eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Obniżona stawka CIT dla nowej spółki z o.o.

Obniżona stawka CIT dla nowej spółki z o.o.

2020-03-17 12:02

Obniżona stawka CIT dla nowej spółki z o.o.

Czy nowa spółka z o.o. ma prawo do 9% stawki CIT? © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Nowo zawiązana spółka z o.o., do której wspólnicy wniosą jedynie wkład pieniężny na pokrycie udziałów kapitału zakładowego, może skorzystać z 9% stawki CIT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.03.2020 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.24.2020.2.MZA.

Przeczytaj także: Przekroczony limit to utrata prawa do 9% stawki CIT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca – osoba fizyczna, od marca 2019 r. prowadzi biuro rachunkowe, a przychody z tego tytułu rozlicza wg skali podatkowej. Od 1 kwietnia 2020 r. zamierza on założyć spółkę z o.o. z inną osobą fizyczną również w zakresie działalności rachunkowo-księgowej. Prowadzona działalność na własne nazwisko zostanie zamknięta.

Wnioskodawca wyjaśnił też, że do nowo zawiązanej spółki nie zostanie wniesione jego przedsiębiorstwo ani inne składniki majątku o wartości przekraczającej równowartość 10.000 euro. Kapitał zakładowy spółki wyniesie 5.000 zł i zostanie wniesiony przez wspólników w formie pieniężnej.

Zadano pytanie, czy utworzona spółka z o.o. może skorzystać z 9% stawki CIT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

fot. Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Czy nowa spółka z o.o. ma prawo do 9% stawki CIT?

Nowo zawiązane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością co do zasady mogą korzystać z obniżonej do 9% stawki CIT, chyba że zachodzą przesłanki negatywne zastosowania tej stawki. Tymi są np. wniesienie do takiej spółki aportem swojego przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, czy składników majątku o wartości przekraczającej 10.000 euro.


W tym miejscu należy wskazać, że w art. 7b ust. 1 updop ustawodawca zawarł zamknięty katalog przychodów, które należy zakwalifikować do przychodów z zysków kapitałowych. Wskazane zostały w nim konkretne transakcje gospodarcze kreujące przychód podatkowy z zysków kapitałowych co oznacza, że wszelkie inne przychody niewymienione w tym przepisie nie będą zaliczane do tej kategorii przychodów.

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 updop, podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, wynosi:
1. 19% podstawy opodatkowania;
2. 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Na podstawie art. 19 ust. 1a updop, podatnik, który został utworzony:
1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14,
albo
4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
5. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14
-nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Stosownie do art. 19 ust. 1b updop, przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do podatkowych grup kapitałowych.

W myśl art. 19 ust. 1c updop, przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:
1. spółki dzielonej,
2. podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
a. uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub
b. składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników
-w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Zgodnie z art. 19 ust. 1d updop, podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosują stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, jeżeli posiadają status małego podatnika.

Z art. 19 ust. 1e updop wynika, że warunek, o którym mowa w ust. 1d, nie dotyczy podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1c, w roku rozpoczęcia tej działalności.

Natomiast ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł (art. 4a pkt 10 updop).

Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady, podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany według stawki 19% na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 updop. Niektórzy podatnicy mogą jednak korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym według stawki 9%. Jest tak w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro (art. 19 ust. 1 pkt 2 updop), o ile podatnicy ci posiadają status małego podatnika (art. 19 ust. 1d updop) lub rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej (art. 19 ust. 1e updop).

Z możliwości tej nie mogą jednak korzystać wszyscy podatnicy. Wyłączenia stosowania stawki 9% określa art. 19 ust. 1a-1d updop. Nie ma możliwości zastosowania przepisu art. 19 ust. 1 pkt 2 updop wprowadzającego obniżoną stawkę 9% podatku przez podatników utworzonych w wyniku działań restrukturyzacyjnych określonych w art. 19 ust. 1a pkt 1-5.

W niniejszej sprawie szczególną uwagę należy zwrócić na dwa rodzaje wyłączeń a mianowicie zawarte w art. 19 ust. 1a pkt 2 i pkt 3 updop. (…)

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego i jego uzupełnienia należy zauważyć, że jedno z wyłączeń, o których wcześniej była mowa dotyczy podatników, którzy zostali utworzeni w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną (art. 19 ust. 1a pkt 2 updop). Wyłączenie to nie będzie jednak mieć zastosowania w przedstawionej sytuacji, gdyż z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z inną osobą fizyczną. W związku z tym prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza zostanie zamknięta po to, aby rozpocząć współpracę ze wspólnikiem w nowo otwartej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oznacza to, że nowo powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie powstanie w wyniku przekształcenia prowadzonego przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną przedsiębiorstwa w trybie określonym w art. 551 § 5 oraz art. 5841-58413 Kodeksu spółek handlowych. W analizowanej sprawie nie dojdzie więc do przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, Wnioskodawca nie dokona przekształcenia formy prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, lecz w wyniku założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie prowadzona przez Wnioskodawcę wraz z drugą osobą fizyczną powstanie zupełnie nowa spółka kapitałowa niezwiązana z prowadzoną wcześniej przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.

Wyłączeniu podlegają również podatnicy, którzy zamierzają wnieść na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo jego zorganizowaną część lub też składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10 000 euro (art. 19 ust. 1a pkt 3 updop).

Tymczasem Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku zaznaczył, że do nowo powstałej spółki nie będzie wnosić aportu, tzn. nie zamierza wnieść aportem do nowo powstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa (jednoosobowej działalności gospodarczej) ani też jego zorganizowanej części, a także nie zamierza wnieść aportem składników majątku jego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10 000 euro. Tym samym wyłączenie, o którym mowa art. 19 ust. 1a pkt 3 updop, nie będzie mieć w rozpatrywanej sprawie zastosowania.

Zatem, skoro w przedstawionej sytuacji nie będą mieć zastosowania wyżej omówione wyłączenia ani też żadne z pozostałych wyłączeń wymienionych w art. 19 ust. 1a-1d updop, to wnioskować należy, że nowo utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mogła skorzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym według stawki 9%. Stawkę 9% podatku dochodowego od osób prawnych Wnioskodawca będzie mógł zastosować w roku podatkowym, w którym nowo utworzona spółka kapitałowa rozpocznie działalność. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: