eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Działalność nierejestrowa: przychód w PIT i obrót w VAT

Działalność nierejestrowa: przychód w PIT i obrót w VAT

2018-07-04 13:10

Działalność nierejestrowa: przychód w PIT i obrót w VAT

Rozliczenie podatków od działalności nierejestrowej © FotolEdhar - Fotolia.com

W obecnym stanie prawnym można prowadzić firmę bez jej rejestracji. Ważne jest jednak to, aby jej rozmiary były odpowiednio małe. Mowa tutaj oczywiście o działalności nierejestrowej. Uzyskane z tego tytułu przychody trzeba jednak z fiskusem odpowiednio rozliczyć. Poniżej podpowiadamy jak to zrobić.

Przeczytaj także: Działalność nierejestrowana - na czym polega i z czym się wiąże?

Art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców mówi, iż nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 2 100 zł, zatem wartość wskazanego limitu to 1 050 zł) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Regulację tę stosuje się również do działalności wykonywanej przez osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy nie były wpisane do CEIDG lub których wpis został wykreślony z CEIDG wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia jej w życie, nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy prowadziły one działalność gospodarczą ( art. 195 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej).
Ustawodawca przewidział zatem dodatkową preferencję dla tych, którzy swoje firmy zlikwidowali na co najmniej rok przed wejściem w życie nowego rozwiązania w postaci działalności nierejestrowej.

Działalność nierejestrowa w podatku dochodowym


W przytoczonych wyżej przepisach ustawodawca powołuje się na wartość przychodu należnego. Tym są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
Przochdem z działalności nierejestrowej będą należności, które podatnik otrzyma oraz powinien otrzymać za sprzedaż swoich towarów/usług. Mieszczą się tutaj w związku z tym także kwoty, które są mu należne, nawet jeśli jeszcze ich fizycznie nie otrzymał (czyli gdy wystąpiła już sprzedaż, ale nie miała jeszcze miejsca zapłata). Do przychodu nie zalicza się za to wartości towarów, które zostały podatnikowi zwrócone jak też udzielonych bonifikat i skont (obniżek za uregulowanie płatności przed terminem).

Przychody z działalności nierejestrowej są zaliczane do przychodów z innych źródeł (art. 21 ust. 1ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W żadnym razie nie będą to przychody z działalności wykonywanej osobiście.

fot. FotolEdhar - Fotolia.com

Rozliczenie podatków od działalności nierejestrowej

Działalność nierejestrowa pozwala zachowywać się danej osobie jak przedsiębiorca bez otwierania firmy. Rozwiązanie to ma zalety w postaci braku rejestrowania firmy, opłacania składek do ZUS, czy wpłacania zaliczek na podatek. Jednocześnie podmiot taki może wystawiać faktury. Musi też rozliczyć się z podatku, ale dopiero w rocznym PIT.


Opodatkowany jest tutaj dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Chodzi tutaj o koszty ściśle związane z wykonywaną działalnością (czyli np. zakup surowców do produkcji wyrobów). Koszty takie oczywiście muszą być odpowiednio udokumentowane, dlatego należy gromadzić wszystkie dowody zakupów związane z działalnością nierejestrową.

Dochody z działalności nierejestrowej są opodatkowane skalą podatkową i wykazywane w rocznym zeznaniu podatkowym z pozostałymi dochodami. Właściwym formularzem jest tutaj PIT-36. Przepisy podatkowe nie nakładają przy tym na takich podatników obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowej w trakcie roku.
Ważne
Kontrahent nabywający towary czy usługi od podatnika prowadzącego działalność nierejestrową nie ma w tym zakresie obowiązków płatnika. Nie odprowadza zatem od wypłaconych kwot składek ZUS czy zaliczek na podatek dochodowy.

Resort finansów podkreśla, że działalność nierejestrowa nie wymaga prowadzenia skomplikowanej księgowości. Wystarczy tutaj zaprowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Podatek VAT


Dla celów podatku VAT osoba prowadząca działalność nierejestrową zdaje się spełniać definicję podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Działalność taka jednakże zasadniczo może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT (np. ze względu na wartość sprzedaży na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT; tylko niektóre rodzaje działalności są wyłączone ze zwolnienia podmiotowego).

Należy jednak pamiętać, że podatnicy prowadzący działalność zwolnioną z VAT (w tym działalność nierejestrową) z uwagi na wartość sprzedaży, są obowiązani do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży. Ewidencja powinna być prowadzona za dany dzień, przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Przepisy nie regulują przy tym, jakie elementy taka uproszczona ewidencja powinna zawierać. Na ogół przyjmuje się, że są to: liczba porządkowa, data sprzedaży, wartość sprzedaży, wartość narastająco. Mogą się tutaj znaleźć także inne informacje, jak np. numer dowodu sprzedaży czy informacje identyfikujące przedmiot samej transakcji. Nie ma przeszkód, aby taką ewidencję prowadzić w formie papierowej.

Faktury w działalności nierejestrowej


Osoby prowadzące działalność nierejestrową i zwolnioną z VAT z uwagi na wartość sprzedaży co do zasady nie mają obowiązku wystawiania faktur dokumentujących ich sprzedaż. Obowiązek ten może jednak wystąpić, gdy z takim żądaniem w określonym terminie zwróci się do nich nabywca towaru czy usługi.

Podatnicy korzystający z dobrodziejstw działalności nierejestrowej mogą w takich sytuacjach wystawiać faktury uproszczone, które powinny zawierać co najmniej (§3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur):
 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem.

Podstawowe korzyści z prowadzenia działalności nierejestrowej:
 • brak obowiązku zgłaszania działalności gospodarczej do CEIDG, urzędzie skarbowy, ZUS czy GUS (czyli fizycznego rejestrowania działalności)
 • brak obowiązku opłacania składek ZUS
 • brak obowiązku uiszczania zaliczek na podatek
 • brak skomplikowanej księgowości.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: