eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zwolnienie podmiotowe: rezygnacja a odliczenie VAT

Zwolnienie podmiotowe: rezygnacja a odliczenie VAT

2013-02-14 13:12

Zwolnienie podmiotowe: rezygnacja a odliczenie VAT

VAT © Yong Hian Lim - Fotolia.com

Drobni przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług, dzięki czemu nie muszą oni podatku VAT rozliczać. Powyższe oczywiście powoduje, że podatnicy tacy nie mają również prawa do odliczenia podatku naliczonego. Ze zwolnienia podmiotowego można jednak zrezygnować. Możliwe jest także odliczenie podatku VAT od zakupów dokonanych przed rezygnacją z tego zwolnienia.

Przeczytaj także: Rezygnacja ze zwolnienia a korekta VAT

Rozpatrzmy następującą sytuację: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od połowy 2011 r. i korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT. Ze zwolnienia tego zamierza jednak zrezygnować od marca 2013 r. Czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT od posiadanych towarów, wyposażenia i środków trwałych nabytych przed rezygnacją z tego zwolnienia?

Zwolnienie podmiotowe zostało uregulowane w art. 113 ustawy o VAT. Mówi ono, że zwalnia się od tego podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł (w przypadku podatników, którzy otworzyli firmę w trakcie roku, limit ten liczy się proporcjonalnie do okresu jej prowadzenia). Prawo do tego zwolnienia podatnik może utracić bądź z niego zrezygnować. W tym drugim przypadku o rezygnacji należy zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym ze zwolnienia podatnik rezygnuje (służy temu formularz VAT-R). Rezygnacja ze zwolnienia jest równoznaczna z rozliczaniem tego podatku na zasadach ogólnych (czyli wykazywaniu VAT-u od sprzedaży oraz odliczaniu tego podatku od dokonanych zakupów).

Co się z kolei tyczy odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rezygnacją ze zwolnienia, art. 88 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o VAT mówi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, których nabycie zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia podmiotowego albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia. Wydawałoby się zatem, że odliczyć podatku nie można.

Powyższe nie oznacza jednak, że podatnik nie ma żadnych szans na odzyskanie podatku naliczonego. Art. 113 ust. 5 w zw. z ust. 7 ustawy o VAT mówi bowiem, że podatnik rezygnujący ze zwolnienia za zgodną naczelnika urzędu skarbowego może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym z tego zwolnienia zrezygnował oraz przedłożenia tego spisu w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od rezygnacji ze zwolnienia.

fot. Yong Hian Lim - Fotolia.com

VAT

Drobni przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług, dzięki czemu nie muszą oni podatku VAT rozliczać. Powyższe oczywiście powoduje, że podatnicy tacy nie mają również prawa do odliczenia podatku naliczonego.


Prawo do odliczenia podatku naliczonego w tym przypadku powstaje nie później niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tego spisu, bądź też w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Niestety przepisy ustawy o VAT nie wskazują jednoznacznie, jakie towary w takim spisie winny się znaleźć. Niemniej art. 113 ust. 5 pkt 1 ustawy mówi, że podatnik sporządza spis z natury zapasów towarów. Słusznym zatem wydaje się stwierdzenie, że w spisie takim należy ująć jedynie towary handlowe, surowce i materiały. Nie powinno się w nim wykazywać natomiast innych składników majątku w postaci środków trwałych czy wyposażenia.

Niemniej i w stosunku do takich zakupów dokonanych przed rezygnacją ze zwolnienia odzyskanie podatku naliczonego wydaje się być możliwym. Tutaj jednak odliczenie VAT-u nastąpi w oparciu o art. 91 ust. 7-7c ustawy o VAT.

Otóż przepisy te mówią, że jeżeli podatnik zmienia przeznaczenie posiadanych towarów z wykorzystywanych jedynie do czynności zwolnionych na wykorzystywanie ich do czynności opodatkowanych, ma prawo do korekty podatku naliczonego. Okres takiej korekty jest różny w zależności od tego, z jakim składnikiem majątku mamy do czynienia. I tak w stosunku do wyposażenia i niskocennych środków trwałych (o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł) korekta taka będzie możliwa (w pełnej wysokości), jeśli od końca okresu, w którym zostały one oddane do użytkowania, nie minęło 12 miesięcy. Jeżeli natomiast wartość początkowa środków trwałych przekracza 15 000 zł, korekty dokonuje się w proporcji do okresu korekty (który wynosi tutaj 5 lat licząc od roku, w którym dany składnik majątku został oddany do używania).

Tym samym jeżeli podatnik dokonał zakupu środka trwałego o wartości 40 000 zł plus podatek VAT 9 200 zł w styczniu 2013 r., przy rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego w marcu będzie miał prawo do skorygowania całej nieodliczonej kwoty podatku VAT od tego zakupu, jednakże odliczenie to będzie rozłożone w czasie na pięć kolejnych lat podatkowych w deklaracjach składanych za pierwszy okres rozliczeniowy danego roku, począwszy od roku 2014. W każdym roku podatnik dokona korekty 1/5 podatku, tj. kwoty 1 840 zł.

Gdyby natomiast powyższy składnik majątku podatnik nabył i oddał do użytku w roku 2012, rezygnując ze zwolnienia podmiotowego w roku 2013 w ramach korekty będzie uprawniony do odliczenia 4/5 podatku naliczonego (również poczynając od roku 2014).

Jeżeli natomiast wartość początkowa składnika majątku wynosiłaby przykładowo 10 000 zł oraz od końca okresu, w którym został on oddany do używania, do chwili rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego, nie minęło 12 miesięcy, podatnik może skorygować cały podatek VAT od takiego zakupu jednorazowo w rozliczeniu za okres, od którego rezygnuje z tego zwolnienia (czyli w naszym przypadku w marcu 2013 r.).

Jeżeli jednak taki składnik majątku zostałby nabyty i przekazany do używania przykładowo w styczniu 2012 r., rezygnując ze zwolnienia podmiotowego w marcu roku 2013 podatnik od tego zakupu nie będzie mógł dokonać korekty i odliczyć podatku naliczonego.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: