eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Usługi księgowe bez podatku VAT

Usługi księgowe bez podatku VAT

2014-01-24 13:06

Usługi księgowe bez podatku VAT

Usługi księgowe bez podatku VAT © Robert Kneschke - Fotolia.com

Jeżeli wnioskodawczyni nie posiada uprawnień doradcy podatkowego, nie świadczy usług doradczych, nie udziela porad, nie interpretuje prawa podatkowego, natomiast będzie świadczyć jak wskazała usługi obejmujące wyłącznie usługi rachunkowo - księgowe, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 30.12.2013 r. nr IPTPP1/443-823/13-4/RG.

Przeczytaj także: Usługi księgowe a zwolnienie podmiotowe z VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych PKD 69.20.Z. Grupa ta obejmuje działalność rachunkowo – księgową, doradztwo podatkowe. Wnioskodawczyni świadczy wyłącznie usługi rachunkowo-księgowe na podstawie uzyskanego Certyfikatu Ministerstwa Finansów. Nie posiada ona uprawnień doradcy podatkowego i co za tym idzie nie świadczy usług doradczych, nie udziela porad, nie interpretuje prawa podatkowego. W przypadku niejasności przepisów odsyła swoich klientów do prawników czy doradców podatkowych w tym zakresie. Wnioskodawczyni jest podatnikiem VAT od 2001 zaś usługami księgowymi zajmuje się od roku 2011 (kiedy to nastąpiła zmiana profilu działalności). Prowadzone przez nią biuro rachunkowe jest niewielkie. Obroty z tego tytułu nie przekraczają 150 000 zł rocznie. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

fot. Robert Kneschke - Fotolia.com

Usługi księgowe bez podatku VAT

Jeżeli wnioskodawczyni nie posiada uprawnień doradcy podatkowego, nie świadczy usług doradczych, nie udziela porad, nie interpretuje prawa podatkowego, natomiast będzie świadczyć jak wskazała usługi obejmujące wyłącznie usługi rachunkowo - księgowe, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług.


W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do ust. 2 tego artykułu, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Art. 113 ust. 5 stanowi, iż jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

W oparciu o art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Zauważyć należy, iż na mocy art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników:
1. dokonujących dostaw:
a. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
b. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
c. nowych środków transportu,
d. terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
2. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że podatnik może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy spełnione zostaną następujące warunki:
• podatnik w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć określonej wartości sprzedaży, definiowanej zapisem art. 113 ust. 1 ustawy, lub w roku rozpoczęcia działalności, przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, tej kwoty,
• podatnik nie może wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy.

Należy również zaznaczyć, iż w wykonaniu delegacji ustawowej zawartej w ust. 14 pkt 2 ww. artykułu, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.).

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: