eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Niepodjęcie wynagrodzenia = korekta deklaracji?

Niepodjęcie wynagrodzenia = korekta deklaracji?

2007-06-11 13:33

Jeżeli pracownik nie odebrał postawionego do jego dyspozycji wynagrodzenia, od którego płatnik obliczył, pobrał i odprowadził zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki ZUS, nie ma podstaw do sporządzania korekty deklaracji PIT-4 przez płatnika. Przychodami są bowiem otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężnie oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Stanowisko takie zajął Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w postanowieniu z dnia 14.05.2007 r. nr 1449/1CF/413/IP-33/07/IW.

Przeczytaj także: Podatek od wynagrodzenia pracownika z zagranicy

Jakie wątpliwości wyjaśnił urząd skarbowy?

Podatnik w skierowanym do organu podatkowego zapytaniu wyjaśnił, iż jako płatnik zatrudnia pracowników na umowę o pracę na czas określony. Pracownicy mają wypłacane wynagrodzenia i inne należności z tytułu stosunku pracy w formie przelewu na wskazane przez nich rachunki bankowe lub gotówkę w kasie płatnika. Zachodzą jednak sytuacje, gdy pracownik porzuca pracę nie dopełniając formalności związanych z rozwiązaniem umowy o pracę m.in. nie odbiera należnego wynagrodzenia za czas przepracowany, ekwiwalentu za przepracowany urlop itd. Od wypłaconego wynagrodzenia płatnik oblicza, pobiera i odprowadza zarówno zaliczkę na podatek dochodowy jak i składki należne ZUS. W związku z powyższym podatnik wystąpił z zapytaniem, czy powinien sporządzić korektę listy płac, deklaracji PIT-4, deklaracji ZUS, PIT-11/8B w sytuacji gdy pracownik z przyczyn niezależnych od pracodawcy nie podejmuje wynagrodzenia? W przedmiotowej sprawie urząd skarbowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 31 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej ,, zakładami pracy ", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Płatnicy, o których mowa w art. 31 ww. ustawy o podatku dochodowym , przekazują z zastrzeżeniem ust 2 i 2a kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeśli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W myśl art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r. nr 8 poz. 60 z późn. zm. ) jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty.W przypadku podmiotu składającego zapytanie nie ma podstaw do sporządzenia korekty deklaracji PIT-4 w związku z niepodjęciem postawionego do dyspozycji podatnika wynagrodzenia. (…)”


Pełną treść postanowienia/decyzji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

oprac. : Ministerstwo Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: