eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Rezygnacja z kasy fiskalnej w biurze rachunkowym możliwa

Rezygnacja z kasy fiskalnej w biurze rachunkowym możliwa

2015-10-23 13:27

Rezygnacja z kasy fiskalnej w biurze rachunkowym możliwa

Kasa fiskalna © Andrey Popov - Fotolia.com

Biuro, które nie przekroczyło limitu sprzedaży na rzecz osób fizycznych w wysokości 20 000 zł oraz nie świadczy usług doradczych, a więc nie utraciło prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu tego urządzenia, może zaprzestać prowadzenia ewidencji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 28.09.2015 r. nr ITPP1/4512-701/15/AJ.

Przeczytaj także: Biura rachunkowe zwolnione z VAT i kas fiskalnych?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi biuro rachunkowe od marca 2003 r. Oferowane przez niego usługi polegają na stałej obsłudze księgowej firm jak też realizacji jednorazowych zleceń w postaci chociażby wypełnienia deklaracji podatkowej czy ZUS (wnioskodawca nie jest doradcą podatkowym). Takie jednorazowe zlecenia są przy tym wykonywane również na rzecz tzw. osób prywatnych, niemniej obrót z tego tytułu w trackie roku kalendarzowego nie przekracza 20 000 zł

W związku z pojawiającymi się informacjami co do obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej w biurach rachunkowych wnioskodawca od marca 2015 r. zaczął stosować to urządzenie.

9 kwietnia 2015 r. Minister Finansów wydał jednak interpretację ogólną, w której wskazał, że biura rachunkowe, które nie świadczą stricte usług doradczych, a skupiają się jedynie na obsłudze księgowej podatników oraz wypełnianiu deklaracji podatkowych, mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Dlatego też wnioskodawca chciałby zaprzestać używania tego urządzenia i w związku z zakończeniem pracy kasy w trybie fiskalnym dokona odczytu pamięci urządzenia. Zadał pytanie, czy jest uprawniony do zaprzestania stosowania kasy rejestrującej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
W myśl tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Kasa fiskalna

Biuro, które nie przekroczyło limitu sprzedaży na rzecz osób fizycznych w wysokości 20 000 zł oraz nie świadczy usług doradczych, a więc nie utraciło prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu tego urządzenia, może zaprzestać prowadzenia ewidencji obrotu przy pomocy kasy rejestrującej.


Powołany przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń.

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. w powyższym zakresie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania (§ 3 ust. 2).

Na podstawie § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

W tym miejscu należy podkreślić, że w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, Minister Finansów rozszerzył zakres czynności wyłączonych ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Jak wynika z zapisu § 4 pkt 2 lit. h) ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług doradztwa podatkowego.

Stosownie do zapisu § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c-j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r. – § 9 ust. 2.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: