eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podatek od nieruchomości w 2020 roku

Podatek od nieruchomości w 2020 roku

2019-10-31 13:18

Podatek od nieruchomości w 2020 roku

Jakie nieruchomości podlegają opodatkowaniu? © Eisenhans - Fotolia.com

Nieruchomości lub obiekty budowlane, tj. grunty, budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wzrost inflacji spowodował również wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku. Dzięki ekspertowi Adrianowi Paliś, Specjaliście ds. Sprzedaży i Wynajmu Nieruchomości z biura nieruchomości Nowodworski Estates dowiesz się o ile więcej podatku zapłacisz w nowym roku.

Przeczytaj także: Podatek od nieruchomości za budynek i budowle: będą masowe zwroty z gmin

Od jakich nieruchomości należy zapłacić podatek od nieruchomości?


Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

Od jakich nieruchomości nie zapłacimy podatku?


Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
 • użytki rolne
 • lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
 • pod warunkiem wzajemności – nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;
 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych;
  • grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi;
 • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich;
 • grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych;
 • nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości.

fot. Eisenhans - Fotolia.com

Jakie nieruchomości podlegają opodatkowaniu?

Opodatkowaniu podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane, tj. grunty, budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Kto płaci podatek od nieruchomości?


Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  • jest bez tytułu prawnego.

Według jakich stawek będziemy płacić podatek od nieruchomości w 2020 roku?


Wysokość stawek podatku od nieruchomości w roku następnym uzależniona jest od wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku bieżącego. Oznacza to, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. wysokość inflacji wynosiła 1,8%. O tyle właśnie wzrosną stawki podatku w 2020 roku, a ich górne wartości będą wynosić:
 • od gruntów:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m2 powierzchni (0,93 zł za m2 w 2019 r.),
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni (4,71 zł za m2 w 2019 r.),
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni (0,49 zł za m2 w 2019 r.),
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni (3,09 zł za m2 w 2019 r.);
 • od budynków lub ich części:
  • mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (0,79 zł za m2 w 2019 r.),
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (23,47 zł za m2 w 2019 r.),
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (10,98 zł za m2 w 2019 r.),
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (4,78 zł za m2 w 2019 r.),
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (7,90 zł za m2 w 2019 r.).

Wysokość podatku wyliczana jest przez gminę i podatnik nie musi sam dokonywać obliczeń. Decyzja wraz z wyliczoną kwotą zostaje wysłana podatnikowi listownie na jego adres.

W jakich terminach należy dokonać zapłaty podatku od nieruchomości?


Wyliczoną przez gminę kwotę podatku osoby fizyczne powinny opłacić w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada bieżącego roku podatkowego. W przypadku osób prawnych płatność następuje w okresach miesięcznych do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia bieżącego roku podatkowego. Jeżeli kwota podatku nie przekroczy kwoty 100 PLN należy zapłacić ją jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty. Płatności można dokonywać przelewem na rachunek właściwego organu podatkowego lub w gotówce w siedzibie urzędu.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. (M.P.2019.689 z dnia 17 lipca 2019)
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 - (M.P.2019.738 z dnia 06 sierpnia 2019)

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: