eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Automat parkingowy nie wymaga kasy rejestrującej?

Automat parkingowy nie wymaga kasy rejestrującej?

2019-01-22 13:40

Automat parkingowy nie wymaga kasy rejestrującej?

Kasa fiskalna czy automat parkingowy? © sylv1rob1 - Fotolia.com

Podatnik, który do tej pory nie ewidencjonował opłat parkingowych za pomocą urządzeń samoobsługowych, wdrażając takie rozwiązanie nie będzie musiał tych usług ewidencjonować na kasie fiskalnej pomimo ujmowania na niej innej sprzedaży – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.01.2019 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.769.2018.1.MN.

Przeczytaj także: Zwolnienia w stosowaniu kas fiskalnych od kwietnia 2018 r.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy


Wnioskodawca organizuje targi na swoim obiekcie. Z uwagi na sprzedaż dokonywaną dla osób fizycznych, jest on też obowiązany ewidencjonować ją na kasie fiskalnej.
Podczas organizowanych targów wnioskodawca świadczy dodatkowo usługi parkingowe, z tytułu których pobiera opłaty za postój pojazdów na jego terenie. Opłaty te są pobierane przez pracowników, którzy ewidencjonują je na ręcznych kasach fiskalnych.

W 2019 r. wnioskodawca planuje zakupić i zainstalować na swoim parkingu płatny, automatyczny i samoobsługowy system parkingowy (który będzie działał na zasadzie rogatek przy wjeździe i wyjeździe oraz automatycznych kas pobierających opłaty parkingowe). W automacie płatniczym pobierane mają być opłaty w bilonie, banknotach i w formie bezgotówkowej oraz wystawiane potwierdzenie dokonanej transakcji. Z ewidencji i dowodów dokumentujących daną transakcję ma wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata będzie dotyczyła. Obok tego systemu będzie też możliwa sprzedaż biletów przez obsługę parkingową przy zastosowaniu ręcznych kas rejestrujących.

Wnioskodawca zadał pytanie, obrót realizowany za pomocą automatów parkingowych jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania go przy zastosowaniu kas rejestrujących? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 1a ustawy – do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.

fot. sylv1rob1 - Fotolia.com

Kasa fiskalna czy automat parkingowy?

Jedno ze zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących mówi, że urządzenie to nie jest wymagane przy usługach świadczonych przy użyciu określonych urządzeń bezobsługowych (np. automatów parkingowych). Zwolnienie jest jednak możliwe pod warunkiem, że te konkretne usługi wcześniej na kasie fiskalnej nie były ewidencjonowane.


Należy jednak zauważyć, że na mocy delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (…).

Może zatem zaistnieć sytuacja, w której podatnik będzie ewidencjonował przy zastosowaniu kasy rejestrującej jedynie część swojej sprzedaży, a niektórych czynności nie, bowiem mogą one korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2019 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r., poz. 2519), zwane dalej rozporządzeniem.

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (ust. 2 § 2 rozporządzenia).

W załączniku do ww. rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano w poz. 40 – usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w:
1. w bilonie lub banknotach, lub
2. innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Należy w tym miejscu zauważyć, że powyższe unormowanie, które znalazło się w ww. rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2018 r., jest powtórzeniem istniejącego wcześniej przepisu § 2 oraz treści zamieszczonej w poz. 42 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2017 r. poz. 2454).

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

Przepis § 8 ust. 3 rozporządzenia z 28 grudnia 2018 r. stanowi, że w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2019 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 39 lub 40 załącznika do niniejszego rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się.

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 – zgodnie z § 4 rozporządzenia – nie stosuje się, w określonych w nim przypadkach.

Ograniczenia wymienione w ww. przepisach nie mają jednak zastosowania w omawianej sprawie. (…)

Z wniosku wynika zatem, że pobierane opłaty za pomocą samoobsługowych urządzeń (automat płatniczy) nie są i nie były ewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej. Zatem, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis § 8 ust. 3 rozporządzenia, w myśl którego zwolnienie na podstawie § 2 w związku z poz. 40 załącznika nie ma zastosowania w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2019 r. rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu – uzyskanego z tytułu świadczenia usług parkingowych rejestrowanych przez automat płatniczy zainstalowany na parkingu – za pomocą kasy rejestrującej do 31 grudnia 2021 r. na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 40 załącznika do rozporządzenia. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: