eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Piekarnia w formie spółki cywilnej na ryczałcie ewidencjonowanym?

Piekarnia w formie spółki cywilnej na ryczałcie ewidencjonowanym?

2017-10-20 13:03

Piekarnia w formie spółki cywilnej na ryczałcie ewidencjonowanym?

Mała piekarnia może opłacać ryczałt ewidencjonowany © Angel Simon - Fotolia.com

Piekarnia prowadzona w formie spółki cywilnej, która nie uzyskuje przychodów przekraczających rocznie 250.000 euro i innych aniżeli ze sprzedaży produkowanych pieczywa i wyrobów cukierniczych - może rozliczać się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18.10.2017 r. nr 0111-KDIB1-1.4011.136.2017.1.BK.

Przeczytaj także: Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym na 2017 r.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca jest jednym z dwóch wspólników piekarni prowadzonej w formie spółki cywilnej. Piekarnia zajmuje się produkcją pieczywa oraz wyborów cukierniczych. Obecnie spółka wynajmuje część budynku zakładu produkcyjnego. Najem ten jednak ustanie z końcem 2017 r.

Przychód piekarni za 2017 r. nie przekroczy 250.000 euro. Zainteresowany zadał pytanie, czy w takim przypadku w 2018 r. może skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(...) Zdaniem Wnioskodawcy, możliwość wyboru formy opodatkowania mają m.in. podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.). Zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 2180 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne.

fot. Angel Simon - Fotolia.com

Mała piekarnia może opłacać ryczałt ewidencjonowany

Produkcja pieczywa i wyrobów cukierniczych co do zasady może być opodatkowana ryczałtem. Ważne jest jednak, aby przychody z tego tytułu nie przekraczały ustawowego limitu w wysokości 250.000 euro. Ryczałt jest możliwy także w przypadku prowadzenia piekarni w formie spółki cywilnej.


W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Z powyższej formy działalności mogą więc korzystać podatnicy, jeżeli uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro. W tym zatem przypadku mamy również dwa ustawowo określone warunki.

Po pierwsze, uzyskanie przychodów wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, po drugie zaś warunek dotyczący wysokości przychodów. W pierwszym przypadku chodzi zatem o przychody z działalności gospodarczej (pozarolniczej działalności gospodarczej) uzyskane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki. Ustawodawca wskazuje tu zatem na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej osób fizycznych. Ma tu więc zastosowanie pojęcie działalności gospodarczej określone w przepisie art. 5a pkt 6 i art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Drugi warunek dotyczy wysokości przychodów uzyskanych z tej działalności w roku poprzedzającym rok podatkowy. Suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie może przekroczyć kwoty 250.000 euro.

W odróżnieniu więc od przychodów z działalności wykonywanej wyłącznie samodzielnie warunek kwotowy dotyczy sumy przychodów wszystkich wspólników danej spółki, a zatem jest konsekwencją formy, w jakiej jest prowadzona działalność gospodarcza.

W powyższej sprawie nie powinny mieć miejsca wyłączenia podmiotowe jak i przedmiotowe w zakresie skorzystania z opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wyłączenia podmiotowe z opodatkowania podatkiem dochodowym w tej formie określają przepisy art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Skutkiem zaistnienia przesłanki wyłączenia podmiotowego jest niemożność skorzystania przez podatnika z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uzyskiwanie takich przychodów wyłącza możliwość korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również w stosunku do innych przychodów.

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się, między innymi, do podatników korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego (art. 8 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Brzmienie tego przepisu powoduje, że z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu nie mogą korzystać podatnicy korzystający ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zwolnienia obejmującego dochody podatników uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1010).

W niniejszej sprawie przepisy w zakresie wyłączeń przedmiotowo - podmiotowych nie będą miały zastosowania, gdyż Wnioskodawca nie korzysta i nie będzie korzystał w 2018 r., na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego (art. 8 ust. 1 pkt 2 u.z.p.d.f.) oraz nie opłaca i nie będzie opłacał w 2018 r. podatku w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3, a zakres działalność Wnioskodawcy obejmować będzie wyłącznie (wg PKD 2007) 10.71.Z Produkcję pieczywa; produkcję świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz PKD 10.89.Z Produkcję pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Mając na uwadze przedstawione informacje oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy uznać, że uzyskany przez Wnioskodawcę w 2018 r. przychód z tytułu prowadzonej działalności w ww. zakresie będą mogły być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: