eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Budowa stoisk targowych na ryczałcie ewidencjonowanym

Budowa stoisk targowych na ryczałcie ewidencjonowanym

2019-05-24 12:26

Budowa stoisk targowych na ryczałcie ewidencjonowanym

Wystawy tymczasowe a ryczałt ewidencjonowany © vegefox.com - Fotolia.com

Podatnik świadczący usługi podlegające na budowie stoisk targowych na targach, gdy te są klasyfikowane jako usługi budowlane mieszczące się w dziale 43 PKWiU, winien opodatkować je 5,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.05.2019 r. nr 0112-KDIL3-1.4011.98.2019.1.AN.

Przeczytaj także: Usługi zduńskie jako budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi firmę na własne nazwisko, w ramach której świadczy usługi budowlane w zakresie zabudowy stoisk targowych na targach organizowanych w kraju i za granicą. Podatek dochodowy rozlicza w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Zabudowa stoiska wykonywana jest wg projektu, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. W jej ramach wnioskodawca dokonuje zabudowy konstrukcji stoiska, założenia instalacji elektrycznej, demontażu zabudowy.

Wskazana zabudowa polega na przytwierdzeniu dociętych płyt gipsowych/drewnianych do konstrukcji metalowych, wykonaniu tynków, założeniu instalacji elektrycznej i oświetlenia. Po zakończeniu targów tak wykonane stoiska są demontowane, niemniej po demontażu odzyskane konstrukcje na ogół nie nadają się do ponownego użycia. Wnioskodawca świadczone usługi klasyfikuje w sekcji F w dziale 43 PKWiU. Zainteresowany zadał pytanie, jaką stawkę ryczałtu powinien do nich stosować? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 43), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

fot. vegefox.com - Fotolia.com

Wystawy tymczasowe a ryczałt ewidencjonowany

W wydawanych interpretacjach fiskus potwierdza, że do świadczonych usług budowlanych podatnicy winni stosować 5,5% stawkę ryczałtu ewidencjonowanego. Nie dokonuje jednak klasyfikacji świadczonych usług przez wnioskodawców, a jedynie opiera się na tym, co poda zainteresowany w sprawie.


Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, pod pojęciem „działalności usługowej” należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. (…)

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
• 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) tej ustawy),
• 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) tej ustawy).

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku tym, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie wymieniono usług, sklasyfikowanych w sekcji F, dziale 43 PKWiU, tj. robót budowlanych.

Roboty budowlane, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, ujęte w sekcji F tej Klasyfikacji, obejmują:
• budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
• roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego),
• prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Zatem, w świetle analizowanych przepisów przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z pozarolniczej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług budowlanych, mieszczących się – jak wskazał Wnioskodawca – w sekcji F w dziale 43 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: