcjonariusza) przychód powstaje w terminie określonym w art. 17 ust. 1a updof lub odpowiednio w art. 12 ust. 1b updop, tj. w dniu:
  • zarejestrowania spółki kapitałowej, gdy podatnik wniesie aport do spółki, która jest tworzona albo
  • wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, gdy dotychczasowy wspólnik (akcjonariusz) obejmie udziały (akcje) w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, albo
  • wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Przy ustalaniu wysokości przychodu stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 updof oraz art. 14 ust. 1-3 updop.

1.2. Czy urząd skarbowy może ustalić przychód, gdy pojawi się agio?
Odesłanie do art. 19 updof oraz art. 14 updop, które stanowią o wartości rynkowej zbywanych rzeczy i praw majątkowych, mogło być rozumiane w ten sposób, że objęcie udziałów poniżej wartości rynkowej i przekazanie nadwyżki majątku na kapitał zapasowy, może być przyczyną podjęcia przez organ podatkowy czynności mających na celu podwyższenie przychodu wspólnika (akcjonariusza) wnoszącego aport. Takie stanowisko zajęli np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 17 czerwca 2011 r., nr ILPB4/423-93/11-2/MC i Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 6 stycznia 2009 r., nr IPPB3-423-1440/08-2/MK.

fot. Petr Kurgan - Fotolia.com

Objęcie udziałów: wkład niepieniężny a podatek dochodowy

Podatnicy noszący się z zamiarem objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej muszą pamiętać, że czynność taka nie jest obojętna podatkowo w podatku dochodowym

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 11 lipca 2011 r., nr IPPB3/423-409/11-2/JG uznał, że przychodem jest wartość nominalna udziałów/akcji, która może różnić się od wartości rynkowej aportu, a organy podatkowe nie są uprawnione do określenia przychodu w wartości rynkowej. Pragniemy zwrócić uwagę, że w stanie faktycznym, do którego odniósł się organ podatkowy, wnioskodawca zaznaczył, iż aport wnoszony był do spółki kapitałowej według wartości rynkowej.

W orzeczeniach sądowych wydanych w ostatnim czasie dominującym jest pogląd, zgodnie z którym, jeżeli wycena wartości przedmiotu wkładu odpowiada jego wartości rynkowej, lecz w zamian za taki wkład wspólnik go wnoszący otrzymuje udziały o wartości niższej niż wartość wkładu, to niezależnie od powodów, dla których strony postanowiły stworzyć agio zasilające kapitał zapasowy spółki, brak jest podstaw do szacowania przez organy podatkowe przychodów wspólnika wnoszącego taki wkład. Takie stanowisko zaprezentował np. NSA w wyroku z 3 września 2010 r., sygn. akt II FSK 1688/09 (orzeczenie prawomocne), WSA w Krakowie w wyroku z 7 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Kr 2186/11 (orzeczenie nieprawomocne), WSA w Poznaniu w wyroku z 23 września 2011 r., sygn. akt I SA/Po 522/11 (orzeczenie nieprawomocne). Zgodnie z powołanym wyrokiem WSA w Poznaniu możliwość odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 1-3 updop wynikająca z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop dotyczy wyłącznie ustalania wartości rynkowej przedmiotu zbycia, a tym samym określenia wartości rynkowej aportu, a nie wartości obejmowanych udziałów, czy akcji. Przyznanie prawa określenia wartości rynkowej aportu organom podatkowym w postępowaniu podatkowym ograniczona jest do sytuacji, gdy podawana wartość rynkowa jest nierealna.

1.3. Jak ustalić koszty?
Opodatkowaniu podlega dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem (tj. wartością nominalną udziałów lub akcji) a kosztami jego uzyskania. Koszt uzyskania przychodu, ustalany na moment objęcia udziałów (akcji) w spółce, zależy od przedmiotu tego wkładu.

I tak, jeżeli są to:
  • środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne - zastosowanie ma art. 22 ust. 1e pkt 1 updof lub art. 15 ust. 1j pkt 1 updop,
  • udziały lub akcje w spółce kapitałowej albo wkłady w spółdzielni - zastosowanie ma art. 22 ust. 1e pkt 2 updof lub art. 15 ust. 1j pkt 2 updop,
  • inne niż wymienione wcześniej składniki majątku - zastosowanie ma art. 22 ust. 1e pkt 3 updof lub art. 15 ust. 1j pkt 3 updop,
  • składniki majątku (w tym środki trwałe i wartości niematerialne i prawne) otrzymane w następstwie zarówno wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, jak i likwidacji takiej spółki - zastosowanie ma art. 22 ust. 1e pkt 4 updof lub art. 15 ust. 1j pkt 4 updop (przepisy obowiązują od 1 stycznia 2011 r.).

Jeżeli aportem są składniki majątku będące środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi wnoszącego wkład, w takiej sytuacji kosztem jest wartość początkowa przedmiotu wkładu, zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych.

Przykład
Podatniczka wniosła do istniejącej spółki z o.o. urządzenie, które było środkiem trwałym w prowadzonej przez nią działalności.
Założenia:
• wartość rynkowa wnoszonego aportu wyniosła 65.000 zł,
• wartość nominalna otrzymanych udziałów wyniosła 65.000 zł,
• wartość urządzenia wynikająca z ewidencji środków trwałych podatniczki wynosiła 100.000 zł,
• odpisy amortyzacyjne dokonane przez podatniczkę wyniosły 70.000 zł.

W dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego powstał dochód w wysokości 35.000 zł (przychód w wartości nominalnej objętych udziałów - 65.000 zł, koszty uzyskania tego przychodu w wartości początkowej środka trwałego po pomniejszeniu o dokonane przed wniesieniem do spółki odpisy amortyzacyjne - 30.000 zł).


 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: