eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Otrzymana zaliczka a obowiązek podatkowy w VAT

Otrzymana zaliczka a obowiązek podatkowy w VAT

2007-08-06 10:18

Obowiązek podatku powstaje z chwilą otrzymania zaliczki, na potwierdzenie otrzymania której podatnik wystawia fakturę zaliczkową. Jeżeli wpłacona zaliczka zawiera 100 proc. należnej ceny za towar lub usługę - po wydaniu całości zamówienia nie jest już wystawiana żadna dodatkowa (końcowa) faktura. Stanowisko takie zajął Urząd Skarbowy w Żyrardowie w postanowieniu z dnia 27.04.2007 r. nr 1446/PP/443/3/07/IT.

Przeczytaj także: Otrzymana zaliczka a powstanie obowiązku podatkowego w VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił urząd skarbowy?

W skierowanym do organu podatkowego zapytaniu podatnik wyjaśnił, ze prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Rozlicza się z tego tytułu metodą kasą i składa deklaracje kwartalne. Wystawia on faktury pro-forma na podstawie których klienci wpłacają zaliczkę w wysokości 100 proc. wartości zamówienia. W ciągu 7 dni podatnik wystawia na tę okoliczność fakturę zaliczkową. Następnie jest realizowane zamówienie. Towar jest wydawany w dwóch częściach. W związku z powyższym podatnik wystąpił do organu podatkowego z zapytaniem kiedy powstaje u niego obowiązek podatkowy oraz czy powinien wystawiać dodatkową fakturę po wydaniu całości towaru? W przedmiotowej sprawie urząd skarbowy zajął następujące stanowisko:

„(…)Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i obowiązujących przepisów w tym zakresie – organ podatkowy uznał, że w opisanej sytuacji mają zastosowanie następujące przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm. ):
  • art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej podatkiem , podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  • art. 21 ust. 1 w/w ustawy, zgodnie z którym (...) obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (...). Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części;
  • art. 29 ust. 2 w/w ustawy, zgodnie z którym w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku (...);
  • art. 106 ust. 1 w/w ustawy, zgodnie z którym podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...);
  • art. 106 ust. 3 wym. ustawy, zgodnie z którym przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi;
  • § 14 ust. 1 w/w rozporządzenia, zgodnie z którym jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności : przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy (...);
  • § 14 ust. 5 w/w rozporządzenia, zgodnie z którym jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 13.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: