eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › SSE: sprzedaż środków trwałych z podatkiem dochodowym

SSE: sprzedaż środków trwałych z podatkiem dochodowym

2016-10-17 12:36

SSE: sprzedaż środków trwałych z podatkiem dochodowym

Sprzedaż środków trwałych z podatkiem dochodowym © WavebreakMediaMicro - Fotolia.com

Sprzedaż środków trwałych, wykorzystywanych do produkcji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13.10.2016 r. nr 2461-IBPB-1-2.4510.797.2016.2.AK.

Przeczytaj także: Samochód ciężarowy bez zwolnienia z podatku dla SSE

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka produkuje wyroby ceramiczne. Działalność swoją prowadzi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) na podstawie uzyskanego zezwolenia. Dzięki temu uzyskiwany dochód ze sprzedaży własnych produktów jest zwolniony z podatku dochodowego.

Spółka zastanawia się nad sprzedażą środków trwałych używanych do powyższej produkcji z uwagi na utratę przydatności do wykorzystywania w jej działalności wskutek wieloletniej eksploatacji, modyfikacji procesu produkcyjnego czy zastosowanie nowych technologii produkcyjnych. Każdy taki środek trwały służy firmie przez okres dłuższy nić pięć lat.

Przedmiotowe składniki majątku mają zostać zbyte w związku z prowadzeniem działalności strefowej. Zadano pytanie, czy uzyskany dochód na ich sprzedaży będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(...) Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę Środków trwałych, które były wykorzystywane w Działalności strefowej przychód ze sprzedaży Środków trwałych nie będzie korzystał ze zwolnienia i będzie on podległ opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

fot. WavebreakMediaMicro - Fotolia.com

Sprzedaż środków trwałych z podatkiem dochodowym

Sprzedaż środków trwałych, wykorzystywanych do produkcji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.


Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Ust. 4 precyzuje, że zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Podstawowym warunkiem objęcia dochodu zwolnieniem od podatku dochodowego jest to, aby dochód ten wynikał z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz objętej zezwoleniem strefowym (oba warunki muszą być spełnione kumulatywnie). Zezwolenie, którym dysponuje Wnioskodawca nie obejmuje zakresem przedmiotowym dochodów (przychodów) z tytułu sprzedaży Środków trwałych.

Stanowisko takie, w podobnym stanie faktycznym zostało potwierdzone m.in. przez:
• Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 16 lipca 2013 r., sygn. IPPB3/423-247/13-2/MS,
• Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 12 lipca 2013 r., sygn. IPTPB3/423-146/13-2/IR oraz
• Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 2 grudnia 2010 r., sygn. ILPB1/415-1006/10-3/AGr.

Tożsame poglądy obecne są w orzecznictwie. WSA w Krakowie w wyroku z 9 marca 2011 r. sygn. I SA/Kr 2079/10 wskazuje, że: „zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych podlega tylko dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu (...).

Jak powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych, na dochód podlegający zwolnieniu nie składają się wszelkie przychody i koszty, które można powiązać z działalnością strefową, ale wyłącznie przychody osiągane z prowadzenia działalności gospodarczej wskazanej w zezwoleniu i koszty ponoszone w celu ich uzyskania. Innymi słowy z treści tego przepisu wynika, że dochody uzyskane z prowadzenia każdej innej niż określona w zezwoleniu działalności gospodarczej osoby prawnej nie są objęte przedmiotowym zwolnieniem. Zwolnienie to ma również charakter przedmiotowy odnosi się bowiem do dochodów uzyskanych z określonego źródła - działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że działalność ta jest prowadzona w określonym miejscu i na podstawie stosownego zezwolenia, a więc w jego ramach i w granicach zakreślonych przedmiotem działalności gospodarczej ujętym w zezwoleniu. Chodzi tu o dochód uzyskany w następstwie prowadzenia ściśle określonej działalności gospodarczej, której przedmiot opisany został w stosownym zezwoleniu.” Także w wyroku WSA w Rzeszowie z 15 października 2009 r., I SA/Rz 625/09 stwierdzono, że: „Podstawowym warunkiem objęcia zwolnieniem od podatku jest to, aby badane dochody były „dochodami uzyskanymi z działalności gospodarczej”. Niezależnie od tego wymogu, działalność generująca te dochody powinna spełniać dwa kolejne warunki: 1) powinna być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i 2) powinna być prowadzona na podstawie stosownego zezwolenia (...).

Dochód czyniący zadość wymogom art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.p. to dochód, jaki jest bezpośrednio generowany przez aktywność przedsiębiorcy, którą można nazwać działalnością gospodarczą, albo też stanowi nieodłączne (nie dające się uniknąć ze względu na naturę stosunku prawnego) następstwo działalności gospodarczej. Dochodem uzyskiwanym bezpośrednio z działalności są dochody w postaci należności uzyskiwanych od kontrahentów, jeżeli zakres świadczonych w ramach umów czynności objęty jest zakresem zezwolenia (np. sprzedaż drewna, wykonanie analizy technicznej, dostawa mebli) (...).

Zwolnienie podatkowe uregulowane w art. 17 ust. 1 pkt 34 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 12 cyt. ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych nie jest zwolnieniem podmiotowym w tym sensie, że nie dotyczy wszystkich dochodów osiąganych przez podmiot posiadający status przedsiębiorcy wyposażonego w zezwolenie umożliwiające prowadzenie działalności na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej. Jest zwolnieniem, które uzależniono od dziedziny stosunków prawnych, w jakie wstępuje przedsiębiorca-adresat zezwolenia na działalność strefową. Stosunki te muszą być stosunkami gospodarczymi celowo ukierunkowanymi na osiągnięcie dochodu lub stanowiącymi nieodzowne następstwo realizacji tych pierwszych, wskutek ich złożonej natury. Ich zakres przedmiotowy ustalono za pomocą dwóch kryteriów: przedmiotu działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu wydanym na podstawie art. 16 ust. 1 cyt. ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz miejscem realizacji czynności prawnych skutkujących powstaniem dochodu - terenem specjalnej strefy ekonomicznej”.

Reasumując, dochód, który uzyska Wnioskodawca w związku ze sprzedażą Środków trwałych wykorzystywanych do prowadzenia Działalności strefowej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: