eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Administracja podatkowa 2016 czyli asystent nowej firmy

Administracja podatkowa 2016 czyli asystent nowej firmy

2015-08-27 13:56

Przeczytaj także: Otwarcie nowej firmy z asystentem podatnika


Obsługa i wsparcie w centrum obsługi polega na przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą; przyjmowaniu podań, deklaracji i zgłoszeń określonych w odrębnych przepisach; zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego oraz na informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

Obsługa i wsparcie realizowane przez asystenta podatnika polega na nawiązywaniu kontaktu z podatnikiem z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji; udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych; udzielaniu pomocy w indywidualnych sprawach podatnika, w tym dotyczących rodzaju oraz formy opodatkowania, informowaniu o terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zasadach korzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych czy udzielaniu ogólnych informacji o rodzajach spraw załatwianych przez inne organy podatkowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Asystent podatnika będzie wyznaczany mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej rozpoczynającemu prowadzenie działalności gospodarczej na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatników lub interesem publicznym może zostać określona inna kategoria podatników, którym wyznacza się asystenta podatnika. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego, na wniosek podatnika, ma wyznaczyć asystenta podatnika w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania tego wniosku.

W żadnych przypadku obsługa i wsparcie podatnika nie będą obejmować, ani sporządzania pism i opinii, ani prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, ani sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych, ani także reprezentowania podatnika w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Ustawa ustanawia także, że dzień 31 lipca –to święto pracowników administracji podatkowej, tzw. Dzień Skarbowości.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:
  1. art. 13 (dot. prowadzenia przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w systemie teleinformatycznym listy naczelników urzędów skarbowych, zastępców naczelników urzędów skarbowych oraz osób wyznaczonych do realizacji zadań naczelnika urzędu skarbowego), który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.;
  2. art. 14 ust. 7 i 8 (dot. możliwości wykonywania zadań w zakresie poboru podatków i należności przy użyciu wspólnego rachunku bankowego urzędu obsługującego naczelnika urzędu skarbowego prowadzonego dla obsługi wszystkich naczelników urzędów skarbowych w odniesieniu do określonego rodzaju należności), art. 15 (dot. utworzenia Centralnego Rejestru Danych Podatkowych), art. 18 (dot. zapewnienia obsługi i wsparci podatnika w centrum obsługi), art. 40 (dot. zmian w ustawie z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej), art. 47 (dot. zmian w ustawie z dnia 10 października 19989 roku o systemie ubezpieczeń społecznych), art. 52 (dot. zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), art. 54 (dot. zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym), art. 66 (dot. utworzenia CRDP) w oraz art. 74 ust. 3–5 (dot. sporządzenia oceny okresowej pracownika będącego członkiem korpusu służby cywilnej przyjmowanego do komórek organizacyjnych urzędów wojewódzkich, właściwych do obsługi spraw związanych z należnościami wynikającymi z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, wskazanych przez dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego którzy staną się pracownikami właściwych miejscowo izb skarbowych) - które wejdą w życie z dniem 1 września 2015 r.;
  3. art. 57 ust. 2–4 (dot. powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Biura Krajowej Informacji Podatkowej) - który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia Ustawy w Dzienniku Ustaw RP.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (uchwalony tekst ustawy dostępny na z uzasadnieniem.

poprzednia  

1 2

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: