eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Moment opodatkowania VAT usług ochrony

Moment opodatkowania VAT usług ochrony

2018-07-18 13:10

Moment opodatkowania VAT usług ochrony

Usługi ochrony osób i mienia w podatku VAT © Lsantilli - Fotolia.com

W przypadku usług ochrony osób i mienia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, o ile ta została wystawiona w terminie płatności ustalonym pomiędzy stronami – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.07.2018 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.352.2018.1.RR.

Przeczytaj także: Usługi i dostawy ciągłe w podatku VAT: nowe podejście

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka z o.o. świadczy usługi ochrony osób i mienia (ochrona fizyczna, monitoring obiektów, patrole interwencyjne, zabezpieczenie obiektu przez dozór fizyczny oraz zapewnienie załogi interwencyjnej, konwojowanie wartości).

W ramach zawartych niektórych umów ochrony wynagrodzenie należny spółce jest płatne z góry za umownie określone okresy rozliczeniowe, na podstawie wystawionej faktury. Termin zapłaty każdorazowo jest wskazywany na fakturze.

W treści innych umów ochrony wskazuje się natomiast, że wynagrodzenie jest kalkulowane wg stawki godzinowej i płatne co miesiąc/kwartał z dołu na podstawie wystawionej faktury – w ciągu wyznaczonej liczby dni liczonych od dnia jej wystawienia. Dla przykładu:
• faktura VAT z dnia 31 października 2017 r., wskazująca datę sprzedaży 30 września 2017 r. z terminem płatności upływającym 14 listopada 2017 r.,
• faktura VAT z dnia 13 października 2017 r., wskazująca datę sprzedaży 30 września 2017 r. z terminem płatności upływającym 16 stycznia 2018 r.,
• faktura VAT z dnia 26 października 2017 r., wskazująca datę sprzedaży 24 września 2017 r. z terminem płatności upływającym 9 listopada 2017 r. czy
• faktura VAT z dnia 26 września 2017 r., wskazująca datę sprzedaży 31 lipca 2017 r., z terminem płatności upływającym 10 października 2017 r.

Zawarte umowy o ochronę nie określają terminu płatności wystawianych przez spółkę faktur. Ten zawsze jest określony na fakturze. Spółka zadała pytanie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT od świadczonych usług ochrony? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

fot. Lsantilli - Fotolia.com

Usługi ochrony osób i mienia w podatku VAT

Datą, w którym należy wykazać obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych usług ochrony, jest dzień wystawienia faktury. Wyjątkiem jest sytuacja gdy faktura taka nie zostanie wystawiona bądź podatnik ją sporządzi po terminie płatności. Wówczas to termin płatności wyznaczy moment powstania obowiązku podatkowego.


„(…) Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Przywołany przepis formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi, co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Dla niektórych czynności ustawodawca przewidział inny, niż wynikający z ww. przepisu, moment powstania obowiązku podatkowego. I tak, w myśl art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu:
a. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
b. świadczenia usług:
• telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
• wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
• najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
• ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
• stałej obsługi prawnej i biurowej,
• dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

Jak stanowi ust. 7 przywołanego artykułu, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.

Natomiast według ust. 8 tego artykułu, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

W art. 2 pkt 31 ustawy ustawodawca zdefiniował pojęcie „faktura” Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

W myśl art. 106a pkt 1 ustawy, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów.

Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Według ust. 3 pkt 1 przywołanego artykułu, na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1 – jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

W myśl ust. 3 pkt 4 ww. artykułu, fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.

Jak stanowi ust. 7 pkt 1 ww. artykułu, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy (art. 106i ust. 8 ustawy). (…)

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że łączna analiza przywołanych norm prawnych – dotyczących zarówno obowiązku podatkowego, jak też dokumentowania sprzedaży – prowadzi do stwierdzenia, że obowiązek podatkowy z tytułu wskazanych usług powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Innymi słowy, o tym, kiedy ma być rozliczony podatek należny z tytułu ww. dostaw świadczonych przez Wnioskodawcę decyduje moment wystawienia faktury, jednak nieprzekraczalnym momentem powstania obowiązku podatkowego jest termin płatności ustalony pomiędzy stronami.

Tym samym, obowiązek podatkowy z tytułu usług ochrony osób i mienia należy określić na zasadach szczególnych, zgodnie z powołanym art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT. W przypadku, gdy Wnioskodawca udokumentuje świadczoną usługę poprzez wystawienie faktury, z zachowaniem terminów określonych przepisami art. 106i ust. 3 pkt 4 cyt. ustawy – obowiązek podatkowy powstanie z dniem wystawienia faktury. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: