eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zeznania roczne PIT 2018: Ulgi i odliczenia podatkowe w pigułce

Zeznania roczne PIT 2018: Ulgi i odliczenia podatkowe w pigułce

2019-01-22 13:39

Zeznania roczne PIT 2018: Ulgi i odliczenia podatkowe w pigułce

Jakie ulgi w PIT za 2018 r.? © Kange Studio - Fotolia.com

Jak szybko i skutecznie obniżyć swoje zobowiązania podatkowe w PIT? Korzystając z dostępnych ulg podatkowych. W obecnie systemie podatkowym występuje kilka ulg, z których podatnicy mogą korzystać „na bieżąco” bądź w ramach tzw. praw nabytych.
Czy sposób rozliczenia ulg podatkowych w roku 2018 różni się od tego z lat ubiegłych? Zasadniczych zmian nie ma. Sposób opodatkowania również pozostał taki sam. Niemniej ulgi podatkowe, jako odstępstwo od reguły opodatkowania, zawsze wywoływały i wywołują nadal spore problemy interpretacyjne. Dlatego dobrze wiedzieć, z czego oraz w jakim zakresie możemy skorzystać.

Skala podatkowa na niezmienionym poziomie, podobnie jak ryczałt ewidencjonowany


Ile podatku płaci fiskusowi przeciętny Kowalski? Wszystko zależy od tego, ile zarabia oraz to, z jakiego opodatkowania korzysta. Na ogół będzie to skala podatkowa, która charakteryzuje się dwiema stawkami podatku, które od wielu lat pozostają na niezmiennym poziomie: 18% oraz 32% - tę drugą płaci się dla tej części dochodów, które przekraczają (w ciągu roku) próg 85 528 zł (limit także jest nie zmieniany od wielu lat).

Skala podatkowa charakteryzuje się dodatkowo występowaniem kwoty wolnej od podatku (czyli dochodu, do przekroczenia którego podatek nie wystąpi. W 2018 r. Dla większości społeczeństwa (których roczne zarobki mieszczą się w widełkach 13 000 zł - 85 528 zł) ta wynosi nadal tyle samo co w latach wcześniejszych, a więc 3 091 zł. Dla zarabiających mniej może ona wynosić nawet 8 000 zł. Z drugiej strony prawa do niej zostali pozbawieni najlepiej zarabiający (powyżej 127 000 zł w skali roku). Dla reszty, czyli zarabiających powyżej 8 000 zł i do 13 000 albo powyżej 85 528 zł i do 127 000 zł kwota wolna jest zmienna z tendencją malejącą (w myśl zasady im więcej zarabiasz, tym mniej odliczysz).

Ryczałtowcy podatek w 2018 r. liczą wg stawek 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20% w zależności od rodzaju transakcji, której przychód dotyczy

Koszty uzyskania bez zmian


Na wyższe koszty (a więc mniejszy dochód do opodatkowania) nie mogą w 2018 r. liczyć także ci, którzy ustalają je w zryczałtowanej wysokości. Mowa tutaj o zatrudnionych m.in. na umowy o pracę czy umowy cywilnoprawne. Zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodu, wzorem lat wcześniejszych, plasują na miesięcznym poziomie 111,25 zł bądź 139,06 zł, gdy zakład pracy znajduje się w innej miejscowości, aniżeli miejsce zamieszkania pracownika. W takich wartościach w ustawie podatkowej bez zmian funkcjonują one już od wielu lat. W przypadku umów cywilnoprawnych koszty te określone są procentowo od wartości uzyskanego przychodu. Wynoszą one 20% tego przychodu, ale pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Twórcy i nadal artyści z ograniczeniami


Niektórzy podatnicy mają prawo do stosowania aż 50% kosztów uzyskania przychodu (także liczonych po tzw. ZUS-ach, gdy wynagrodzenie, do którego stosujemy takie koszty, jest podstawą do naliczania składek). Koszty takie są jednak limitowane. W ciągu roku nie mogą one wynieść więcej, aniżeli 85 528 zł.
W 2018 r. limit kosztów 50% został podwojony w stosunku do roku ubiegłego, o czym pisaliśmy w artykule: 50% koszty uzyskania przychodu w 2018 r.

fot. Kange Studio - Fotolia.com

Jakie ulgi w PIT za 2018 r.?

W PIT-ach podatnicy pokazują nie tylko uzyskane w roku dochody, ale też dostępne ulgi i odliczenia. Zasady ich rozliczania są różne, nie każdemu też przysługują. A zobowiązanie podatkowe z tego tytułu może ulec istotnemu obniżeniu.


Po przekroczeniu wskazanego limitu twórcy ryczałtowe koszty w ogóle nie przysługują (nawet w wysokości 20%). Może on jedynie uwzględnić koszty rzeczywiście poniesione, które muszą być odpowiednio udokumentowane (jako że uwzględnia się je w wysokości faktycznej a nie ryczałtowej).

Ulgi odliczane od dochodu i podatku w PIT 2018


Zmian nie odnotowujemy w dostępnych ulgach podatkowych, a więc rehabilitacyjnej, internetowej czy przekazanych darowizn (na rzecz OPP, krwiodawstwa oraz kultu religijnego), bądź rozliczania strat podatkowych.

W dalszym ciągu występuje prawo odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zaś od samego podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pod pewnym warunkami odliczać można także składki zagraniczne. Odliczeniu podlegają oczywiście jedynie składki rzeczywiście zapłacone w ciągu roku bądź pobrane przez płatnika.

W PIT za 2018 r. nadal można przekazać 1 proc. swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Bez zmian pozostają także ulgi rozliczane w ramach praw nabytych, a więc tych, których obecnie już nie ma, niemniej podatnicy nadal je rozliczają wskutek uzyskania do nich prawa w okresie ich obowiązywania, a które to jeszcze w pełni nie zostały odliczone.

Ulga na dzieci


W PIT-ach za 2018 r. rodzice bądź opiekunowie dzieci małoletnich oraz niektórych pełnoletnich będą mogli rozliczać ulgę prorodzinną. Limity odliczenia są tutaj takie same jak w roku ubiegłym (czyli zmieniają się w zależności od liczby dzieci). W dalszym ciągu, jeżeli na pełne odliczenie zabraknie podatku, podatnik będzie mógł uzyskać dodatkowy zwrot do wysokości nieprzekraczającej wykazanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zwrot ten - wzorem roku ubiegłego, będzie wykazywany bezpośrednio w zeznaniu rocznym.

Przy rozliczaniu ulgi prorodzinnej warto jednak pamiętać o aktualnej linii interpretacyjnej organów podatkowych co do ograniczeń w jej stosowaniu. Dla przykładu w przypadku rodziców niebędących małżonkami duży nacisk kładziony jest na faktyczne sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem a nie tylko jej posiadanie czy ewentualne płacenie alimentów.


Odliczenia od przychodu/dochodu

Rodzaj odliczenia Limit odliczenia Zeznanie
Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodu
 • jeden stosunek pracy: 111,25 zł miesięcznie, 1 335 zł rocznie
 • więcej niż jeden stosunek pracy: 2 002,05 zł rocznie
 • jeden stosunek pracy gdy firma położona poza miejscem zamieszkania: 139,06 zł miesięcznie, 1 668,72 zł rocznie
 • więcej niż jeden stosunek pracy gdy firma położona poza miejscem zamieszkania: 2 502,56 zł rocznie
 • 50% od uzyskanego przychodu po ZUS-ach z tytułu korzystania z praw autorskich, nie więcej niż 85 528 zł (limit dotyczy wszelkich przychodów, do których mają zastosowanie koszty, bez względu na rodzaj zawartej umowy)
PIT-36
PIT-37
Imienne bilety okresowe pracowników bez limitu
jedynie gdy wyższe, niż zryczałtowane koszty ze stosunku pracy
PIT-36
PIT-37
Procentowe zryczałtowane koszty uzyskania przychodu z tytułu umów zlecenie i o dzieło
 • 20% od uzyskanego przychodu po ZUS-ach
 • 50% od uzyskanego przychodu po ZUS-ach z tytułu korzystania z praw autorskich, nie więcej niż 85 528 zł (limit dotyczy wszelkich przychodów, do których mają zastosowanie koszty, bez względu na rodzaj zawartej umowy)
PIT-36
PIT-37
Darowizna na kościół bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizny na cele pożytku publicznego 6 % przychodu/dochodu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizne na cele kultu religijnego
Ulga na krew
Ulga rehabilitacyjna
 • Opłacanie przewodników: 2 280 zł
 • Utrzymanie psa przewodnika: 2 280 zł
 • Ulga na leki: nadwyżka ponad 100 zł/m-c
 • Używanie samochodu osobowego: 2 280 zł
PIT-28
PIT-36
PIT-37
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego 5 331,60 zł PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Limit dochodu osoby niepełnosprawnej uprawniający do skorzystania z przez podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę Dwunastokrotność kwoty renty socjalnej PIT-28
PIT-36
PIT-37
Strata z lat ubiegłych maksymalnie 50% rocznie
termin rozliczenia: 5 kolejnych lat
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-38
Ulga na internet 760 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Nienależne świadczenia bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga na działalność badawczo-rozwojową Koszty kwalifikowane PIT-36, PIT-36L
Ulgi kontynuacja
Duża ulga budowlana (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana we wcześniejszych PIT PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga remontowa (sprzed 1997r.) 30% wydatków, nie wiecej niż 11 340 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Kasa mieszkaniowa (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana we wcześniejszych PIT PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga budowlana na wynajem (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana we wcześniejszych PIT PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga odsetkowa (sprzed 2007r.) Odsetki od kwoty do 325 990 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37

 

Odliczenia od podatku

Rodzaj odliczenia Limit odliczenia Zeznanie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) 7,75% podstawy wymiaru składki PIT-16A
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Ulga na dzieci (prorodzinna)

1 112,04 zł na każde dziecko (pierwsze i drugie) rocznie
92,67 zł miesięcznie
3,089 zł dziennie

Małżonkowie wychowujący jedno dziecko nie mają prawa do ulgi, gdy ich dochód przekracza 112 000 zł. Podatnik nie pozostający w związku małżeńskim, a wychowujący jedno dziecko ma prawo do ulgi, jeżeli jego dochód nie przekrocy 56 000 zł, chyba że jest osobą samotnie wychowującą dziecko (wtedy limit dochodu wynosi 112 000 zł).
Ulga na trzecie dziecko wynosi rocznie 2 000,04 zł (166,67 zł miesięcznie), zaś na czwarte i każde kolejne dziecko ulga wynosi 2 700,00 zł rocznie (tj. 225 zł miesięcznie).
W przypadku wychowywania co najmniej dwójki dzieci w zakresie określania prawa do ulgi nie ma znaczenia wartość uzyskanego przez podatnika dochodu.
Gdy wykazany podatek nie pozwala w pełni wykorzystać ulgi prorodzinnej, podatnicy mogą skorzystać z dodatkowego odliczenia w tym zakresie, które jednakże nie może przekroczyć sumy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykazanych w zeznaniu do odliczenia.

PIT-36
PIT-37
Podatek zapłacony za granicą Nie więcej, niż polski podatek przypadający proporcjonalnie na dochód zagraniczny PIT-36
1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznania rocznego PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39
Ulgi kontynuacja
Duża ulga budowlana (sprzed 2002r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2017 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Kasa mieszkaniowa (sprzed 2002r.) 30% wydatków, nie więcej niż 11 340 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga remontowa (sprzed 2006r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2017 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga uczniowska (sprzed 2004r.) Kwota wynikająca z decyzji, maksymalnie 4 896,18 zł (nauka do 24 m-cy) lub 8 160,31 zł (nauka powyżej 24 m-cy) PIT-28
PIT-36
PIT-37

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 2

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: