eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zwolnienie podmiotowe uniemożliwia zwrot VAT

Zwolnienie podmiotowe uniemożliwia zwrot VAT

2019-01-23 13:55

Zwolnienie podmiotowe uniemożliwia zwrot VAT

Podatnik zwolniony z VAT nie odlicza podatku © nanantachoke - Fotolia.com

Podatnik, który z tytułu prowadzonej działalności korzysta ze zwolnienia z VAT, nie może odliczyć podatku naliczonego od zakupu maszyn służących tej działalności – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18.01.2019 r. nr 0112-KDIL1-2.4012.804.2018.1.ISN.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi firmę od października 2015 r., w ramach której zajmuje się obróbką mechaniczną elementów metalowych. Wnioskodawca m.in. ostrzy piły i noże. Roczna wartość świadczonych usług nie przekracza 200.000 zł, dlatego też zainteresowany korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Wnioskodawca stara się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa na zakup maszyn. Ponieważ nie jest on czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT, może zaliczyć poniesione wydatki jako koszt kwalifikowany w kwocie brutto.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy ma prawo odliczyć VAT z faktur zakupu maszyn? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

fot. nanantachoke - Fotolia.com

Podatnik zwolniony z VAT nie odlicza podatku

Ustawa o VAT wskazuje, że podatnik może odliczyć podatek naliczony od zakupów związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jednocześnie w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT wskazano, że odliczenia VAT nie stosuje się do podatników którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. W rezultacie podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego podatku naliczonego od fiskusa nie odzyska.


Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ustawy).

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Z art. 113 ust. 1 ustawy wynika, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 (art. 113 ust. 9 ustawy).

Mając na uwadze powołane regulacje prawne oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem maszyn, ponieważ z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Oznacza to, że w niniejszej sprawie zastosowanie będzie miał powołany wcześniej przepis art. 88 ust. 4 ustawy, ograniczający prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do podmiotów, które nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: