eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatek dochodowy: rozliczanie kosztów w czasie

Podatek dochodowy: rozliczanie kosztów w czasie

2019-04-11 13:03

Podatek dochodowy: rozliczanie kosztów w czasie

Jak rozliczać koszty podatkowe w czasie? © Andrey Popov - Fotolia.com

Gdy dany wydatek jest kosztem pośrednim dotyczącym zdarzeń rozłożonych w czasie, który jednak nie przekracza roku podatkowego – może być rozliczony w kosztach podatkowych jednorazowo. Jeżeli natomiast koszt dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy, to należy go rozbić na wszystkie lata podatkowe, których dotyczy – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 09.04.2019 r. nr IBPB-1-2/4510-237/15-2/PH.

Przeczytaj także: Rozliczanie kosztów pośrednich w CIT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca ponosi koszty pośrednie odnoszące się do zdarzeń, których skutek jest rozłożony w czasie. Chodzi tutaj m.in. o koszty ubezpieczeń, które na ogół dotyczą okresu dwunastu miesięcy, nie zawsze pokrywających się z rokiem podatkowym, kosztów podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat za użytkowanie wieczystym, opłat wstępnych leasingu, czasopism i prasy fachowej itp. Dla celów bilansowych powyższe są rozliczane w czasie, jako czynne rozliczenia międzyokresowego kosztów. Ich wartość jest dzielona przez ilość miesięcy, których one dotyczą, zaś uzyskana w wyniku tego podzielenia kwota – zaliczana w każdym miesiącu w poczet kosztów.

Zadano pytanie, w jakim momencie powyższe koszty pośrednie winny być rozliczane w podatkowych kosztach uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie, po rozpoznaniu sprawy przez sąd, organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, które było następujące:

„(…) Zdaniem Wnioskodawcy, na wstępie wskazać wypada, że moment identyfikacji analizowanych kosztów pośrednich, jako podatkowych kosztów uzyskania przychodów, musi być rozpatrywany odrębnie w stosunku do tych z nich, których skutek rozłożony jest w czasie niewykraczającym poza rok podatkowy, oraz w stosunku do tych, których skutek nie odnosi się tylko do jednego roku podatkowego. Wskazany sposób postępowania zdeterminowany jest przy tym treścią art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851, ze zm.). Zgodnie bowiem z tym przepisem, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te zaś dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Jak rozliczać koszty podatkowe w czasie?

Koszty pośrednie dotyczące dłuższego okresu czasu tak też powinny być rozliczane w podatku dochodowym. Jeżeli jednak koszty takie nie przekraczają roku podatkowego – można je rozliczyć jednorazowo w dacie ujęcia kosztu, zaś w przypadku kosztów dłuższych, te w części przypadającej na dany rok można ujmować na dzień otwarcia ksiąg na ten rok.


W konsekwencji powyższej regulacji prawnej potrącalność kosztów odnoszących się wyłącznie do jednego roku podatkowego następować będzie w jednym czasie, tzn. w dacie ich poniesienia. Stosownie do art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się w rozpatrywanym przypadku dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Rozpatrywane więc koszty, jako podatkowe koszty uzyskania przychodów, będą musiały być identyfikowane w dacie ich zaksięgowania na kontach zespołu 6, jako dacie ujęcia kosztów w księgach rachunkowych. Odstępstwo od tej zasady nastąpi jedynie w sytuacji, gdy koszty dotyczące w całości danego roku podatkowego zostaną zaksięgowane w roku poprzedzającym ten rok podatkowy. W przypadku takim bowiem na zasadzie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty te będą musiały być potrącone w całości w roku, którego dotyczą. Zważywszy natomiast, że w księgach rachunkowych tego roku podatkowego będą ujęte w bilansie otwarcia, jako podatkowy koszt uzyskania przychodów będą musiały być, stosownie do art. 15 ust. 4e powyższej ustawy zidentyfikowane w pierwszym dniu tego roku (w dniu otwarcia ksiąg rachunkowych).

Nieco inna sytuacja będzie z kolei miała miejsce, jeśli chodzi o koszty, które dotyczą okresu wykraczającego poza rok podatkowy. W przypadku takim, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w dacie zaksięgowania tych kosztów na kontach zespołu 4 i 6, jako podatkowy koszt uzyskania przychodów podlegać będzie zidentyfikowaniu ta ich część, która odnosić się będzie do danego roku podatkowego, natomiast pozostała część będzie musiała być zidentyfikowana jako koszt podatkowy w następnym roku podatkowym (następnych latach podatkowych) na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych w tym roku, tzn. na dzień wprowadzenia tej części kosztów do ksiąg rachunkowych kolejnego roku jako pozycja bilansu otwarcia. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: