eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › SSE: zwolnienie z CIT dla usług serwisowych?

SSE: zwolnienie z CIT dla usług serwisowych?

2020-05-18 13:22

SSE: zwolnienie z CIT dla usług serwisowych?

Czy serwis wózków widłowych może być zwolniony z CIT? © jdarius - Fotolia.com

Dochód osiągany z naprawy i konserwacji urządzeń wyprodukowanych na terenie SSE, przy użyciu części wyprodukowanych na terenie SSE, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnieniem nie jest natomiast objęty serwis tak wyprodukowanych urządzeń, ale przy użyciu części zakupionych z zewnątrz czy też świadczony przez podwykonawców - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.05.2020 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.141.2020.1.MBD.

Przeczytaj także: SSE: kilka zezwoleń nie wymaga odrębnych ewidencji księgowych

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakresie określonym w Zezwoleniu. Zezwolenie to obejmuje m.in. produkcję urządzeń dźwigowych w tym np. wózków widłowych, platform roboczych, podnośników teleskopowych (dalej: „Urządzenia”) oraz podzespołów i części do tych wyrobów, ich sprzedaż, a także późniejszą obsługę posprzedażową tj. świadczenie usług w zakresie napraw gwarancyjnych oraz konserwacji w stosunku do urządzeń.

Spółka gwarantuje nabywcom swoich urządzeń bieżącą obsługę serwisową w miejscu ich siedziby, czy prowadzenia działalności gospodarczej, jak też świadczy usługi naprawy urządzeń, które nie zostały przez nią wytworzone. Na ogół powyższe usługi są świadczone przy użyciu części zamiennych wyprodukowanych na terenie SSE. Może się jednak zdarzyć, że wykorzystane zostaną części nabyte od dostawców spoza Strefy. Same usługi mogą zaś być świadczone zarówno przez osoby zatrudnione na terenie SSE jak i przez zewnętrznych wykonawców.

Zadano pytanie, czy świadczone usługi naprawy i konserwacji urządzeń stanowią integralną część działalności strefowej, a w efekcie uzyskane z tego tytułu dochody są zwolnione od podatku? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 482 z późn. zm., dalej: „ustawa o SSE”). Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną, przy czym wielkość tej pomocy nie może przekroczyć jej maksymalnej wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 4.

fot. jdarius - Fotolia.com

Czy serwis wózków widłowych może być zwolniony z CIT?

Gdy zezwolenie na to wskazuje, zwolnione z CIT są nie tylko dochody ze sprzedaży wyprodukowanych urządzeń, ale także ich serwis i naprawy świadczone przez pracowników spółki, z części wyprodukowanych na terenie SSE. Jeżeli jednak do takich usług zostaną wykorzystane części zakupione od zewnętrznego podmiotu bądź sam serwis zostanie zlecony na zewnątrz, zwolnienie nie będzie mieć zastosowanie.


Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej „zezwoleniem” (art. 16 ust. 1 ustawy o SSE).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.; dalej: „updop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 482), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Równocześnie art. 17 ust. 4 updop stanowi, że zwolnienia podatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 34 i 34a, przysługują podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

Tak więc warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie przedmiotowym określonym m.in. w zezwoleniu, przy czym działalność gospodarcza ma być prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że zwolnienie od podatku przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z prowadzonej na terenie strefy działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku, gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy wówczas dochód z takiej działalności również nie będzie podlegał zwolnieniu.

Dokonując oceny, czy w świetle treści art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, dana działalność może zostać objęta zwolnieniem podatkowym, w każdym przypadku niezbędne jest między innymi ustalenie, czy dochody są uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 12 ustawy o SSE) oraz czy prowadzona działalność mieści się w zezwoleniu na prowadzenie tej działalności na terenie danej strefy (art. 16 ust. 1 ustawy o SSE). Z treści tego ostatniego przepisu wynika, że zezwolenie określa m.in. przedmiot działalności gospodarczej.(…)

Z Zezwolenia Wnioskodawcy wynika, że rodzajami działalności „strefowej” są zarówno produkcja urządzeń dźwigowych oraz podzespołów i części do tych wyrobów oraz ich sprzedaż, jak i późniejsza obsługa posprzedażowa tj. świadczenie usług w zakresie napraw gwarancyjnych oraz konserwacji w stosunku do Urządzeń. Objęta wnioskiem Spółki i zadanym pytaniem działalność dotycząca późniejszej obsługi posprzedażowej tj. świadczeniem usług w zakresie napraw gwarancyjnych oraz konserwacji w stosunku do Urządzeń przy użyciu wyrobów (części zamiennych) wyprodukowanych na terenie SSE przez osoby zatrudnione na terenie SSE, mieści się w zakresie uzyskanego przez nią zezwolenia. W analizowanym zdarzeniu przyszłym należy przyjąć, że podstawową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę na terenie strefy jest produkcja urządzeń dźwigowych, oraz podzespołów i części do tych wyrobów, ich sprzedaż, jak i późniejsza obsługa posprzedażowa u nabywcy tj. świadczenie usług w zakresie napraw gwarancyjnych oraz konserwacji w stosunku do Urządzeń.

Dochody z tego rodzaju działalności, w sytuacji gdy usługi naprawy i konserwacji dotyczą maszyn i urządzeń wyprodukowanych przez Wnioskodawcę na terenie SSE w ramach objętych zakresem Zezwolenia przy użyciu wyrobów (części zamiennych) wyprodukowanych na terenie SSE przez osoby zatrudnione na terenie SSE, stanowią dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy, a działalność ta mieści się w zakresie zezwolenia strefowego posiadanego przez Spółkę.

Podkreślenia wymaga fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

Należy podkreślić, że zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, nie ma charakteru podmiotowego. Nie obejmuje ono zatem wszystkich dochodów podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia, lecz tylko te dochody, które zostały uzyskane z działalności prowadzonej w ramach zezwolenia, a więc działalności określonej w tym zezwoleniu.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cyt. powyżej przepisie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności.

Powyższe regulacje prawne ustanawiają podstawowe warunki korzystania z ulgi podatkowej z tytułu prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalności gospodarczej, jaką jest niezapłacony przez przedsiębiorcę strefowego podatek dochodowy.

Zasadniczym elementem stosowania tej ulgi jest więc łączne wystąpienie dwóch warunków:
• prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
• uzyskiwanie dochodu z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.

Powyższe warunki, jak każdy wyjątek od zasady powszechności opodatkowania, należy interpretować ściśle, zgodnie z wykładnią językową danej regulacji.

Dokonując oceny zakresu zwolnień podatkowych, należy wskazać, że wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W związku z powyższym, przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia tego, jaka część dochodu nie wynika z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zatem, wykonywana działalność w zakresie świadczenia przez Wnioskodawcę usług naprawy w stosunku do urządzeń, które nie zostały przez niego uprzednio wytworzone oraz Usługi świadczone przy użyciu wyrobów (części zamiennych), wykorzystywanych do naprawy towarów, zakupionych od dostawców spoza Strefy, nie mieści się w zakresie uzyskanego przez Spółkę zezwolenia.

Dodatkowo, organ zauważa, że aby opisane usługi naprawy mogły być zaliczone do działalności prowadzonej na terenie strefy przez podatnika posiadającego zezwolenie muszą być wykonywane, co do zasady, przez tego podatnika, a nie przez zewnętrznych podwykonawców.

Należy podkreślić, że korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych nie może w rezultacie prowadzić do sytuacji, w której cała usługa prowadzona jest przez ten podmiot.

Oprócz powyższego wskazać należy, że uznanie dochodów z czynności wykonywanych w całości przez podwykonawcę za zwolnione byłoby niezgodne z jednym z podstawowych celów udzielania pomocy publicznej przez państwo w tej formie. Korzystanie w procesie produkcji z usług „kontrahentów zewnętrznych”, nie stwarza z pewnością warunków do tworzenia miejsc pracy na terenie strefy oraz rozwoju terenów objętych strefą. Powyższe nie wyłącza oczywiście prowadzenia działalności na zasadach ogólnych, obowiązujących na pozostałym terytorium kraju.

Tym samym, dochody z tego rodzaju działalności, w sytuacji gdy usługi naprawy urządzeń, które nie zostały wyprodukowane przez Wnioskodawcę na terenie SSE w ramach objętych zakresem Zezwolenia oraz Usługi, które są świadczone przy użyciu wyrobów (części zamiennych), wykorzystywanych do naprawy towarów, zakupionych od dostawców spoza Strefy, a także Usługi które są wykonywane przez zewnętrznych podwykonawców, nie stanowią dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy oraz działalność ta nie mieści się w zakresie zezwolenia strefowego posiadanego przez Spółkę. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: