eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Praca komandytariusza w spółce komandytowej a podatek liniowy

Praca komandytariusza w spółce komandytowej a podatek liniowy

2014-09-19 12:52

Praca komandytariusza w spółce komandytowej a podatek liniowy

Praca komandytariusza w spółce komandytowej a podatek liniowy © gzorgz - Fotolia.com

Podatniczka, która poza uczestnictwem w spółce komandytowej (której jest jednocześnie pracownikiem) nie będzie prowadziła żadnej innej działalności gospodarczej, w ramach której świadczyłaby usługi na rzecz tej spółki, przychody z udziału w zyskach tej spółki może opodatkować podatkiem liniowym. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29.08.2014 r. nr ITPB1/415-703/14/KW.

Przeczytaj także: Skala podatkowa formą opodatkowania działalności gospodarczej 2015

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni jest zarazem komandytariuszem w spółce komandytowej jak i jej pracownikiem administracyjnym. Dochody uzyskiwane z udziału w zyskach spółki opodatkowuje na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. W przyszłym roku chciałaby jednak zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy. W związku z tym zadała pytanie, czy taka zmiana będzie możliwa? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. gzorgz - Fotolia.com

Praca komandytariusza w spółce komandytowej a podatek liniowy

Podatniczka, która poza uczestnictwem w spółce komandytowej (której jest jednocześnie pracownikiem) nie będzie prowadziła żadnej innej działalności gospodarczej, w ramach której świadczyłaby usługi na rzecz tej spółki, przychody z udziału w zyskach tej spółki może opodatkować podatkiem liniowym.


Stosownie do art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).
W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Należy podkreślić, że w świetle wyżej wymienionych przepisów wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania podatkiem liniowym 19%.(…)

Odnosząc powołane wyżej przepisy prawa do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni w ramach uczestnictwa w spółce komandytowej nie świadczy usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Spółka nie świadczy bowiem usług na rzecz samej siebie, a uczestnictwa w spółce nie można utożsamiać ze świadczeniem usług na jej rzecz. W konsekwencji, w niniejszej sprawie, nie będzie miało zastosowania wyłączenie z art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawczyni, poza uczestnictwem w spółce komandytowej w 2015 r. nie będzie prowadziła żadnej innej działalności gospodarczej, w ramach której świadczyłaby usługi na rzecz tej spółki , to przychody z udziału w zyskach tej spółki będą mogły być opodatkowane w tym roku podatkowym na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: