eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Umowa zlecenie i działalność gospodarcza: ważne zapisy umowy

Umowa zlecenie i działalność gospodarcza: ważne zapisy umowy

2015-05-27 13:08

Umowa zlecenie i działalność gospodarcza: ważne zapisy umowy

Umowa © apops - Fotolia.com

Te same usługi podatnik może świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i poza nią na podstawie umowy zlecenia, z której przychody zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście? Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14.11.2013 r. nr IPPB1/415-984/13-2/KS uznał, że powyższe jest możliwe. Wszystko zależy tutaj bowiem od postanowień umowy.

Przeczytaj także: Te same czynności przy umowie zlecenie i działalności gospodarczej

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni prowadzi działalność w branży rachunkowo księgowej od grudnia 2008 r. Otrzymała propozycję współpracy ze Stowarzyszeniem na obsługę księgową tej instytucji. Wykonywane czynności pokrywałyby się w związku z tym z profilem działalności gospodarczej. Stowarzyszenie w swoim budżecie zazwyczaj ma zagwarantowane środki na obsługę księgową, niemniej warunkiem współpracy jest tutaj to, aby prace były wykonywane na podstawie umowy zlecenie, zaś stroną umowy była osoba fizyczna a nie podmiot gospodarczy.

Świadczone usługi nie następowałyby w związku z tym w ramach prowadzonej firmy, mimo że pokrywają się z jej zakresem. W zawieranych umowach cywilnoprawnych znajdować się będą m.in. następujące warunki:
1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat wykonywanych czynności oraz ich wykonywanie z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
2. pracę są wykonywane pod kierownictwem zlecającego, w siedzibie zlecającego oraz będą określone ramy czasowe na wykonanie określonego zlecenia;
3. umowa zawarta jest poza działalnością gospodarczą, a wykonujący zlecenie nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy może zawrzeć taką umowę cywilnoprawną poza działalnością gospodarczą i czy ma prawo do zastosowania do uzyskanych przychodów 20% kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. apops - Fotolia.com

Umowa

Te same usługi podatnik może świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i poza nią na podstawie umowy zlecenia, z której przychody zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście.


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3:
• działalność wykonywana osobiście,
• pozarolnicza działalność gospodarcza,

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalenie podstaw opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

Definicja działalności gospodarczej zawarta jest natomiast w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Powyższą definicję uzupełnia regulacja zawarta w art. 5b ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którą za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: