eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki nie jest przychodem wspólnika

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki nie jest przychodem wspólnika

2018-05-10 13:12

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki nie jest przychodem wspólnika

Jak rozliczyć pieniądze wniesione do spółki z o.o. © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Dnia 01.03.2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD6.8201.1.2018 która wyjaśniła kwestię rozpoznania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych przez wspólnika wnoszącego do spółki wkład pieniężny, która powstała wskutek zmiany przepisów z początkiem 2018 r.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w stanie prawnym obowiązującym od początku 2018 r., przychodem w myśl tej ustawy jest m.in. wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Takie brzmienie przepisu spowodowało wystąpienie wątpliwości, czy w świetle tych regulacji wniesienie do spółki wkładu pieniężnego powoduje u wspólnika powstanie przychodu na gruncie cytowanej ustawy. Dodajmy, że w stanie prawnym obowiązującym do końca 2017 r. przychód podatkowy powstawał w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Wniesienie wkładu pieniężnego przychodem takim natomiast nie było.

Treść interpretacji Ministerstwa Finansów jest następująca
„(...)1. Opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego
Niniejsza interpretacja dotyczy art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych2), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r., w zakresie określenia, czy przychód, o którym mowa w tym przepisie powstaje w sytuacji wniesienia do spółki (będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) lub spółdzielni wkładu pieniężnego.

fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Jak rozliczyć pieniądze wniesione do spółki z o.o.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wywołała wątpliwości, czy wkłady pieniężne dla spółki stanowią - podobnie jak wkłady niepieniężne - dla jej wspólnika przychód podatkowy. Sprawę ostatecznie wyjaśnił Minister Finansów wydając w tym zakresie interpretację ogólną.


Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 3), z dniem 1 stycznia 2018 r. dokonana została zmiana treści przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem tego przepisu, przychodem jest „wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”

Na tle nowego brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pojawiły się wątpliwości dotyczące tego, czy wniesienie do spółki wkładu pieniężnego powoduje powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym
Literalne brzmienie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może prowadzić do wątpliwości i wniosków, iż przepis ten kreuje przychód w związku z wniesieniem do spółki wkładu pieniężnego. Interpretacja taka jest jednak nieprawidłowa - przepis ten obejmuje swoim zakresem wyłącznie wkłady niepieniężne. Wynika to zarówno z istoty omawianej regulacji (jej celu), jak również z samego brzmienia ww. przepisu.

Celem przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest opodatkowanie, na moment wniesienia wkładu, ewentualnego dochodu („cichych rezerw”) skutkującego przeniesieniem własności (zbyciem) danego składnika majątku podatnika. Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki oznacza bowiem dla podmiotu wnoszącego taki wkład zbycie składnika majątkowego (w sensie ekonomicznym operacja ta jest tożsama ze sprzedażą). Z uwagi na zasadę nominalizmu takie „ciche rezerwy” nie powstają w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego. Przekazanie środków pieniężnych tytułem wkładu jest zatem (u wnoszącego taki wkład) ze swej istoty kategorią nie stanowiącą przychodu podatkowego.

Taką wykładnię omawianego przepisu potwierdza również dalsza jego treść, zgodnie z którą „(…) jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego (…)”. Przepis zatem odnosi się w swojej treści do wkładu niepieniężnego.

Potwierdzeniem powyższego jest również uzasadnienie do projektu ustawy (druk sejmowy nr 1878), która zmieniła brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nim „(…) zmiana w pkt 7 ma związek z poszerzeniem zakresu stosowania tzw. małej klauzuli unikania opodatkowania (dotychczasowe art. 10 ust. 4-6) na wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; sama zmiana w pkt 7 (skreślenie zastrzeżenia odnoszącego się do ZCP) koresponduje ze zmianą dokonaną w art. 12 ust. 4 pkt 25 i ma charakter wyłącznie legislacyjny. Polega ona na przeniesieniu części normy z art. 12 ust. 1 pkt 7 do dodawanego art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b. (…)”. Uzasadnienie to wyraźnie wskazuje, iż zmiana treści art. 12 ust. 1 pkt 7 nie miała na celu poszerzenia jego zakresu o wnoszenie wkładów pieniężnych.

Uwzględniając powyższe, należy podkreślić, iż art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie obejmuje swoim zakresem przypadków wnoszenia do spółki lub spółdzielni wkładów pieniężnych. A zatem wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni w dalszym ciągu nie powoduje powstania – po stronie podmiotu wnoszącego – przychodu.

1) Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.
2) Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, ze zm.
3) Dz. U. z 2017 r. poz. 2175.”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: