eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Administracja podatkowa 2016 czyli asystent nowej firmy

Administracja podatkowa 2016 czyli asystent nowej firmy

2015-08-27 13:56

Administracja podatkowa 2016 czyli asystent nowej firmy

Nowa ustawa o administracji podatkowej © Gajus - Fotolia.com

W dniu 31 lipca 2015 roku została podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej ("Ustawa"). Podstawowym celem ustawy o administracji podatkowej jest stworzenie najlepszych warunków pozwalających na prawidłowe wykonywane przez podatników obowiązków podatkowych.

Przeczytaj także: Otwarcie nowej firmy z asystentem podatnika

Jak wynika z uzasadnienia Ustawy: „Upływ czasu, od uchwalenia ustawy o urzędach i izbach skarbowych minęło prawie 20 lat, a także zmiany społeczno-gospodarcze jakie się w tym czasie dokonały wskazują na potrzebę uchwalenia ustawy, która będzie zawierała regulacje w zakresie usprawnienia i poprawy funkcjonowania obecnej administracji podatkowej, stworzenia najlepszych warunków do realizacji podstawowego celu jakim jest zapewnienie prawidłowego wykonywania przez podatników obowiązków podatkowych. Rozwiązania przewidziane w projektowanej ustawie pozwolą na maksymalizację stopnia orientacji na podatnika poprzez stworzenie systemu obsługi i wsparcia podatnika, co w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług przez administrację podatkową oraz wzmocni jej rolę usługową. Przyczynią się także do podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości podatkowej społeczeństwa, a tym samym zwiększania stopnia dobrowolności w wypełnianiu obowiązków podatkowych”.
Ustawa określa zadania i organizację administracji podatkowej, której celem jest realizacja dochodów z tytułu podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, a także zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych. Ustawa zastępuje ustawę z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych.

Jak wskazuje art. 3. Ustawy, do zadań administracji podatkowej należy:
  1. realizacja dochodów z podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne organy;
  2. zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej, w tym podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, ukierunkowanych na podnoszenie świadomości podatkowej oraz dobrowolne wykonywanie obowiązków podatkowych;
  3. zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, w szczególności przez centrum obsługi oraz przez asystenta podatnika;
  4. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom;
  5. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;
  6. współpraca z właściwymi organami i instytucjami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi w sprawach dotyczących wymiaru i poboru podatków, a także wymiana informacji w zakresie i na zasadach wynikających z ratyfikowanych umów i porozumień międzynarodowych oraz z odrębnych przepisów;
  7. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

fot. Gajus - Fotolia.com

Nowa ustawa o administracji podatkowej

Podstawowym celem ustawy o administracji podatkowej jest stworzenie najlepszych warunków pozwalających na prawidłowe wykonywane przez podatników obowiązków podatkowych.


Ustawa wskazuje, że organami administracji podatkowej są minister właściwy do spraw finansów publicznych, dyrektor izby skarbowej, dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz naczelnik urzędu skarbowego i określa zadania każdego z tych organów.
Nowością jest nadanie statusu organu podatkowego dyrektorowi Biura Krajowej Informacji Podatkowej, który będzie właściwy w sprawach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

Ustawa przewiduje, że minister finansów swoje zadania wykonywać będzie przy pomocy Szefa Administracji Podatkowej – sekretarza albo podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Ustawa stanowi także, że organy administracji podatkowej wykonują swoje zadania przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, zwanego dalej „CRDP”. Administratorem danych zawartych w CRDP jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. CRDP służy do: gromadzenia oraz przetwarzania danych wynikających w szczególności z:
a) deklaracji składanych przez podatników, płatników i ich następców prawnych,
b) decyzji, postanowień oraz innych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego,
c) tytułów wykonawczych i innych dokumentów przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego w celu realizacji jego zadań;
- a także do przetwarzania danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników.

Ustawa wprowadza również szczegółowe regulacje dotyczące obsługi i wsparcia podatnika, które mają być realizowane m. in. poprzez centrum obsługi podatnika oraz przez asystenta podatnika.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: