eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › 9% stawka CIT: ważne przychody netto czy brutto

9% stawka CIT: ważne przychody netto czy brutto

2020-04-20 12:40

9% stawka CIT: ważne przychody netto czy brutto

Jak ustalić limit przychodów dla obniżonej stawki CIT? © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Podatnicy podlegający pod opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych, co do zasady są opodatkowani 19% stawką tego podatku. Jeżeli jednak ich przychody są stosunkowo niskie, stawka CIT spada do zaledwie 9%. Ważne są tutaj jednak przychody netto czy brutto (tzn. z czy bez podatku VAT)?
Przy określaniu przychodów uprawniających do obniżonej stawki CIT w danym roku podatkowym, należy brać pod uwagę ich wartość netto (tj. bez podatku VAT).

Warunki obniżonej stawki CIT


Przypomnijmy, podatnicy CIT mogą płacić 9% stawkę tego podatku w stosunku do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, o ile uzyskiwane przez nich przychody są stosunkowo małe.

Mianowicie, do niższej stawki CIT uprawnieni są ci, których:
  • przychody osiągnięte w roku podatkowym (obecnie 2020) nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł; na 2020 r. limit ten wynosi 5.109.000 zł, oraz
  • posiadają status małego podatnika bądź też są podatnikami rozpoczynającymi prowadzenie działalności gospodarczej.

Ważne wyjątki
Podatnik, który został utworzony:
  1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
  2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
  3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, albo
  4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
  5. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł,
- nie jest uprawniony do stosowania 9% stawki CIT w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Wskazane wyżej regulacje mówią, że stosowanie obniżonej stawki CIT jest uzależnione od limitu przychodów. Przychodem podatkowym jest natomiast kwota netto (por. art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT). W związku z powyższym, limit przychodów decydujący o możliwości stosowania 9% stawki CIT jest kwotą netto. Gdyby ustawodawca uznał, że należy tutaj brać pod uwagę wartość przychodu z należnym podatkiem VAT, powinien dokonać wprost takiego wskazania w przepisach ustawy o CIT, jak zrobił to chociażby w przypadku określania statusu małego podatnika.
Ważne
Obniżoną stawkę CIT można stosować tak długo, aż wszystkie uzyskane przychody (czyli także z zysków kapitałowych) nie osiągną limitu przychodu 1,2 mln euro. Po przekroczeniu tej wartości podmiot zostaje pozbawiony prawa do 9% stawki CIT za cały rok (a nie tylko od momentu przekroczenia limitu przychodu).

Uwaga na małego podatnika


Przepisy regulujące 9% stawkę CIT mówią, iż aby ją stosować podmiot musi nie tylko uzyskiwać odpowiednio niskie przychody w bieżącym roku podatkowym, ale też posiadać status małego podatnika bądź być podmiotem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej.

Status małego podatnika określa się natomiast na podstawie przychodów z roku ubiegłego i tutaj pod uwagę należy brać wartości z podatkiem VAT.
Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: