eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Projektowanie wnętrz możliwe bez podatku VAT?

Projektowanie wnętrz możliwe bez podatku VAT?

2021-04-08 13:24

Projektowanie wnętrz możliwe bez podatku VAT?

Projektant wnętrz a VAT © pixabay.com

Wykonywanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie usług projektowania wnętrz, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 01.04.2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.80.2021.2.PRM.

Przeczytaj także: Biuro projektowe ze zwolnieniem podmiotowym z VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca zamierza otworzyć firmę polegającą na projektowaniu wnętrz (kod PKD 74.10.Z: „Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania”) – w przeważającej większości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Usługa będzie obejmowała oględziny pomieszczenia, wykonanie pomiarów i planu pomieszczenia, wysłuchanie potrzeb zleceniodawcy, jego wizji wyglądu pomieszczenia, wyposażenia, dodatków itp., a następnie wykonanie projektu w programie komputerowym - wizualizacja pomieszczenia np. łazienki, kuchni, pokoju wraz z umeblowaniem, wyposażeniem i dodatkami.

Wnioskodawca nie zamierza w ramach usługi mieć żadnych elementów doradczych np. w zakresie doboru sprzętu, mebli i wyposażenia. Wnioskodawca zajmie się jedynie zaprojektowaniem wnętrza zgodnie z wytycznymi i potrzebami klienta oraz ewentualnie skorygowaniem wykonanego projektu w zakresie wskazanym przez klienta.

Wartość sprzedaży w 2021 r. nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności kwoty 200.000 zł.

Zainteresowany nie będzie przy tym świadczył usług doradczych na rzecz klientów. Mogą się jedynie zdarzyć przypadki, że będzie musiał uzasadnić takie a nie inne zaprojektowanie wnętrza.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy przy świadczeniu usług projektowania wnętrz będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

fot. pixabay.com

Projektant wnętrz a VAT

Tylko wybrane czynności wyłączają prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Są to m.in. szeroko rozumiane usługi doradcze. Ustawa o VAT nie zawiera przy tym definicji usług doradczych, w związku z czym fiskus sięga tutaj do definicji słownikowej. Zgodnie z nią usługami doradczymi nie jest samo projektowanie wnętrz.


Towarami, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Jak wynika z art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z treści art. 15 ust. 1 ustawy wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że ustawodawca przewiduje zwolnienie od podatku VAT dla pewnej grupy podatników. Regulacje w tym zakresie zawarte zostały w art. 113 ustawy.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jak stanowi art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

Z przepisu art. 113 ust. 5 ustawy, wynika, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Natomiast, stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę (art. 113 ust. 10 ustawy). Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, zwolnień o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi:
a. prawnicze,
b. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c. jubilerskie,
d. ściągania długów, w tym factoringu.

Jak stanowi ww. art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b) ustawy, zwolnień o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt oraz związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. Wobec powyższego należy wskazać, że usługi w zakresie doradztwa (poza wskazanymi w ww. przepisie art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b) wyjątkami) nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Ustawa oraz przepisy wykonawcze do ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu, termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa, należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl), pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto udziela porad”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Na podobny kierunek wskazuje również potoczne rozumienie tego terminu, zgodnie z którym „doradztwo” to udzielanie porad, opinii i wyjaśnień. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych opinii, porad, np. ekonomicznych, czy finansowych.(…)

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że podatnik może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie i według zasad określonych przepisami art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, pod warunkiem, że nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wykonywał czynności związane z projektowaniem wnętrz. Wykonywane przez Wnioskodawcę czynności – zgodnie z wnioskiem - nie obejmą usług w zakresie doradztwa i nie będą stanowiły dostaw towarów ani świadczenia usług wymienionych z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Ponadto planowana przez Wnioskodawcę wartość sprzedaży w 2021 r. nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej kwoty 200.000 zł.

Należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawca w prowadzonej działalności gospodarczej w ww. zakresie, będzie miał prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zaznaczyć jednakże należy, że Wnioskodawca utraci ww. zwolnienie od podatku w przypadku wykonania jakichkolwiek czynności doradztwa – z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego – lub innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy.

W konsekwencji, skoro Wnioskodawca w planowanej działalności gospodarczej związanej z projektowaniem wnętrz – zgodnie z opisem sprawy - nie zamierza świadczyć usług doradczych i nie będzie dokonywał dostaw towarów bądź świadczył usług, o których mowa w art. 113 ust. 13 oraz przewidywana przez Wnioskodawcę wartość sprzedaży usług nie przekroczy kwoty 200.000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w 2021 r., a w następnych latach kwoty 200.000 zł, to będzie On mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9 i art. 113 ust. 1 ustawy.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: