eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Kolejne zmiany w podatkach dochodowych 2018

Kolejne zmiany w podatkach dochodowych 2018

2018-07-02 12:53

Kolejne zmiany w podatkach dochodowych 2018

Rośnie podatek dochodowy od nieruchomości © Pixelbliss - Fotolia.com

Nowelizacja nowelizacji - tak można opisać uchwaloną przez sejm 15 czerwca 2018 r. ustawę o zmianie ustaw o CIT, PIT i PPE, która to poprawia przepisy obowiązujące od początku 2018 r. W samym uzasadnieniu do projektu wskazano, że poprzednim pracom towarzyszył duży pośpiech, co odbiło się na jakości i precyzji przepisów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Wkłady pieniężne bez podatku


Literalna wykładnia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stanie prawnym obowiązującym od początku 2018 r. wywołuje wątpliwości, czy wniesienie do spółki wkładu pieniężnego jest związane z rozpoznaniem przychodu przez wnoszącego. Przepisy bowiem nie określały, jakiego rodzaju wkład skutkuje powstaniem takiego przychodu.
Uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z 27.10.2017r. wskazywało, że opodatkowane miały być jedynie aporty niepieniężne, zaś wkłady pieniężne, podobnie jak aport przedsiębiorstwa czy jego zorganizowanej części, miały być neutralne podatkowo.

Również resort finansów w interpretacji ogólnej z 1.03.2018 r., DD6.8201.1.2018 podnosił, że taki jest zakres stosowania tej regulacji.

Ostatecznie zdecydowano się na wyjaśnienie wątpliwości na szczeblu ustawowym. I tak ustawa nowelizacyjna z 15.06.2018 r. doprecyzowuje art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT o zapis, który przepis ten adresuje do podatników dokonujących wkładów niepieniężnych.
Zmiana ma obowiązywać z mocą wsteczną od 1.01.2018 r.

Przychody z nieruchomości nie tylko komercyjnych


Z początkiem 2018 r. do ustaw o podatku dochodowym trafiły przepisy opodatkowujące tym podatkiem posiadane nieruchomości.
Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule: Podatek dochodowy od posiadanych środków trwałych 2018.

Potocznie podatek został nazwany od galerii handlowych. Po zmianie jednak określenie to już nie będzie takie trafne. Dlaczego?

fot. Pixelbliss - Fotolia.com

Rośnie podatek dochodowy od nieruchomości

Nowelizacja ustaw o PIT i CIT, która weszła w życie z początkiem 2018 r. - była pisana na kolanie. Przyznał to sam ustawodawca, który obecnie poprawia feralne przepisy. Zmiany obejmą m.in. podatek od nieruchomości komercyjnych, wykluczenia z kosztów amortyzację środków trwałych otrzymanych w sposób darmy czy nowe zasady określające prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu.


Rozszerza się bowiem przedmiot opodatkowania. I tak opodatkowaniu mają podlegać już nie tylko budynki komercyjne, w postaci galerii handlowych, budynków biurowych czy sklepów, ale każdy środek trwały będący budynkiem (znajdujący się na terytorium RP), który zostanie oddany do używania (w całości bądź części) na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy innej o podobnym charakterze. Co przy tym niezwykle ważne, również ta zmiana ma obowiązywać z mocą wsteczną od 01.01.2018 r.
Zwolnione od podatku będą jedynie przychody ze środka trwałego będącego budynkiem mieszkalnym oddanym do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, jeżeli zwolnienie to stanowi rekompensatę spełniającą warunki określone w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).

Zmienić mają się też zasady określana podstawy opodatkowania. Będzie to mianowicie ustalana przez podatnika na pierwszy dzień miesiąca suma wartości początkowych wszystkich budynków, która będzie pomniejszona o kwotę wolną (czyli 10 mln zł). Podatek nie wystąpi zatem, gdy łączna wartość posiadanych nieruchomości nie przekroczy 10 mln zł.
Zmiana jest mniej korzystna od obecnego rozwiązania, zgodnie z którym 10 mln zł kwota wolna odnoszona jest odrębnie do każdego budynku podatnika.

W zamian przychodu z tytułu tej daniny nie będzie się ustalać w przypadku, gdy łączny udział oddanej do używania (na podstawie umowy najmu czy dzierżawy) powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 5% powierzchni użytkowej takiego budynku.

Nowelizacja wprowadza też uprawnienie do wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku od przychodu z budynków, gdy jego kwota przewyższy zapłacony podatek. Także ta zmiana ma obowiązywać do podatku zapłaconego od początku 2018 r.
Strata podatkowa, podobnie jak obecnie, nie będzie zwalniać z obowiązku zapłaty podatku od przychodów z budynków.

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie


Z początkiem 2018 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że odpisy amortyzacyjne od nabytych w drodze spadku lub darowizny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych były wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, jeżeli nabycie to było zwolnione z podatku od spadków i darowizn.
Mówiąc innymi słowy majątek nabyty tytułem darmym, co występuje bardzo często w firmach pokoleniowych, nie zmniejsza już (poprzez odpisy amortyzacyjne) dochodu przedsiębiorcy.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zdecydowano się na złagodzenie tych regulacji. Ustawa nowelizacyjna z 15.06.2018 r. wskazuje mianowicie, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze:
  • darowizny - będą amortyzowane na zasadzie kontynuacji, a więc według dotychczasowej metody i wartości początkowej, ale pod warunkiem, że środki te były amortyzowane przez darczyńcę;
  • spadku - będą amortyzowane według metody i wartości początkowej określonej przez spadkobiercę (powrót do tego, co było wcześniej).

Również te zmiany mają obowiązywać z mocą wsteczną od początku 2018 r.

50% koszty uzyskania przychodu


Z początkiem 2018 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ograniczono zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przez twórców. Wprowadzono zamknięty katalog branż, w których koszty takie mogą być stosowane. Jednocześnie podwojono roczny limit tych kosztów (do 85 528 zł).

Efektem powyższego była utrata prawa do 50% kosztów uzyskania przychodów przez niektórych twórców.
Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule: 50% koszty uzyskania przychodu w 2018 r..

Przyjęta przez Sejm nowelizacja poszerza katalog dziedzin twórców uprawnionych do wyższych kosztów. Znowelizowany katalog branż objętych kosztami autorskimi obejmie przychody uzyskiwane z tytułu:
  1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
  3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
  4. działalności publicystycznej;
  5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
  6. działalności konserwatorskiej;
  7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
  8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Również te zmiany mają obowiązywać z mocą wsteczną od początku 2018 r.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: