eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zapis windykacyjny a podatek od spadku

Zapis windykacyjny a podatek od spadku

2011-12-22 12:08

W związku ze zmianami wdrożonymi do Kodeksu cywilnego w postaci wprowadzenia tzw. zapisu windykacyjnego zmiany objęły także ustawę o podatkach od spadków i darowizn.

Przeczytaj także: Późne zgłoszenie = wyższy podatek od spadku?

Od 23 października br. obowiązuje nowa możliwość dysponowaniem swoim majątkiem na wypadek śmierci. Chodzi o dysponowanie swoim majątkiem na wypadek śmierci w postaci tzw. zapisu windykacyjnego. Zapis windykacyjny polega na tym, że w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Co istotne, osoba, na rzecz której spadkodawca ustanowi zapis, nabędzie zapisany jej przedmiot z chwilą otwarcia spadku, bez konieczności podejmowania innych działań w tym zakresie.

Co jest przedmiotem zapisu windykacyjnego
Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:
 • rzecz oznaczona co do tożsamości,
 • zbywalne prawo majątkowe,
 • przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,
 • ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

W związku z wprowadzeniem do prawa możliwości ustanowienia zapisu windykacyjnego konieczne stało się dokonanie zmian w ustawie o podatku od spadków i darowizn, w zakresie wprowadzenia takich samych zasad dotyczących opodatkowania, jakie obowiązują w innych wypadkach nabycia majątku po śmierci spadkodawcy.

Co przewidują znowelizowane przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn
W związku z tym znowelizowane przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego.

Po zmianach podatkowi nie podlega nabycie w drodze spadku zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn
Zwolnieniu od podatku podlega nabycie w drodze spadku lub zapisu windykacyjnego:
 • przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej przedmiotów wyposażenia mieszkania, pościeli, odzieży, bielizny oraz narzędzi pracy przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym,
 • dzieł sztuki i rękopisów będących przedmiotem twórczości spadkodawcy oraz materiałów bibliotecznych, jeżeli spadkodawca zajmował się twórczością lub działalnością naukową, oświatową, artystyczną, literacką lub publicystyczną,
 • zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytków, a także zabytków użyczonych muzeum w celach naukowych lub wystawienniczych na okres nie dłuższy nią 2 lata,
 • przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza je i konserwuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy
Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego - z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia. Z kolei przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jeżeli spadkobierca, obdarowany lub osoba, na której rzecz został uczyniony zapis zwykły lub windykacyjny, zostali obciążeni obowiązkiem wykonania polecenia lub zapisu zwykłego, wartość obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar spadku, darowizny, zapisu zwykłego lub windykacyjnego, a w przypadku polecenia, o ile zostało wykonane.

Ponadto w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie:
 • w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,
 • w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,
 • w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza
- nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

Podstawa prawna:
ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 85, poz. 458) - kc.


Doradztwo dla księgowych plus wszystko, czego potrzebujesz do bezbłędnego rozliczania Twojej firmy, w jednym miejscu. W Portalu FK www.portalfk.pl indywidualnie skonsultujesz się z ekspertami i otrzymasz dostęp do licznych narzędzi ułatwiających pracę.

oprac. : Aneta Mościcka / Portal FK Portal FK

Przeczytaj także

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: