eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatek dochodowy: działalność gospodarcza w RP a usługi za granicą

Podatek dochodowy: działalność gospodarcza w RP a usługi za granicą

2015-01-04 10:32

Podatek dochodowy: działalność gospodarcza w RP a usługi za granicą

Podatek dochodowy: działalność gospodarcza w RP a usługi za granicą © Kurhan - Fotolia.com

Dochód polskiego rezydenta podatkowego z tytułu świadczonych usług w Szwajcarii w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium RP, chyba że w Szwajcarii przedsiębiorca posiada stałą placówkę. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22.12.2014 r. nr IBPBI/1/415-1100/14/BK.

Przeczytaj także: Rozliczenie dochodów z Wielkiej Brytanii po brexicie

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym, w ramach której świadczy usługi w przeważającej części poza terytorium RP, tj. w Irlandii i Szwajcarii. Przedmiotem działalności w tych krajach jest świadczenie usług inżynierskich (projektowych; tzw. wolny zawód bez posiadania stałej placówki czy zakładu) dla swojego kontrahenta z Irlandii. Usługa jest wykonywana w fabryce leków w Szwajcarii i dotyczy projektów związanych z nowym lekiem, a polega ona na osobistej asyście w biurze projektowym oraz dozorze systemu automatyki fabryki, maszyn, urządzeń oraz procesów produkcyjnych w sytuacjach awaryjnych. Rozliczenie oraz zapłata za świadczone usługi odbywa się na podstawie wystawianych przez podatnika co miesiąc faktur dla swojego kontrahenta w Irlandii (będącego firmą świadczącą usługi projektowe i inżynierskie dla koncernów farmaceutycznych na terenie kilku kontynentów).

Świadcząc usługę wnioskodawca przebywa 1 bądź 2 tygodnie w Szwajcarii, wynajmując na miejscu nocleg w hotelu. Po wykonaniu określonych czynności wraca do Polski na kilka dni (często tydzień) w każdym miesiącu. Sytuacja taka powtarza się każdego miesiąca. Jego stałe miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce. Tutaj też posiada on całą swoją rodzinę, ma dom z kredytem hipotecznym. Wnioskodawca nie zamierza przeprowadzać się do Irlandii czy Szwajcarii. Niemniej zgodnie z prawem szwajcarskim po okresie 3 miesięcy świadczenia usług wystąpił o wydanie wizy zezwalającej na wykonywanie usług na terenie tego kraju. Wydano mu ją z datą ważności do 31 grudnia 2014 r., przy czym warunkiem jej wydania było zameldowanie w hotelu, z którego usług wnioskodawca korzysta. Szacuje on, że w Polsce w 2014 r. będzie przebywał powyżej 183 dni.

Wnioskodawca świadczy przy tym w ramach prowadzonej firmy także usługi (informatyczne, szkoleniowe oraz projektowe z branży automatyki) na terytorium Polski. Zadał pytanie, czy całość uzyskiwanych przychodów powinien opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
Przy czym, w myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

fot. Kurhan - Fotolia.com

Podatek dochodowy: działalność gospodarcza w RP a usługi za granicą

Dochód polskiego rezydenta podatkowego z tytułu świadczonych usług w Szwajcarii w ramach działalności gospodarczej w Polsce, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium RP, chyba że w Szwajcarii przedsiębiorca posiada stałą placówkę.


Wyżej wskazane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a cyt. ustawy).

Mając zatem na względzie, że ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika w szczególności, że centrum interesów osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy znajduje się na terytorium Polski, to na terytorium Polski Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy, natomiast na terytorium Szwajcarii podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Szwajcarii, jeżeli przepisy umowy międzynarodowej tak stanowią.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 14 ust. 1 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Bernie z dnia 2 września 1991 r. (Dz.U. 1993 r., Nr 22, poz. 92 ze zm., dalej: „Konwencja”), dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania swej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką stałą placówką, to dochód może być opodatkowany w drugim Państwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany tej stałej placówce. Z kolei w myśl art. 14 ust. 2 Konwencji, określenie "wolny zawód" obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów oraz dentystów i księgowych.

Uzyskiwany dochód z tytułu wykonywania w Szwajcarii wolnego zawodu podlega opodatkowaniu w Polsce chyba, że działalność gospodarcza na terytorium Szwajcarii prowadzona jest przez położoną tam stałą placówkę, co jak wynika z treści przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, nie ma w sprawie miejsca.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie Wnioskodawca nie posiada na terytorium Szwajcarii stałej placówki (kwestia ta nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej), to dochód uzyskany przez niego, z tytułu usług inżynierskich świadczonych na terytorium tego kraju, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce, gdzie Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu wraz z pozostałymi dochodami z działalności gospodarczej. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: