eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek akcyzowy: jak założyć skład podatkowy?

Podatek akcyzowy: jak założyć skład podatkowy?

2013-03-04 11:47


2.1.2 Warunki formalne – dokumentacja

Należy również pamiętać, że miejsce, w którym prowadzony będzie skład podatkowy, powinno spełniać szereg warunków związanych z określonym rodzajem działalności gospodarczej, a wymaganych między innymi przez:
 • Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Inspekcję Ochrony Środowiska,
 • Państwową Straż Pożarną,
 • Państwową Inspekcję Pracy.

3. Procedura zakładania składu podatkowego

3.1. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

Posiadając odpowiednie miejsce wraz z wyposażeniem technicznym przygotowanym do rozpoczęcia działalności gospodarczej w planowanym zakresie, przedsiębiorca może przystąpić do składania wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego został sformalizowany i stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 159, poz. 1071). Wzór tego wniosku przedstawiamy w załączeniu do niniejszego przewodnika.

3.2. Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest zobowiązany do zgromadzenia i dostarczenia wraz z wnioskiem szeregu dokumentów i informacji:
 1. dokument potwierdzajacy, ze wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i uslug (VAT),
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, zawierający adres i numer ewidencyjny działki, na której znajdować się ma skład podatkowy ,
 3. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 4. potwierdzenie przyjęcia zgloszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego,
 5. zaświadczenie wydane przez:
  a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa,
  b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 6. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu,
 8. odpis z rejestru przedsiębiorców KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 9. oświadczenie wnioskodawcy, że w miejscu lub pomieszczeniu, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, nie jest prowadzony inny skład podatkowy oraz że miejsce to lub pomieszczenie spełnia warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy,
 10. inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie przepisów odrębnych uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego,
 11. szczegółowy plan składu podatkowego z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym (należy również wskazać pojemność magazynową),
 12. projekt regulaminu funkcjonowania składu podatkowego,
 13. oświadczenie wnioskodawcy, że nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń akcyzowych, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych,
 14. w przypadkach wyłącznego magazynowania lub przeładowywania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, należy złożyć oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu wymogów dotyczących minimalnej wysokości obrotu wyrobami akcyzowymi, a w przypadku wnioskodawcy rozpoczynającego działalność w tym zakresie należy złożyć oświadczenie, w którym zadeklaruje on osiągnięcie w danym roku minimalnej wysokości obrotu, proporcjonalnie w podziale na kolejne miesiące,
 15. potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej od wniosku w wysokości 82 zl,
 16. zgłoszenie do właściwego naczelnika urzędu celnego dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 17. szkic sytuacyjny miejsca prowadzenia działalności, skróconego opisu pomieszczeń oraz wykazu zawierającego nazwy i numerację znajdujących się w tych pomieszczeniach urządzeń, aparatów, a dla zbiorników, pojemników i naczyń - ich pojemność,
 18. wykaz zawierający numerację i nazwy przyrządów pomiarowych z podaniem ich przeznaczenia i zakresu użytkowania,
 19. opis procesu technologicznego i postępowania technicznego oraz instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, również dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów,
 20. wykaz obejmujący imiona, nazwiska oraz stanowiska upoważnionych przez przedsiębiorcę osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą.

3.3. Wszczęcie postępowania w sprawie zezwolenia

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego do organu celnego wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie wydania przedmiotowego zezwolenia.

Wniosek powinien być złożony do naczelnika urzędu celnego właściwego dla miejsca siedziby przedsiębiorcy, chyba że miejsce, w którym będzie prowadzony skład podatkowy, zlokalizowane jest w innym miejscu niż siedziba przedsiębiorcy. W takim przypadku wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zostać złożony do urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia składu podatkowego.

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie pierwszego składu podatkowego stanowi również wniosek o nadanie przedsiębiorcy numeru akcyzowego. Oznacza to, że przedsiębiorca, który nie jest zarejestrowany jeszcze na cele akcyzowe, a chce prowadzić skład podatkowy, nie musi się odrębnie rejestrować w tym zakresie.

3.4. Dodatkowe informacje

3.4.1 Regulamin składu podatkowego


Regulamin składu podatkowego powinien zawierać następujące elementy:
 • zasady funkcjonowania składu podatkowego,
 • wykaz wyposażenia składu podatkowego niezbędnego do:
  - prowadzenia działalności gospodarczej,
  - dokonywania kontroli wyrobów akcyzowych,
  - wykonywania prac magazynowych oraz przeładunkowych,
 • opis stosowanych zabezpieczeń technicznych,
 • opis urządzeń służących do produkcji i magazynowania wyrobów akcyzowych oraz opis technologii stosowanych w składzie podatkowym,
 • opis infrastruktury technicznej, sanitarnej i komunikacyjnej,
 • wskazanie wyrobów bezpośrednio służących do produkcji finalnej.

poprzednia  

1 2 3 ... 6

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.