eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jak obliczyć podatek od wynagrodzenia z umowy zlecenia obcokrajowca

Jak obliczyć podatek od wynagrodzenia z umowy zlecenia obcokrajowca

2016-08-04 13:35

Jak obliczyć podatek od wynagrodzenia z umowy zlecenia obcokrajowca

Obcokrajowiec w pracy © Viacheslav Iakobchuk - Fotolia.com

Umowy zlecenie zawarte pomiędzy firmą (zleceniodawcą) i osobą prywatną (zleceniobiorcą) podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Od tej reguły ustawodawca przewidział jednak kilka wyjątków. Jeden z nich tyczy się obcokrajowców.

Przeczytaj także: Umowa zlecenie z obcokrajowcem: zaliczka na podatek

W celu określenia prawidłowego sposobu rozliczenia podatku od umowy zlecenia należy w pierwszej kolejności ustalić rezydencję podatkową zleceniobiorcy. Jeżeli ta jest zagraniczna, to dana osoba podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że podatek płaci jedynie od dochodów tutaj uzyskanych.
Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Niestety powyższe wpływa nie tylko na wysokość dochodów opodatkowanych w Polsce, ale także i sposób ich opodatkowania, co właśnie bardzo dobrze widać na tle umów zleceń zawartych z obcokrajowcami.

Otóż do takich zleceń ma zastosowanie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (gdy wynagrodzenie to, określone w umowie, jest wyższe niż 200 zł), który nakazuje zastosować do uzyskanych przychodów zryczałtowaną stawkę podatku w wysokości 20% od uzyskanego przychodu.
Powyższe oznacza, że przy liczeniu podatku nie zostaną uwzględnione zarówno koszty uzyskania przychodu jak też pobrane i odprowadzone składki do ZUS.

Tak rygorystyczny sposób opodatkowania mogą wprawdzie złagodzić przepisy odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, niemniej aby powyższe miało miejsce, zleceniobiorca musi przedstawić płatnikowi certyfikat rezydencji podatkowej.

fot. Viacheslav Iakobchuk - Fotolia.com

Obcokrajowiec w pracy

Wynagrodzenie obcokrajowca pracującego na umowę zlecenie jest opodatkowane w sposób zryczałtowany stawką 20% liczoną od przychodu.


Certyfikatu rezydencji podatkowej nie może zastąpić oświadczenie danej osoby o miejscu swojego zamieszkania. Nadto obecnie wydawane certyfikaty rezydencji na potrzeby podatku dochodowego ważne są tylko przez rok czasu. Płatnik musi przy tym posiadać oryginał takiego certyfikatu bądź jego notarialnie potwierdzoną kopię.

Jeżeli certyfikat rezydencji nie zostanie tutaj przedłożony, płatnik od wypłaconego wynagrodzenia z umowy zlecenia musi pobrać zryczałtowany 20% podatek zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku dochodowym. Jak zostało to już wyżej podkreślone, podstawa opodatkowania nie zostanie tutaj obniżona zarówno o koszty uzyskania przychodu jak też składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe pobrane z tego wynagrodzenia, zaś sam podatek o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązki płatnika


Tak pobrany podatek zakład pracy (zleceniodawca) musi przekazać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym podatek pobrano, na rachunek właściwego dla siebie urzędu skarbowego. Nadto urzędowi temu do końca stycznia następnego roku podatkowego (a jeżeli wcześniej dokona on zaprzestania działalności gospodarczej - przed upływem terminu zaprzestania) przedsiębiorca taki musi przekazać deklarację roczną PIT-8AR.

Na tym nie koniec. Otóż do obowiązków płatnika należy tutaj także przekazanie zarówno podatkowi jak i urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informacji IFT-R. Termin jej złożenia jest różny w zależności od tego, czy przyjmie on formę papierową czy elektroniczną. I tak informację IFT-R należy przekazać w terminie do:
  • końca lutego następnego roku podatkowego za rok którego ona dotyczy - jeżeli jest składana w urzędzie skarbowym drogą elektroniczną
  • końca stycznia następnego roku podatkowego za rok którego ona dotyczy - jeżeli jest składana w urzędzie skarbowym w formie dokumentu papierowego.

Podatnikowi (obcokrajowcowi) taką informację przekazuje się natomiast do końca lutego następnego roku podatkowego za rok, którego ona dotyczy.
Oczywiście jeżeli przed tymi terminami przedsiębiorca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, informację taką musi złożyć do dnia zaprzestania tej działalności.

Dodatkowo na pisemny wniosek podatnika, płatnik jest tutaj zobowiązany sporządzić informację IFT-1 w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, którą przekazuje zarówno zainteresowanemu jak i do urzędu skarbowego.
Sporządzenie informacji IFT-1 nie zwalnia płatnika z obowiązku sporządzenia informacji IFT-1R.

Przykład obliczenia podatku


Załóżmy, że w miesiącu lipcu 2016 r. obcokrajowiec zarobił na podstawie zawartej z polskim przedsiębiorcą umowy zlecenie kwotę brutto w wysokości 3 000 zł. Sposób obliczenia podatku, jak też należnych składek oraz wartości wynagrodzenia do wypłaty będzie następujący:
Wynagrodzenie brutto za pracę: 3 000 zł
Podstawia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne: 3 000 zł

Składka na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez ubezpieczonego: 3 000 zł x 9,76%= 292,80 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe finansowana przez ubezpieczonego: 3 000 zł x 1,5%= 45 zł
Składka chorobowa jest tutaj dobrowolna - zakładamy że ubezpieczony nie chce jej opłacać.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3 000 zł - 292,80 zł - 45 zł = 2 662,20 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 2 662,20 zł x 9% = 239,60 zł

Podstawa obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego: 3 000 zł
Zryczałtowany podatek dochodowy: 3 000 zł x 20% = 600 zł

Do wypłaty: 3 000 zł - 292,80 zł - 45 zł - 239,60 zł - 600 zł = 1 822,60 zł

Dodajmy w tym miejscu, że w przypadku umowy zlecenie zawartej z osobą mającą polską rezydencję podatkową wynagrodzenie do wypłaty wyniosłoby 2 245,60 zł, co prezentuje nasz Kalkulator płacowy

Krzysztof Skrzypek, doradca podatkowy nr wpisu 12444

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: