eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Polska Spółka Holdingowa - co przynosi podatnikom projekt zmian?

Polska Spółka Holdingowa - co przynosi podatnikom projekt zmian?

2022-09-06 14:16

Polska Spółka Holdingowa - co przynosi podatnikom projekt zmian?

Polska Spółka Holdingowa - co przynosi podatnikom projekt zmian? © nanantachoke - Fotolia.com

W ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono do polskiego systemu prawnego instytucję spółki holdingowej. Regulacja opiera się na następujących filarach: pełnym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych zysków pochodzących ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach zależnych oraz zwolnieniu z tego podatku 95% dywidendy wypłacanej spółce holdingowej przez spółkę zależną.

Przeczytaj także: Spółka holdingowa: jakie warunki należy spełnić w świetle ustawy o CIT?

Aktualna definicja spółki holdingowej


Spółka holdingowa powinna być prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.

Obok właściwej formy organizacyjnej konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:

a) posiadanie, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej;

b) nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową;

c) nie korzysta ze zwolnień podatkowych, takich jak SSE, PSI, dywidendowe;

d) prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej;

e) udziałów (akcji) w tej spółce nie posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udziałowiec (akcjonariusz) mający związek z krajem stosującym szkodliwą konkurencję podatkową / z którym nie zawarto stosownej umowy międzynarodowej.

Spółka holdingowa będzie mogła zwolnić dochód z tytułu zbycia praw kapitałowych w spółce zależnej, jeżeli sprzedaż będzie dokonana na rzecz podmiotu niepowiązanego. Dodatkowo, konieczne jest złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, na co najmniej 5 dni przed dniem zbycia, oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia.

Warunki dotyczące spółki zależnej


Spółka zależna powinna spełnić łącznie następujące warunki:

a) co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale tej spółki posiada bezpośrednio na podstawie tytułu własności spółka holdingowa, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku,

b) nie posiada więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki,

c) nie posiada tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze,

d) nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,

e) nie korzysta ze zwolnień podatkowych, takich jak SSE oraz PSI.

Zwolnienie nie znajdzie zastosowania do zbycia praw udziałowych w spółce zależnej, jeżeli co najmniej 50% wartości jej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa do takich nieruchomości.

fot. nanantachoke - Fotolia.com

Polska Spółka Holdingowa - co przynosi podatnikom projekt zmian?

W ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono do polskiego systemu prawnego instytucję spółki holdingowej. Regulacja opiera się na następujących filarach: pełnym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych zysków pochodzących ze zbycia udziałów (akcji) w spółkach zależnych oraz zwolnieniu z tego podatku 95% dywidendy wypłacanej spółce holdingowej przez spółkę zależną.


Udoskonalenie przedmiotowych regulacji


Ustawodawca zamierza rozszerzyć katalog form prawnych, w których może działać spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną. Zwolnienie na podstawie przepisów o polskiej spółce holdingowej nie będzie już konkurencyjne w stosunku do zwolnienia dywidendowego z CIT (dyrektywa Parent Subsidiary). Za tymi zmianami ma iść pełne zwolnienie z podatku dochodowego dywidend uzyskiwanych przez spółkę holdingową.

W przypadku spółki zależnej mają zostać usunięte warunki zakazujące:
  • posiadania więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki,
  • posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
  • korzystania ze zwolnienia w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji.

W związku z powyższym regulacje dotyczące polskiej spółki holdingowej będą mogły znaleźć zastosowanie przy strukturach wielopoziomowych.

W kontekście okresu karencji, który musi upłynąć, aby skorzystać ze zwolnień, konieczne będzie spełnienie warunków nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat. Ograniczenia takie nie występuje w aktualnej wersji przepisów, gdyż warunek upływu czasu dotyczy jedynie posiadania praw udziałowych w spółce zależnej i wynosi on obecnie tylko 1 rok.

Co może okazać się istotne, wprowadzone przepisy mają być stosowane wstecznie, czyli do transakcji zrealizowanych już po dniu 1 stycznia 2022 r.

Ocena planowanych zmian


Zgodnie z uzasadnieniem celem zmian jest doprecyzowanie i udoskonalenie przedmiotowych regulacji, a także umożliwienie skorzystania z reżimu holdingowego przez większy krąg przedsiębiorców. Treść projektu ustawy zdaje się spełniać niniejsze założenia.

Nieco problematyczna wydaje się kwestia wstecznego stosowania planowanych zmian. Wynika to z tego, że nie są one w całości korzystne dla podatników. Za negatywną zmianę można uznać wprowadzenie 2-letniego okresu wyczekiwania na zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego. Stąd też pożądane byłoby doprecyzowanie przepisów przejściowych na etapie prac ustawodawczych.

Bartosz Przybysz, doradca podatkowy -

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: