eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zasady prowadzenia PKPiR w 2018 r.

Zasady prowadzenia PKPiR w 2018 r.

2018-03-12 13:21

Zasady prowadzenia PKPiR w 2018 r.

Prowadzenie (elektronicznej) księgi przychodw i rozchodów © Andrey Popov - Fotolia.com

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to podstawowe urządzenie służące do określania dochodu z prowadzonej firmy. Zasady prowadzenia takiej księgi zostały przy tym określone wyłącznie w przepisach podatkowych i na potrzeby rozliczania podatku jest ona przystosowana. Mimo, że reguły prowadzenia księgi podatkowej są sztywne, podatnicy mają pewne niewielkie możliwości ujmowania w niej zdarzeń gospodarczych.

Przeczytaj także: Zmiany w prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów

Metody ujmowania kosztów


Zasady prowadzenia księgi podatkowej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728). Dla pełni obrazu, w celu prawidłowego odzwierciedlania kosztów, trzeba jednakże znać przepisy również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ta dopuszcza dwie metody ewidencjonowania kosztów podatkowych, dopuszczalne dla podatników. Są to:
  • metoda uproszczona, która polega na potrącaniu kosztu w dacie jego poniesienia, tj. dacie wystawienia dowodu będącego podstawą ujęcia kosztu w księdze,
  • metoda memoriałowa, która przejmuje rozwiązania przewidziane dla ksiąg rachunkowych; koszty bezpośrednio związane z przychodami są tutaj potrącalne co do zasady w roku podatkowym osiągnięcia przychodów odpowiadających tym kosztom, zaś koszty pośrednio związane z przychodami są potrącane w dacie ich poniesienia (a więc ujęcia kosztu w księdze), chyba że dotyczą one okresu przekraczającego rok podatkowy i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku - wówczas to koszty te rozlicza się proporcjonalnie do długości okresu (roku), którego dotyczą.

To podatnik decyduje, którą metodę ewidencjonowania kosztów będzie stosował. Musi jednakże korzystać z niej przez cały rok. Nadto w przypadku metody memoriałowej podatnik musi w każdym roku jej stosowania prowadzić księgi w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów podatkowych odnoszących się tylko do danego roku podatkowego.
Przy zmianie metody ujmowania kosztów należy zwrócić szczególną uwagę na ich prawidłowe rozliczenie na przełomie roku. Tyczy się to m.in. kosztów pośrednich, których rozliczenie jest rozbite w czasie - na różne lata podatkowe. W przypadku przejścia z metody memoriałowej na metodę uproszczoną nierozliczone koszty w roku, w którym była stosowana metoda memoriałowa, mogą być ujęte z początkiem roku, w którym jest stosowana metoda uproszczona.

O zmianie metody ewidencjonowania kosztów nie zawiadamia się urzędu skarbowego.

Dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów


Przychody ze sprzedaży (wyrobów, towarów i usług) winny być zapisywane w księdze jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. W określonych przypadkach od zasady tej można odstąpić i dokonywać zapisów przychodów na koniec miesiąca. Jest tak m.in. w przypadku prowadzenia odrębnej ewidencji sprzedaży czy jej ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Również koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (prowadzonej we własnym zakresie) winny co do zasady być ujmowane na bieżąco, czyli każdego dnia.

Prowadzenie księgi raz w miesiącu


Prowadzenie księgi na bieżąco nie zawsze jest konieczne. Otóż w przypadku powierzenia prowadzenia ksiąg biuru rachunkowemu (czy przez podatników prowadzących przedsiębiorstwa wielozakładowe), zapisów w księdze można dokonywać w porządku chronologicznym, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Pozostali podatnicy (a więc inni niż ci, którzy powierzyli prowadzenie księgi biuru rachunkowemu lub prowadzą przedsiębiorstwo wielozakładowe) także mogą dokonywać wpisów do księgi na powyższych zasadach (czyli raz w miesiącu), ale pod warunkiem prowadzenia równocześnie ewidencji sprzedaży. Warunku tego nie muszą spełniać ci, którzy dokonują sprzedaży wyłącznie na faktury lub ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Eletroniczna księga podatkowa w 2018 r.


Nie ma przeszkód, aby podatkowa księga przychodów i rozchodów przyjęła formę elektroniczną. To, czy księga ta będzie prowadzona papierowo czy przy użyciu programu komputerowego, zależy od podatnika.
Podatnik posługujący się programem komputerowym, który zapewnia wydrukowanie księgi, według ustawowego wzoru, nie ma przy tym obowiązku sporządzania na koniec miesiąca wydruku zapisów dokonanych za dany miesiąc.
Jeżeli jednak program komputerowy nie zapewnia takiej możliwości, podatnik jest obowiązany założyć księgę w formie papierowej i po zakończeniu miesiąca musi sporządzić wydruk komputerowy zawierający podsumowanie zapisów za dany miesiąc i wpisać do odpowiednich kolumn księgi sumy miesięczne wynikające z tego wydruku.

Elektroniczna księga z JPK


Podatnicy prowadzący księgi przy pomocy programów komputerowych muszą też liczyć się z nowym obowiązkiem raportowania do fiskusa. Otóż zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych organ podatkowy może żądać od podatnika przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK.
Mikro,małego oraz średniego przedsiębiorcę obowiązek przekazywania księgi w formie JPK będzie dotyczył od 1 lipca 2018 r. pod warunkiem, że ta jest prowadzona elektronicznie. Organ nie będzie mógł natomiast żądać księgi przychodów i rozchodów w postaci JPK, gdy ta będzie prowadzona wyłącznie w formie papierowej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: