eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

2019-09-04 13:26

Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

Kiedy budowa drogi na ryczałcie ewidencjonowanym? © Fotolia RAW - Fotolia.com

Przychody uzyskiwane z tytułu prowadzonej firmy w zakresie robót związanych z budową dróg i autostrad w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie realizuje projektów inwestycyjnych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe na własny rachunek, lecz świadczy usługi budowlane na rzecz inwestora jako wykonawca lub na rzecz innej firmy, mogą być one opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23.08.2019 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.267.2019.1.MST.

Przeczytaj także: Montaż silosów zbożowych na ryczałcie ewidencjonowanym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Dnia 2 kwietnia 2019 r. wnioskodawca zarejestrował firmę w zakresie usług budowlanych. W jej ramach będzie zajmował się budową, modernizacją, profilowaniem, remontem dróg kołowych o różnego rodzaju nawierzchni. Usługi te będą świadczone głównie na rzecz gmin, w drodze zamówienia ofertowego lub na podstawie zamówień publicznych, na rzecz innych inwestorów czy innych wykonawców (jako podwykonawca). Wnioskodawca zadał pytanie, czy świadczone usługi może opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie „pozarolnicza działalność gospodarcza” oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

fot. Fotolia RAW - Fotolia.com

Kiedy budowa drogi na ryczałcie ewidencjonowanym?

Jeżeli tylko usługi budowlane nie polegają na realizacji samodzielnych projektów obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe na własny rachunek, lecz są świadczone na rzecz odrębnych podmiotów (inwestorów, głównych wykonawców), nie ma przeszkód aby opodatkować je ryczałtem ewidencjonowanym.


Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 powołanej ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została natomiast określona w art. 12 ww. ustawy i zależy od rodzaju faktycznie prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Zgodnie z ust. 1 pkt 4 lit. a) powołanego przepisu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęć „usługi budowlane” czy „roboty budowlane”. Zasadne jest zatem powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

Zgodnie z treścią ww. przepisu przez:
• roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7),
• obiekt budowlany – należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 1),
• budowlę – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3).

Podkreślić ponadto należy, że ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje wyłączenia z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co wynika z art. 8 ust. 1 tejże ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, tj. Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

We wskazanym Wykazie, w pozycji 4 – pod symbolem PKWiU ex 42.1 – wymieniono drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych; dotyczy wyłącznie usług realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli.

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą być zatem objęte tylko takie roboty budowlane związane z budową wskazanych powyżej obiektów, które nie są wykonywane w ramach realizacji na własny rachunek ww. projektów inwestycyjnych.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy więc stwierdzić, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie robót związanych z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z) w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie realizuje projektów inwestycyjnych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe na własny rachunek, lecz – jak wskazano w treści wniosku – świadczy usługi budowlane na rzecz inwestora jako wykonawca lub na rzecz innej firmy będącej wykonawcą jako podwykonawca, nie są objęte wyłączeniem z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) powołanej ustawy. W związku z powyższym, osiągnięte przez Wnioskodawcę przychody, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy, podlegają opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 5,5%.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: