eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Co z tymi kasami fiskalnymi w 2018 r.?

Co z tymi kasami fiskalnymi w 2018 r.?

2018-01-10 13:48

Co z tymi kasami fiskalnymi w 2018 r.?

Nowe kasy fiskalne online 2018 © sylv1rob1 - Fotolia.com

Ustawodawca obecnie majstruje przy przepisach regulujących zasady posiadania oraz używania kas fiskalnych. Póki co projekt zmian znajduje się w Rządowym Centrum Legislacji. Nie dotarł zatem jeszcze do sejmu. Niemniej zgodnie z planami ustawa miałaby wejść w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia - czyli bardzo szybko po ukończeniu procesu legislacyjnego, zaś ogłoszenie to ma mieć miejsce w 2018 roku.
Nowelizacja zakłada wprowadzenie do ustawy o VAT doprecyzowania, jakie informacje mają znaleźć się w ewidencji prowadzonej przy użyciu kasy rejestrującej. I tak w ewidencji tej trzeba będzie wykazywać w szczególności przedmiot opodatkowania, wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego, a także dane służące identyfikacji poszczególnych sprzedaży, w tym numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

Nie tylko zatem na paragonach fiskalnych będzie się musiała znaleźć się nowa informacja, która do tej pory na ogół w ogóle nie była wymaga - czyli NIP nabywcy (w obecnym stanie prawnym NIP kupującego jest umieszczany na paragonie fiskalnym wyłącznie na żądanie nabywcy). Po znowelizowaniu przepisów NIP ten powinien zostać przeniesiony także do ewidencji kasy fiskalnej.

Kolejne zmiany - w dużej mierze kosmetyczne i doprecyzowujące - dotyczą obowiązków podatników rejestrujących sprzedaż przy użyciu kas fiskalnych. Projekt zakłada przy tym likwidację obowiązku zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy - ale tylko w przypadku kas online.
Dołożono też nowy obowiązek - polegający na zapewnieniu połączenia za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej (czyli online) kasy rejestrującej z Centralnym Repozytorium Kas i przesyłanie danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas.
Jak natomiast będzie trzeba zachować się w sytuacji, gdy sprzedawca nie będzie w stanie zapewnić takiego połączenia online? Otóż jeżeli taka przerwa będzie czasowa - sprzedaż nadal będzie mogła być prowadzona, z tym że podatnik winien zapewnić ponownie połączenie online niezwłocznie po ustaniu przyczyn przerwy.

Jeżeli natomiast niemożność zapewnienia połączenia będzie trwała, trzeba będzie przesyłać dane z kasy do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach czasowych - za zgodą naczelnika urzędu skarbowego. Brak dostępu do sieci zatem nie będzie skutkował przerwą w sprzedaży.

fot. sylv1rob1 - Fotolia.com

Nowe kasy fiskalne online 2018

Szykują się duże zmiany w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych. Nowe urządzenia mają mieć łączność online z Centralnym Repozytorium Kas i przekazywać do niego na bieżąco informacje o ewidencjonowanej sprzedaży. Większość podatników nowe kasy będzie stosować dopiero, gdy obecne im się zużyją. Są jednak od tej zasady wyjątki.


Powyższe pociągają odpowiednie zmiany co do wymogów, którym muszą odpowiadać nowe kasy fiskalne. Dlatego też nowelizacja zakłada, że urządzenia te będą musiały zapewnić nie tylko prawidłowe zaewidencjonowanie i przechowywanie danych, ale także ich bezpieczne przesyłanie na zewnętrzne nośniki danych oraz połączenie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej z Centralnym Repozytorium Kas i przesyłanie danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas w wersji elektronicznej. Nadto pamięć fiskalna kasy rejestrującej będzie posiadać numer unikatowy, nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Leasing kasy i obowiązkowy przegląd


Proponowane zmiany zakładają, że podatnicy będą mogli używać kasy nie tylko kupione, ale też wynajęte, wydzierżawione czy wzięte w leasing. Uprawnienie to będzie dotyczyć jednakże wyłącznie nowych kas online.

Postanowiono też zdyscyplinować podatników co do przeprowadzania przeglądów kas fiskalnych. Do tej pory bowiem jedynym „batem” do egzekwowania tego obowiązku było pozbawianie podatników prawa do ulgi na zakup takich urządzeń. „Represja” ta była jednakże ograniczona w czasie - do trzech pierwszych lat użytkowania kasy. Projektodawcy uznali natomiast, że każdy, kto nie robi terminowo przeglądów kas fiskalnych, otrzyma 500 złotową karę pieniężną.

Przesyłka elektroniczna


Dane z kas rejestrujących będą przesyłane do Centralnego Repozytorium Kas, poprzez połączenie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej przewidzianej dla jednolitych plików kontrolnych. Szef KAS będzie te dane odbierał i gromadził, przy czym nie będą to tylko informacje o wartości sprzedaży i należnym podatku, ale również inne - ważne dla samego urządzenia, takie jak fiskalizacja kasy, zmiany stawek podatkowych, przeglądy techniczne. Dane te będą analizowane i kontrolowane oraz udostępniane Ministrowi Finansów, urzędom skarbowym oraz urzędom celno-skarbowym - w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych.

Co ze starymi kasami?


Podatnicy użytkujący kasy fiskalne z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia online z Centralnym Repozytorium Kas i przesyłania danych z kas do tego repozytorium, w dalszym ciągu będą mogli je stosować. Będą też mogli na dotychczasowych zasadach rozliczać ulgę na zakup tych urządzeń (oczywiście do czasu zmiany przepisów). Jak zwykle jednak znalazła się grupa „uprzywilejowanych”, która zostanie zmuszona do wymiany urządzeń na nowe.
Mechanicy, fryzjerzy, prawnicy, lekarze, restauracje i budowlańcy na cenzurowanym

I tak podatnicy świadczący usługi w zakresie naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów „stare” kasy będą mogli stosować tylko do końca 2018 r.

Podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania - z wymianą urządzeń będą musieli uporać się do 30 czerwca 2019 r.

Z kolei podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu – na wymianę starych urządzeń na nowe będą mieć czas do końca 2019 r.

Do końca 2018 r. nowe urządzenia, zapewniające połączenie online z Centralnym Repozytorium Kas, będą się musiały też znaleźć u podatników dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Wymieniać przy tym będzie trzeba jedynie te kasy fiskalne, które służą do ewidencjonowania powyższych czynności.

Ulga na zakup kasy fiskalnej


Ulga na zakup kasy fiskalnej będzie wynosić (tak jak dotychczas) 90% jej ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 1.000 zł (obecnie jest to 700 zł). Ulga ta obejmie jednakże wyłącznie nowe urządzenia fiskalne, zapewniające połączenie online i to nabyte w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących.
Prawo do ulgi będą mieć także ci, którzy nie muszą stosować kas fiskalnych, ale zdecydowali się na nie dobrowolnie.

Ponadto wskazani wyżej podatnicy, którzy zostaną zmuszeni do wymiany starych urządzeń fiskalnych na nowe (online) będą mogli ponownie skorzystać z ulgi na zakup tych urządzeń (na nowych zasadach).

Należy jednakże pamiętać, iż mamy obecnie jedynie projekt proponowanych zmian. Trudno powiedzieć, jak będą one wyglądać w ostatecznej wersji. Nadto nowelizacja przepisów ustawy o VAT w tym zakresie pociągnie za sobą także zmiany w rozporządzeniach wykonawczych.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • kasa fiskalna

    nikolet89 / 2018-01-22 15:16:56

    Jak dla mnie kasy fiskalne to zawsze jest większa przejrzystość, ja w swoim biznesie mam ją od dawna, nie jest to jakaś straszna inwestycja bo www.kasy-fiskalne.olsztyn.pl kupiłam tanio sprzęt i nie mam problemu, że normalnie muszę się w prowadzonym biznesie rozliczać odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: