eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sam podział i oferta działek budowlanych na sprzedaż bez podatku VAT

Sam podział i oferta działek budowlanych na sprzedaż bez podatku VAT

2016-01-21 12:45

Sam podział i oferta działek budowlanych na sprzedaż bez podatku VAT

Podział i oferta działek budowlanych na sprzedaż bez podatku VAT © ThomBal - Fotolia.com

Podejmowanie zorganizowanych działań polegających na podziale gruntu na mniejsze działki, uzbrojeniu terenu, wydzieleniu dróg wewnętrznych, uzyskaniu przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, czy wykonywaniu czynności marketingowych, świadczy o prowadzeniu zawodowej działalności w obrocie nieruchomościami, co wiąże się z zapłatą VAT od ich sprzedaży. Osoba, która jedynie podzieliła grunt na mniejsze działki, podatkiem nie musi się martwić - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 12.01.2016 r. nr ITPP3/4512-564/15/AP.

Przeczytaj także: Podział i sprzedaż gospodarstwa rolnego w podatku VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni zakupiła w 1982 r. do majątku osobistego grunty rolne o powierzchni niespełna 1,5 ha, które do dnia dzisiejszego są wykorzystywane na cele rolnicze (wnioskodawczyni ma status rolnika ryczałtowego). Zgodnie z obecnym planem zagospodarowania przestrzennego gminy grunty te są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. W związku z tym, ponieważ osiągany z produkcji rolnej dochód jest stosunkowo niski, wnioskodawczyni zamierza podzielić przedmiotowe grunty na 12 działek budowlanych i je sprzedać.

Na wskazanych gruntach, poza ich podziałem, wnioskodawczyni nie zamierza podejmować żadnych czynności mających zwiększyć ich wartość przed sprzedażą. Teren nie będzie w związku z tym przez nią uzbrojony, nie zostaną utwardzone drogi dojazdowe jak też nie zostaną doprowadzone inne media. Działki na sprzedaż będą ogłaszane w prasie i internecie.

Wnioskodawczyni zadała w związku z powyższym pytanie, czy od sprzedaży działek budowlanych będzie musiała zapłacić podatek VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

W myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

fot. ThomBal - Fotolia.com

Podział i oferta działek budowlanych na sprzedaż bez podatku VAT

Podejmowanie zorganizowanych działań polegających na podziale gruntu na mniejsze działki, uzbrojeniu terenu, wydzieleniu dróg wewnętrznych, uzyskaniu przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, czy wykonywaniu czynności marketingowych, świadczy o prowadzeniu zawodowej działalności w obrocie nieruchomościami, co wiąże się z zapłatą VAT od ich sprzedaży. Osoba, która jedynie podzieliła grunt na mniejsze działki, podatkiem nie musi się martwić.


Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy trudno uznać Panią za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości gruntowej. Pomimo, iż grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, to nie można uznać, że planując sprzedaż działek opisanych we wniosku działa Pani w charakterze handlowca. Nabycie gruntu - jak wskazano - nie nastąpiło bowiem w celach zarobkowych, lecz działki gruntu zostały zakupione do majątku osobistego. Niniejszych nieruchomości nie wykorzystywała Pani do prowadzenia działalności gospodarczej. Z treści wniosku nie wynika, aby wykonywała Pani czynności mające na celu przygotowanie przedmiotowych gruntów do sprzedaży (poza podziałem). Powyższe wyklucza zatem handlowy cel transakcji. W konsekwencji sprzedając działki gruntu, korzystać będzie Pani z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynności sprzedaży oznaczają działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Dokonywać będzie Pani zbycia gruntu należącego do majątku prywatnego.

Reasumując należy stwierdzić - mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe - że sprzedaż opisanych nieruchomości gruntowych, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Panią za podatnika tego podatku.

Podkreślić należy, iż powyższe orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, np. NSA z dnia 18 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1536/10), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt I FSK 1658/11), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11) oraz WSA z dnia 1 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 670/11), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną). Z uwagi na fakt, iż z opisu zdarzenia przyszłego nie wynika, aby wykonywała Pani takie zorganizowane działania, sprzedaż działek gruntu, należących do Pani majątku prywatnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: