eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Wypłacony zachowek a podatek od spadku

Wypłacony zachowek a podatek od spadku

2009-09-01 07:21

Długiem spadkowym jest wypłacony zachowek. W przypadku zapłaty zachowku po wydaniu decyzji ustalającej w podatku od spadków i darowizn, istnieje możliwość wznowienia postępowania podatkowego w celu uznania zachowku jako długu spadkowego, o ile zobowiązanie podatkowe się nie przedawni. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24.08.2009 r. nr IPPB2/436-192/09-2/MS.

Przeczytaj także: Podatek od spadku: długi spadkowe

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu podatniczka wskazała, iż jako osoba trzecia otrzymała spadek, od którego zapłaciła podatek. Spadkodawca zmarł 09.07.2003 r. a postępowanie spadkowe odbyło się 09.12.2004 r. Prawo do spadku nabyła natomiast na podstawie testamentu notarialnego z dnia 11.02.2000 r. W sądzie toczy się obecnie od 3 lata sprawa o zachowek, która prawdopodobnie zakończy się po upływie 5 lat od uregulowania przez wnioskodawczynię należności wobec urzędu skarbowego. Powódka domaga się kwoty 350 tys. zł, co znacznie zmniejszy wartość masy spadkowej (619 227 zł). Podatniczka ma wątpliwość, czy otrzyma zwrot części zapłaconego podatku, w przypadku wypłacenia zachowku, który prawdopodobnie zostanie zasądzony po upływie terminu 5 lat od momentu uregulowania przez nią należności wobec fiskusa? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Art. 21 § 1 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) reguluje sposób powstawania zobowiązań podatkowych i określa moment powstania takiego zobowiązania.

Zobowiązanie podatkowe powstaje więc z dniem:

1. zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania;
2. doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

§ 2. Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony w § 1 pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

§ 3a. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że kwota zwrotu podatku lub kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa prawidłową wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

§ 4. Przepisy § 3 i art. 53a stosuje się odpowiednio, gdy podatnik obowiązany jest do zapłaty podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku bez złożenia deklaracji, a obowiązku tego nie wykonał w całości lub w części.

§ 5. Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, wysokość zobowiązania podatkowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, chyba że przepisy szczególne przewidują inny sposób ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego albo w toku postępowania podatkowego stwierdzono, że dane zawarte w deklaracji, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, są niezgodne ze stanem faktycznym.

 

1 2 ... 4

następna

oprac. : Ministerstwo Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: