eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga uczniowska: aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej

Ulga uczniowska: aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej

2019-07-09 13:12

Ulga uczniowska: aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej

Rozliczenie w PIT ulgi uczniowskiej w warsztacie samochodowym © minicel73 - Fotolia.com

Dla ulgi uczniowskiej nie ma znaczenia, z jakim źródłem przychodów związany jest obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Jeżeli tylko ten jest płacony na zasadach ogólnych bądź w formie ryczałtu ewidencjonowanego, podatnik nabywający prawo do ulgi może z niej korzystać do czasu pełnej realizacji poprzez odliczenie jej od podatku należnego – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 08.07.2019 r. nr 0115-KDIT2-3.4011.269.2019.1.AW.

Przeczytaj także: Ulga rehabilitacyjna: ważna data ustalenia stopnia niepełnosprawności

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca od wielu lat prowadzi działalność gospodarcząwarsztat samochodowy. Wnioskodawca szkolił uczniów w zakresie naprawiania samochodów, uzyskując prawo do tzw. ulgi uczniowskiej, która została uchylona z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 2004 r. Zainteresowany jednakże w dalszym ciągu dokonuje obniżania podatku dochodowego o kwotę przysługującej mu ulgi, której pozostało do rozliczenia jeszcze ok. 150 tys. zł.

Z uwagi na swój wiek wnioskodawca zamierza zawrzeć wraz ze swoimi dziećmi umowę spółki jawnej, na mocy której wniesie całe swoje przedsiębiorstwo do tej spółki, nabywając tym samym 90% udziałów w jej zysku (dwoje dzieci wniesie wkłady finansowe i uzyska po 5% udziałów w zyskach spółki).

Po aporcie przedsiębiorstwa do spółki jawnej wnioskodawca nie będzie prowadził innej działalności gospodarczej. Będzie jedynie wspólnikiem spółki jawnej, która będzie kontynuować jego działalność. Wpis wnioskodawcy z CEIDG zostanie wykreślony, a on sam utraci status czynnego podatnika VAT, zgłaszając zakończenie świadczenia usług opodatkowanych VAT Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

fot. minicel73 - Fotolia.com

Rozliczenie w PIT ulgi uczniowskiej w warsztacie samochodowym

Prawidłowe rozliczenie eksploatacji samochodów osobowych w leasingu operacyjnym od 2019 r. sprawia o wiele więcej trudności. Z jednej strony bowiem ustawodawca ograniczył rozliczanie w kosztach opłat leasingowych, z drugiej zaś wydatków na eksploatację takich pojazdów.


Wnioskodawca zadał pytanie, czy nadal będzie mógł rozliczać ulgę uczniowską w rocznym PIT, do której prawo nabył przed 1 stycznia 2004 r.? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Stosownie do art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176, z późn. zm.), podatnicy uzyskujący przychody wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 3, mogą korzystać z ulgi polegającej na obniżeniu podatku dochodowego z tytułu szkolenia uczniów, zwanej dalej „ulgą uczniowską”.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. ww. przepis został uchylony.

Jednakże, stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.), podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasadach określonych w art. 27c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Z treści art. 13 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wynika, że podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. zawarli z uczniami lub szkołami właściwe umowy, o których mowa w art. 27c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., oraz rozpoczęli praktyczną naukę zawodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodowego nie później niż w roku szkolnym 2003/2004, nabywają prawo do ulgi uczniowskiej po dniu 31 grudnia 2003 r. w zakresie i na zasadach określonych w art. 27c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, którym przysługuje prawo do korzystania z ulgi uczniowskiej po dniu 31 grudnia 2003 r., mają prawo do obniżenia podatku opłacanego na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pod warunkiem, że kwoty te nie zostały odliczone od podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej.

Analogiczne uregulowania dotyczące ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów zawiera przepis art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r., podatnicy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1 mogą korzystać z ulgi z tytułu szkolenia uczniów, polegającej na obniżeniu zryczałtowanego podatku dochodowego, zwanej dalej „ulgą uczniowską”.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2004 r. zniesiona została ulga uczniowska w zryczałtowanym podatku dochodowym. Jednak zgodnie z treścią z art. 4 ust. 1 tej ustawy podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki zryczałtowanego podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasadach określonych w art. 53 ustawy wymienionej w art. 1 (czyli ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w zryczałtowanym podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Stosownie natomiast do przepisu art. 4 ust. 4 powołanej ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, którym przysługuje prawo do korzystania z ulgi uczniowskiej po dniu 31 grudnia 2003 r., mają prawo do obniżenia podatku dochodowego opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej, pod warunkiem że kwoty te nie zostały odliczone od podatku opłacanego na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

Jak wynika z powyższych przepisów podatnik zachowuje prawo do odliczenia nabytej ulgi uczniowskiej. Prawo to może zrealizować poprzez odliczenie niewykorzystanej części ulgi uczniowskiej od podatku należnego na tzw. zasadach ogólnych (art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), bądź zryczałtowanego podatku dochodowego (w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej). Nie ma znaczenia zatem okoliczność, z jakim źródłem przychodów związany jest obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Jeżeli więc podatnik nabył prawo do ulgi uczniowskiej, to może z niej korzystać do czasu pełnej realizacji, poprzez odliczanie jej od podatku należnego.

Tym samym – odpowiadając wprost na postawione przez Wnioskodawcę pytanie – w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie on mógł obniżać podatek dochodowy od dochodu uzyskiwanego ze spółki jawnej (uzyskiwanego przez siebie z udziału w spółce jawnej) o niewykorzystaną część ulgi uczniowskiej.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: