eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Opłaty skarbowe i sądowe a opodatkowanie VAT

Opłaty skarbowe i sądowe a opodatkowanie VAT

2011-06-09 08:00

W przypadku, gdy wartość nominalna opłat (np. skarbowych czy sądowych) nie jest uwzględniona w cenie usługi obsługi prawnej świadczonej na rzecz kontrahenta, a wydatki z tytułu tych opłat zostały poniesione w imieniu i na rzecz klienta, obciążenie kontrahenta poniesionymi w jego imieniu i na jego rzecz opłatami pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12.05.2011 r. nr IPPP1-443-268/11-2/JL.

Przeczytaj także: Najem nieruchomości: w obrocie VAT również opłaty administracyjne

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca świadczy usługi obsługi prawnej. Jego wynagrodzenie jest określane ryczałtowo lub kalkulowane na podstawie ilości poświęconych godzin na obsługę prawną oraz stałej stawki godzinowej. Przysługuje mu także zwrot poniesionych w imieniu i na rzecz klientów wydatków na opłaty skarbowe od pełnomocnictw, opłaty sądowe za pozyskanie dokumentów rejestrowych z KRS, wydatki na wpisy sądowe, opłaty za uzyskanie odpisów z akt prowadzonych postępowań sądowych, które nie są skalkulowane w wynagrodzeniu. Opłaty te nie są obciążone podatkiem VAT. Dokumentowane są natomiast dowodami zapłaty w postaci potwierdzenia przelewu z rachunku bankowego wnioskodawcy lub wystawionymi na niego kwitami kasowymi. Do wydatków tych wnioskodawca nie dolicza marży – dotyczą one konkretnego kontrahenta oraz wynikają z zawartych między stronami umów. Wnioskodawca ujmuje te wydatki w PKPiR jako koszt uzyskania przychodu, następnie obciąża on nimi kontrahentów na podstawie wystawionej faktury VAT, gdzie oprócz usługi prawnej opodatkowanej stawką 23% stawką podatku VAT wykazuje powyższe opłaty jako niepodlegające opodatkowaniu. W PKPiR przychody z tytułu tych opłat ujmowane są jako pozostałe przychody. Wnioskodawca zadał pytanie czy postępuje prawidłowo nienaliczając od tych opłat podatku VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. – zwana dalej ustawą), opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2. eksport towarów;
3. import towarów;
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji;
3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: