eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatek dochodowy: stypendium socjalne a PIT-8C

Podatek dochodowy: stypendium socjalne a PIT-8C

2013-03-14 13:27

Podatek dochodowy: stypendium socjalne a PIT-8C

Uczniowie © Spectral-Design - Fotolia.com

Urząd Gminy, będąc płatnikiem szkolnych stypendiów socjalnych, które to korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma obowiązku wystawiania informacji o wypłaconym stypendium na informacji PIT-8C osobom je otrzymującym. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 04.03.2013 r. nr IPTPB1/415-713/12-4/AG.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Gmina wypłaca zamieszkałym na swoim terenie uczniom pomoc materialną w formie szkolnych stypendiów socjalnych. Są one przyznawane na podstawie art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Gminy w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 90b tejże ustawy). Zadano pytanie, czy Urząd Gminy jako płatnik wypłacając to stypendium powinien sporządzić informację PIT-8C? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Według art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog zwolnień przedmiotowych, określony w art. 21 ust. 1 powyższej ustawy zawiera m.in. dwa zwolnienia przedmiotowe odnoszące się do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 powyższej ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzących z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

fot. Spectral-Design - Fotolia.com

Uczniowie

Urząd Gminy, będąc płatnikiem szkolnych stypendiów socjalnych, które to korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma obowiązku wystawiania informacji o wypłaconym stypendium na informacji PIT-8C osobom je otrzymującym.


W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca wskazał, iż na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwalonego przez Rada Gminy „Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy” wypłaca uczniom zamieszkałym na terenie Gminy szkolne stypendia socjalne.

Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Stosownie do art. 90c ust 1 ww. ustawy, pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
W myśl art. 90 ust. 2 powyższej ustawy, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1. stypendium szkolne,
2. zasiłek szkolny.

Według art. 90f tej ustawy o systemie oświaty, rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:
1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;
2. formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Powyższe świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym objęte są zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy. Jak wymaga tego ww. przepis świadczenia te mają charakter pomocy materialnej dla uczniów, wypłacane są ze środków pochodzących z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty. Wskazany przepis nie zawiera ograniczenia kwotowego wypłacanych świadczeń, a więc z powyższego zwolnienia świadczenia te korzystają w pełnej wysokości. W świetle tego przepisu pomoc materialna o charakterze socjalnym, która wypłacona zostanie w postaci stypendiów socjalnych, przyznawana na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz uchwały rady gminy, finansowana ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie jednostki samorządu terytorialnego lub ze środków budżetu Państwa, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż Urząd Gminy będąc płatnikiem szkolnych stypendiów socjalnych nie będzie miał obowiązku wystawiania informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, PIT-8C, osobom otrzymującym takie świadczenie.

Wyjaśnić należy, że w dniu 12 lutego 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 25, poz. 131). W § 1 pkt 3 lit. a), w którym określony został wzór informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia. Przy czym obowiązek wystawienia informacji PIT-8C ciąży jedynie na podmiocie wypłacającym stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co wynika z art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taka sytuacja w przedmiotowej sprawie nie wystąpi.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.