eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Umowa o pracę i działalność gospodarcza a podatek liniowy

Umowa o pracę i działalność gospodarcza a podatek liniowy

2012-11-02 12:35

Umowa o pracę i działalność gospodarcza a podatek liniowy

Lekarz © JPC-PROD - Fotolia.com

Jeżeli czynności wykonywane przez podatnika będącego lekarzem w ramach stosunku pracy są tożsame z czynnościami, które będzie on wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako lekarz na rzecz tego samego szpitala, nie jest możliwe opodatkowanie prowadzonej działalności podatkiem liniowym. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24.10.2012 r. nr IPPB1/415-939/12-2/ES.

Przeczytaj także: Skala podatkowa formą opodatkowania działalności gospodarczej 2015

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca jest lekarzem i pracuje w szpitalu w oparciu o umowę o pracę. Dodatkowo prowadzi indywidualną praktykę lekarską w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W szpitalu, w którym pracuje na etacie, pełni także dyżury w ramach zawartego w ramach prowadzonej firmy kontraktu. Usługi wykonywane na etacie w części są tożsame do tych, które wykonuje na podstawie kontraktu zawartego w ramach prywatnej praktyki lekarskiej. Wnioskodawca zadał pytanie, czy prowadzoną działalność może od 2013 r. opodatkować podatkiem liniowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

fot. JPC-PROD - Fotolia.com

Lekarz

Jeżeli czynności wykonywane przez podatnika będącego lekarzem w ramach stosunku pracy są tożsame z czynnościami, które będzie on wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako lekarz na rzecz tego samego szpitala, nie jest możliwe opodatkowanie prowadzonej działalności podatkiem liniowym.


Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w świetle wyżej wskazanego przepisu wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Istotnym na gruncie przedmiotowej sprawy jest zatem zdefiniowanie jakiego rodzaju czynności wykonuje Wnioskodawca w ramach stosunku pracy oraz w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca pracuje jako lekarz w oparciu o umowę o pracę w szpitalu. W tym samym szpitalu w ramach kontraktu wykonuje usługi podobne, a w części tożsame do tych wykonywanych w ramach stosunku pracy.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, iż skoro czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach stosunku pracy są tożsame z czynnościami, które będzie wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako lekarz na rzecz tego samego szpitala, to zachodzą zatem okoliczności do zastosowania wyłączenia, o których mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie będą mogły być w 2013 r. opodatkowane tzw. podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: