eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Obniżona stawka CIT: ważne przychody zwolnione i opodatkowane

Obniżona stawka CIT: ważne przychody zwolnione i opodatkowane

2019-12-06 13:30

Obniżona stawka CIT: ważne przychody zwolnione i opodatkowane

Niższa stawka CIT: ważne przychody zwolnione z podatku © Dmitry Vereshchagin - Fotolia.com

Spółka może zastosować 9% stawkę CIT, jeżeli wartość jej przychodów osiągniętych w roku podatkowym nie przekracza równowartości 1 200 000 euro. Pod uwagę należy tutaj brać wszystkie przychody spółki, czyli także te, których uzyskanie skutkuje osiągnięciem dochodu korzystającego ze zwolnienia z opodatkowania - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 02.12.2019 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.459.2019.1.AR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka z o.o. prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową na terenie RP. Realizuje m.in. projekty unijne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Otrzymywane z tego tytułu dofinansowanie stanowi dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 lub 52 ustawy o CIT.

Wartość otrzymanych dotacji w 2019 r. przekroczy 6 mln zł. Dodatkowo spółka uzyskuje też przychody, z których dochód jest opodatkowany CIT-em (nie korzysta ze zwolnienia). W roku 2018 wartość takiej sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro. Spółka przewiduje, że podobnie będzie w roku 2019.

Spółka zadała pytanie, czy w takiej sytuacji jest uprawniona do zastosowania obniżonej stawki CIT w roku 2019? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.
W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a i art. 24b, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

fot. Dmitry Vereshchagin - Fotolia.com

Niższa stawka CIT: ważne przychody zwolnione z podatku

Mali podatnicy, których przychody w bieżącym roku podatkowym nie przekraczają 1,2 mln euro, mają prawo do obniżonej stawki CIT w wysokości 9%. Fiskus podkreśla jednakże, że stawkę tę stosuje się jedynie do dochodów innych aniżeli z kapitałów pieniężnych, zaś w wartości przychodu trzeba ująć wszystkie źródła - w tym nawet przychody, z tytułu których dochód jest wolny od podatku.


Należy zauważyć, że od 2018 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przychody podatników zostały rozdzielone na dwa źródła:
• z http://www.podatki.egospodarka.pl/151090,Firma-opodatkuje-sprzedaz-prawa-do-utworu-jak-zysk-kapitalowy,1,69,1.html zysków kapitałowych> oraz
• z innych źródeł.

Istotą wprowadzonych zmian jest wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych i oddzielenie dochodów uzyskiwanych z tego tytułu od pozostałych dochodów uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Wydzielając odrębne źródło przychodów – z zysków kapitałowych na gruncie updop, ustawodawca zamieścił w ustawie katalog, w którym określił listę przychodów zaliczanych do tego źródła. Oznacza to, że konieczność rozdzielania źródeł przychodów na „przychody operacyjne” i „zyski kapitałowe” nie ma zastosowania jedynie do określonych podmiotów zajmujących się działalnością finansową. W przypadku takich podmiotów kategorie przychodów ze źródła „zyski kapitałowe” stanowią podstawowy rodzaj działalności (są de facto działalnością operacyjną).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 updop, podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, wynosi:
• 19% podstawy opodatkowania;
• 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Należy zauważyć, że w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z 25 września 2018 r. (druk sejmowy nr 2854 – Sejm RP VIII kadencji, Uzasadnienie część ogólna s. 27), wskazano, że zmiany przepisu regulującego sposób wpłacania zaliczek odnoszą się do regulacji dotyczącej stawki 9% updop. Wprowadzają one rozwiązanie polegające na tym, że podatnicy uprawnieni do stosowania niższej stawki (mali podatnicy oraz rozpoczynający działalność) mogą płacić zaliczki przy uwzględnieniu tej niższej stawki, lecz jedynie do momentu, w którym ich przychody w bieżącym roku podatkowym nie przekroczą kwoty 1,2 mln euro. Po przekroczeniu tego progu dalsze zaliczki będą musiały być obliczane przy zastosowaniu stawki podstawowej.

Stawka 9% podstawy opodatkowania ma zatem zastosowanie wyłącznie do podatników będących „małymi podatnikami”, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro. Po przekroczeniu tego limitu podatnik traci prawo do obniżonej stawki podatku.

Zgodnie z art. 19 ust. 1d updop, podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosują stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, jeżeli posiadają status małego podatnika.

W myśl art. 4a pkt 10 updop, małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, przy czym przeliczenia tej kwoty dla danego roku podatkowego dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że za małego podatnika w 2019 r. uznaje się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł (za rok 2018 jest to kwota 5.135.000 zł).

W myśl art. 25 ust. 1 updop, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24d i art. 24f, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Z kolei stosownie do art. 25 ust. 1b updop, podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego.

Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 1g updop, podatnicy rozpoczynający działalność, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1a, w pierwszym roku podatkowym oraz mali podatnicy, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 1c, mogą obliczać zaliczki przy zastosowaniu stawki podatku określonej w art. 19 ust. 1 pkt 2 za miesiące lub kwartały, w których ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł. Począwszy od następnego miesiąca lub kwartału, podatnicy są obowiązani do stosowania stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1. (…)

Odnosząc powyższe do przedstawionych przepisów prawa wskazać należy, że z treści art. 19 ust. 1 pkt 2 updop regulującego możliwość zastosowania 9% stawki podatku w związku z art. 25 ust. 1g updop wynika warunek nieprzekroczenia przez podatnika – wskazanej w przepisie wartości przychodów osiągniętych w roku podatkowym odpowiadających równowartości 1 200 000 euro, po przekroczeniu której podatnik traci prawo do stosowania 9% stawki. Należy jednak podkreślić, że przepis ten odnosi się do wszystkich przychodów, także przychodów z zysków kapitałowych, czy przychodów, których uzyskanie skutkuje osiągnięciem dochodu korzystającego ze zwolnienia z opodatkowania. Tym samym, przekroczenie kwoty 1 200 000 euro przychodu o jakim mowa w zdaniu poprzednim spowoduje, zgodnie z art. 25 ust. 1g updop, konieczność obliczania zaliczek według wyższej stawki podatku od następnego miesiąca/kwartału – odpowiednio do wybranego przez podatnika sposobu odprowadzania zaliczek.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że Wnioskodawca spełnia warunki uznania go za małego podatnika zgodnie z art. 4a pkt 10 updop. Zaznaczyć jednak należy, że od miesiąca (kwartału) następującego po miesiącu (kwartale), w którym przychody Spółki przekroczą kwotę 1 200 000 euro Wnioskodawca przy obliczaniu zaliczki zobowiązany będzie do zastosowania 19% stawki podatku. Tym samym, Wnioskodawca, jako mały podatnik, może stosować preferencyjną stawkę podatkową w wysokości 9%, ale jedynie do momentu przekroczenia w 2019 r. limitu określonego w art. 19 ust. 1 pkt 2 updop, tj. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Po przekroczeniu tego progu dalsze zaliczki będą musiały być obliczane przy zastosowaniu stawki podstawowej. Podobne zasady będą obowiązywały w roku 2020 przy założeniu, że kwota ze sprzedaży w 2019 r. nie przekroczy kwoty 1 200 000 euro (jak zakłada Wnioskodawca). (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: