eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Stawka ryczałtu na handel używanymi telefonami komórkowymi

Stawka ryczałtu na handel używanymi telefonami komórkowymi

2014-01-23 13:24

Stawka ryczałtu na handel używanymi telefonami komórkowymi

Stawka ryczałtu na handel używanymi telefonami komórkowymi © Art Photo Picture - Fotolia.com

Jeżeli wnioskodawca nie przetwarza nabytych rzeczy, a jedynie dokonuje ich drobnych napraw, to rzeczy te przeznaczone do dalszej odsprzedaży traktowane będą jako towary. Przychody uzyskane z ich sprzedaży za pośrednictwem aukcji internetowych, jako stanowiące przychody z działalności usługowej w zakresie handlu, mogą podlegać opodatkowaniu 3,0% stawką ryczałtu. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 31.12.2013 r. nr IPTPB1/415-644/13-4/AP.

Przeczytaj także: Handel online w grze komputerowej z ryczałtem ewidencjonowanym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawcza rozpoczął działalność gospodarczą polegającą na zakupie, drobnych naprawach i sprzedaży za pośrednictwem aukcji internetowych używanych telefonów komórkowych. Naprawia on jedynie telefony, które wcześniej kupił w celu ich dalszej odsprzedaży (nie świadczy odrębnych usług naprawczych). Naprawy i przeglądy mają wyeliminować istniejące uszkodzenia i przystosować telefon do stanu używalności. Czynności te nie powodują zmiany formy ani przeznaczenia towaru. Zadał pytanie, czy sprzedaż telefonów w takiej sytuacji może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 3%? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144 poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

fot. Art Photo Picture - Fotolia.com

Stawka ryczałtu na handel używanymi telefonami komórkowymi

Jeżeli wnioskodawca nie przetwarza nabytych rzeczy, a jedynie dokonuje ich drobnych napraw, to rzeczy te przeznaczone do dalszej odsprzedaży traktowane będą jako towary. Przychody uzyskane z ich sprzedaży za pośrednictwem aukcji internetowych, jako stanowiące przychody z działalności usługowej w zakresie handlu, mogą podlegać opodatkowaniu 3,0% stawką ryczałtu.


Przy czym, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, określono świadczenie jakich usług, wyłącza możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zauważyć przy tym należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależą wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: