eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Energia elektryczna na własne potrzeby a akcyza

Energia elektryczna na własne potrzeby a akcyza

2010-11-22 06:50

Zużycie wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby własne jest opodatkowane podatkiem akcyzowym. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 03.11.2010 r. nr ITPP3/443-131c/10/ZG.

Przeczytaj także: Akcyza na energię elektryczną a wytwarzanie prądu

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca zamierza wybudować przyzakładową instalację wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na użytek swojej firmy. Wytwórnia ta ma wytwarzać energię elektryczną i działać w oparciu o zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, agregat prądotwórczy napędzany wysokoprężnym silnikiem spalinowym. Silnik ten będzie zasilany przetwarzanym w zamkniętej instalacji technologicznej odpadowym tłuszczem z ubojni (biomasa). Wnioskodawca zadał pytanie, czy wytwarzanie energii wyłącznie na użytek własny podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3 poz. 11 ze zm.), w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1. nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
2. sprzedaż energii elektrycznej, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na przesyłanie, dystrybucję lub obrót tą energią w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię, nabywcy końcowemu na terytorium kraju;
3. zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;
4. zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;
5. import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
6. zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca wytworzoną przez siebie energię elektryczną zużywa na potrzeby własne.

Zatem Wnioskodawca prawidłowo wskazał, iż ciąży na nim obowiązek podatkowy z tytułu zużycia wyprodukowanej energii elektrycznej. Zgodnie z powołanym art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy, opodatkowaniu akcyzą podlega zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który nie posiada koncesji na przesyłanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną, ale który wyprodukował tę energię.

Tym samym zużycie energii elektrycznej, którą Wnioskodawca wyprodukował jest opodatkowane akcyzą, a Wnioskodawca staje się podatnikiem podatku akcyzowego w tym zakresie.

Końcowo wskazuje się, iż bez znaczenia dla niniejszego rozstrzygania w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym zużycia wyprodukowanej energii elektrycznej pozostaje okoliczność zaliczenia czy też nie, działalności wytwarzania energii elektrycznej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095 ze zm.).(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

oprac. : Ministerstwo Finansów

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: