eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zamiana i sprzedaż nieruchomości a podatek

Zamiana i sprzedaż nieruchomości a podatek

2012-01-02 07:27

Opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlega dochód uzyskany z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego i lokalu mieszkalnego nabytych w drodze zamiany w postaci różnicy pomiędzy przychodem a poniesionymi kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6c updof. W przypadku zamiany nieruchomości jest to wartość nieruchomości, którą podatnik zbył w wykonaniu umowy zamiany, a nie wartość nabytej w wyniku zamiany nieruchomości. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 21.12.2011 r. nr IPTPB2/415-563/11-6/Akr.

Przeczytaj także: Zamiana nieruchomości a zwolnienie z podatku

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W 2005 r. wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła w Polsce nieruchomość. W maju 2010 r. małżonkowie zamienili ją na budynek i lokal mieszkalny położone także na terytorium RP. Budynek otrzymany w wyniku zamiany ma charakter mieszkalny. Następnie nieruchomości te zostały zbyte w czerwcu i lipcu 2010 r. Wnioskodawczyni zadała pytanie, jak w takiej sytuacji ustalić koszty uzyskania przychodu zbywanych nieruchomości oraz czy winna zapłacić podatek dochodowy od tej transakcji? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z powyższego wynika, że w przypadku odpłatnego zbycia ww. nieruchomości i praw decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w czerwcu i lipcu 2010 r. zostały sprzedane, nabyte w maju 2010 r. w drodze zamiany, budynek mieszkalny i lokal mieszkalny.

Zatem, w przedmiotowej sprawie nabycie budynku mieszkalnego i lokalu mieszkalnego w drodze zamiany miało miejsce w 2010 r.

W związku z powyższym, do opodatkowania dochodu powstałego z tytułu odpłatnego zbycia ww. budynku mieszkalnego i lokalu mieszkalnego zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z zapisem art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:
1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: