eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podatek od spadków i darowizn: więcej osób skorzysta ze zwolnienia

Podatek od spadków i darowizn: więcej osób skorzysta ze zwolnienia

2020-11-23 12:32

Podatek od spadków i darowizn: więcej osób skorzysta ze zwolnienia

Zmiana prawa: Rodzina zastępcza to w podatkach najbliższa rodzina © Africa Studio - Fotolia.com

Najbliższa rodzina, pod warunkiem terminowego złożenia deklaracji fiskusowi, może być w pełni zwolniona z podatku przy nabyciu spadków bądź darowizn. Od niedawna krąg osób objętych tym zwolnieniem uległ poszerzeniu.

Przeczytaj także: Zwolnienie z podatku od darowizny: sądy akceptują darowiznę gotówki

Od 27 października 2020 r. podatku nie zapłacą również osoby przebywające w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej jak też osoby tworzące powyższe.

Przypomnijmy, art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn mówi, że zwalnia się z niego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku (z pewnymi zastrzeżeniami), oraz
  2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 (tj. 9 637 zł) - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

fot. Africa Studio - Fotolia.com

Zmiana prawa: Rodzina zastępcza to w podatkach najbliższa rodzina

Wreszcie ustawodawca uznał, że wychowanków rodzin zastępczych czy rodzinnych domów dziecka należy traktować jak rodzinę. W październiku miała miejsce nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn, która zrównała ich z członkami najbliższej rodziny.


Mocą ustawy z dnia 17.09.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2020 r. poza. 1761) rozszerzona została definicja osób będących zstępnymi i wstępnymi.
Za zstępnych w rozumieniu ustawy uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), a za wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Powyższa zmiana miała na celu przede wszystkim objęcie całkowitym zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn powyższe osoby. Jego stosowanie będzie jednak znacznie szersze.

Do regulacji ustawy o podatku od spadków i darowizn odnosi się bowiem m.in. ustawa o podatku do czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia od tego podatku pożyczek udzielanych w ramach najbliższej rodziny.
Art. 9 pkt 10 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia od tego podatku pożyczki udzielane w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (tj. 9 637 zł), pod warunkiem:
  • złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego,
  • udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: